Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Toen de schuit lag ingevroren, druk 1, 77 blz.
Leeftijd 10 jaar. Dit boekje, ademende een beslist Christelijken geest, geschreven voor tienjarige kinderen, is ten volle waard om gelezen te worden. Jelle, de schipperszoon, blijft ook te midden der gevaren van de groote stad zijn belijdenis getrouw. De lezing er van sterkt ons en daarom: "reik het met alle vrijmoedigheid uit aan de kinderen!" Menig oudere leest het met genoegen. Ook de verteltrant is m.i. goed. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Toen de schuit lag ingevroren, druk 1, 77 blz.
G. K. 0. 9 t. d. t. Illustraties van Henk Poeder. 40 cent. Het nieuwste boekje van Te Merwe is ongetwijfeld één van de allerbeste uit heel de serie 1932. Levendig, vol spanning, uitmuntend van typeering en karakteraanduiding, met extra mooie plaatjes, typographisch een lust, en dan bovenal principieel en beslist, met een strekking die van de allergrootste beteekenis is, juist voor deze tijden. Tjakkens, de turfschipper, kan door invallende vorst met zijn schuit het stadje Linteloo niet meer bereiken. Hij vriest in op een afstand van een kwartier der genoemde plaats. Als de turf is verkocht en de winter aanhoudt, zijn er weinig verdiensten meer. Jelle, de oudste zoon, krijgt echter tijdelijk werk op de "Thor", een ijsbreker, die vooral in de haven van Rotterdam veel te doen heeft. Jelle ziet Rotterdam voor 't eerst. Hij wordt door een van zijn kameraden van de "Thor" 's avonds meegenomen naar den wal. Zijn oudere kameraad brengt hem op verkeerde plaatsen. Jelle vliedt echter de verleiding. Hij blijft standvastig en put kracht uit het gebed. Zijn optreden tegenover zijn ouderen makker, brengt ook dezen tot nadenken, zoodat er zelfs begeerte bij dezen gewekt wordt, om ter kerk te gaan en den Bijbel te lezen. De getrouwheid en de standvastigheid van Jelle worden voor hemzelf en anderen tot grooten zegen. 't Is een boeiend verhaal. Beslist Christelijk van inhoud. Onze jongens zullen het met 't grootste genoegen lezen en kunnen veel van den eenvoudigen schippersjongen leeren. Hier wordt een voortreffelijk geteekend onopgesmukt exempel gegeven van leven dichtbij-God, van strijden tegen verleiding, van winnen van den naaste en van bereidvaardigheid om in zorgvolle dagen vader en moeder bij te staan. (We noteerden enkele foutjes, b.v. herhaaldelijk: "leidt ons niet in verzoeking", etc. Van den wind wordt gezegd: ze schoot uit). Zelden hebben we een boekje met zoo onverdeeld genoegen gelezen. We achten het ook als vrije vertelling op Kerstfeest geschikt, al groepeeren zich de gebeurtenissen om het Kerstfeest niet. Schrijver en Uitgever een eeresaluut.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

