Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG. Schrijver

Toen moeder weg was ... , druk 2, 301 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens en meisjes van 10-14 jaar; omvang 301 bladz. met 80 ill.; 2de druk; prijs f2.25 ing.; f3.25 geb.
Korte inhoud: In den tijd, dat de Ingenieur De Geuze in Indiƫ is, wonen zijn vrouw en 4 kinderen, benevens de dienstbode Jannetje, die meestal met het mannelijk deel van haar naam werd genoemd, in Duinoord in Den Haag. Later, als hij in Indiƫ een ongeluk heeft gekregen, gaat zijn vrouw hem verplegen, en komt de Geuzenfamilie op villa Clematis bij Opa Matveld in Berkendaal. Hier krijgen Tom en Willy, Mar en Greetje, in huis en op school een Chr. opvoeding, wat in den loop van 't verhaal telkens uitkomt. Vooral op Tom heeft deze opvoeding een gezegenden invloed. Willy is eigenzinnig en brutaal en loopt deswege dikwijls straf op. Door zijn eigen kwaad te verzwijgen, wordt zijn broer voor den schuldige gehouden en gestraft. De gevolgen van zijn kwaad ziende, vlucht hij midden in den winter, laat in den avond, de duinen in. Heel aardige huiselijke tooneeltjes worden beschreven, waarbij Kiki de hond, of Sjaak, de kat, of Lorre een meer of minder belangrijke rol spelen. Door den invloed van Opa Matveld ondergaat het gezin een gezegende verandering. Dat is trouwens 't geval met ieder, die met den ouden Overste in aanraking komt Ook de eenzelvige baron kan zich aan dien invloed niet onttrekken. Mede door Opa's toedoen wordt hij Burgemeester van Berkendaal. Het boek handelt over gezellige verjaardagen, plagerijen en vechtpartijtjes onder de schooljeugd, kwajongensstreken, fietstochten, feestelijkheden, alles in gekuischte taal en kernachtige stijl, vol humor beschreven. Op 't ziekbed komt de heer De Geuze tot inkeer. Op weg naar Holland sterft hij aan boord, na verzoening gevonden te hebben door Jezus' bloed.
Beoordeeling: Prettig van stijl, levendig van inhoud, gezond Christelijk van strekking. Het viertal van De Geuze is een leuk groepje vroolijke jongens en meisjes, wier goede eigenschappen door liefde en goede leiding zich prachtig ontwikkelen. 't Is een boek, waarvan een beschavende invloed uitgaat, een boek vol praktische opvoedkunde, dat onzen kinderen richting geeft bij hun karaktervorming. De correctie kon beter geweest zijn: op bladz. 45 b.v. staat paars c h. Hartelijk aanbevolen. G. D.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930