H. te Merwe

Toen de schuit lag ingevroren, druk 2, 77 blz.
"Toen de Schuit lag ingevroren" is levendig, vol spanning, uitmuntend van typeering en karakteraanduiding, met extra mooie plaatjes, typographisch een lust, en dan bovenal principieel en beslist, met een strekking die van de allergrootste beteekenis is, juist voor deze tijden. Tjakkens, de turfschipper, kan door invallende vorst met zijn schuit het stadje Linteloo niet meer bereiken. Hij vriest in op een afstand van een kwartier der genoemde plaats. Als de turf is verkocht en de winter aanhoudt, zijn er weinig verdiensten meer. Jelle, de oudste zoon, krijgt echter tijdelijk werk op de "Thor", een ijsbreker, die vooral in de haven van Rotterdam veel te doen heeft. Jelle ziet Rotterdam voor 't eerst. Hij wordt door een van zijn kameraden van de "Thor" 's avonds meegenomen naar den wal. Deze brengt hem op verkeerde plaatsen. Jelle vliedt echter de verleiding. Hij blijft standvastig en put kracht uit het gebed. Zijn optreden tegenover zijn ouderen makker brengt ook dezen tot nadenken, zoodat er zelfs begeerte bij hem gewekt wordt, om ter kerk te gaan en den Bijbel te lezen. De getrouwheid en de standvastigheid van Jelle worden voor hemzelf en anderen tot grooten zegen. 't Is een boeiend verhaal. Beslist Christelijk van inhoud. Onze jongens zullen het met 't grootste genoegen lezen en kunnen veel van den eenvoudigen schippersjongen leeren. Hier wordt een voortreffelijk geteekend onopgesmukt exempel gegeven van leven dichtbij God, van strijden tegen verleiding, van winnen van den naaste en van bereidvaardigheid om in zorgvolle dagen vader en moeder bij te staan. Zelden hebben we een boekje met zoo onverdeeld genoegen gelezen, We achten het ook als vrije vertelling op Kerstfeest geschikt, al groepeeren zich de gebeurtenissen om het Kerstfeest niet. Schrijver en Uitgever een eeresaluut.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

H. te Merwe

Toen de schuit lag ingevroren, druk 2, 77 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 12-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jelle komt, nu hun schuit ligt ingevroren en hij dus zonder werk is, op een ijsbreker terecht. Zoo komt het, dat hij, voor 't eerst, in Rotterdam belandt en met Schoofs, den dekknecht, de stad ingaat. Hij wordt daar zeer in de verleiding gebracht, maar weet deze te weerstaan. Op den laatsten Zondag, dat hij aan boord is, gaan Schoofs en Jelle samen naar de kerk. Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtig boek, dat door onze jongens graag zal gelezen worden en waaruit ze leeren kunnen, dat we alleen met God veilig door het leven kunnen gaan en weerstand bieden aan de velerlei verleiding.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Toen de schuit lag ingevroren, druk 2, 77 blz.
Met blijdschap zagen we van dit boekje zoo spoedig een 2e druk verschijnen. Het verdient het. En het ziet er in zijn nieuwe kleed alleraardigst uit. Door felle vorst ligt de turfschuit ingevroren en voor het gezin van den schipper breekt een moeilijke tijd aan. Een van de jongens weet echter een plaats te krijgen op een sleepboot, als de knecht een ongeluk heeft gekregen bij het ijsbreken. We hooren zijn avonturen en zijn standvastigheid om te midden van de gevaren der groote stad zijn geloof te behouden. Het verhaal leest prettig en boeit van het begin tot het einde. Voor 12 jaar. Aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933
H. te Merwe

Toen de schuit lag ingevroren, druk 3, 74 blz.
G. K. C. 0. 9 t. d. t. ƒ 0.40, gec. f 0.50. "Toen de Schuit lag ingevroren" is levendig, vol spanning, uitmuntend van typeering en karakteraanduiding, met extra mooie plaatjes, typografisch een lust, en dan bovenal principieel en beslist, met een strekking die van de allergrootste beteekenis is, juist voor deze tijden. Tjakkens, de turfschipper, kan door invallende vorst met zijn schuit het stadje Linteloo niet meer bereiken. Hij vriest in op een afstand van een kwartier der genoemde plaats. Als de turf is verkocht en de winter aanhoudt, zijn er weinig verdiensten meer. Jelle, de oudste zoon, krijgt echter tijdelijk werk op de "Thor", een ijsbreker, die vooral in de haven van Rotterdam veel te doen heeft. Jelle ziet Rotterdam voor 't eerst. Hij wordt door een van zijn kameraden Van de "Thor" 's avonds meegenomen naar den wal. Deze brengt hem op verkeerde plaatsen. Jelle vliedt echter de verleiding. Hij blijft standvastig en put kracht uit het gebed. Zijn optreden tegenover zijn ouderen makker brengt ook dezen tot nadenken, zoodat er zelfs begeerte bij hem gewekt wordt, om ter kerk te gaan en den Bijbel te lezen. De getrouwheid en de standvastigheid van Jelle worden voor hemzelf en anderen tot grooten zegen. 't Is een boeiend verhaal. Beslist Christelijk van inhoud. Onze jongens zullen het met 't grootste genoegen lezen en kunnen Veel van den eenvoudigen schippersjongen leeren. Hier wordt een voortreffelijk geteekend, onopgesmukt exempel gegeven van leven dichtbij God, van strijden tegen verleiding, winnen van den naaste en van bereidvaardigheid om in zorgvolle dagen vader en moeder bij te staan. Zelden hebben we een boekje met zoo onverdeeld genoegen gelezen. We achten het ook als vrije vertelling op Kerstfeest geschikt, al groepeeren zich de gebeurtenissen om het Kerstfeest niet. Schrijver en Uitgever een eeresaluut.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

H. te Merwe

Toen de schuit lag ingevroren, druk 3, 74 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 12-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Door de strenge vorst was Brand, de turfschipper, gedwongen ligplaats te nemen in Linteloo. Jelle, zijn zoon, kwam toen terecht op een ijsbreker. De havens van Rotterdam moesten opengehouden worden. Zoo kwam Jelle voor het eerst in de groote stad, met al haar verleiding. Jelle heeft dat ondervonden, doch in Gods kracht mocht hij haar wederstaan, ja zelfs was hij een krachtig getuige in dat oogenblik, waarin Brandsma den spot dreef met Gods Woord. Z'n optreden verbrak den vriendschapsband met Schoofs, zijn bootsmaat, door wiens toedoen hij in de verleiding was gebracht. Jelle zag hierin de hand des Heeren, die hem voor het gevaar beschermde. Later lezen we, heeft Jelle Schoofs uit handen van de politie gehouden. Dit trof Schoofs, zocht toenadering en sprak zijn leedwezen uit tegenover Jelle. Ook prees hij Jelle voor zijn moedig, doch Jelle rekende zich die eer niet toe. "Alleen had ik het niet gekund. De Heere heeft mij geholpen", was zijn antwoord. Het grootste was wel dit, dat de levenswandel van Jelle ten zegen was geworden voor Schoofs. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje hebben we met veel genoegen gelezen. We kunnen niet anders zeggen, dan dat het een goed, boeiend, schriftuurlijk boek is. En wat wij het mooiste vinden: Het is eenvoudig en echt geschreven. Heel geen flauwe romantische verhalen er in. Dit is nu juist wat we voor onze jongens noodig hebben. De jeugdige lezers kunnen nog veel van Jelle leeren. Het uiterlijk is goed verzorgd. Daarom luidt de conclusie ook : warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Toen de schuit lag ingevroren, druk 4, 74 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit is de vierde druk van een reeds bekend geworden boek. We schrijven nog eens over wat de Boekbeoordeeling 1934, blz. 48, er van zegt. Door de strenge vorst was Brand, de turfschipper, gedwongen ligplaats te nemen in Linteloo. Jelle, zijn zoon, kwam toen terecht op een ijsbreker. De havens van Rotterdam moesten opengehouden worden. Zoo kwam Jelle voor het eerst in de groote stad met al haar verleiding. Jelle heeft dat ondervonden, doch in Gods kracht mocht hij haar wederstaan, ja zelfs was hij een krachtig getuige in dat oogenblik, waarin Brandsma den spot dreef met Gods Woord. Zijn optreden verbrak den vriendschapsband met Schoofs, zijn bootsmaat, door wiens toedoen hij in de verleiding was gebracht. Jelle zag hierin de hand des Heeren, die hem voor het gevaar beschermde. Later lezen we, heeft Jelle Schoofs uit handen van de politie gehouden. Dit trof Schools, zocht toenadering en sprak zijn leedwezen uit tegenover Jelle. Ook prees hij Jelle voor zijn moedig gedrag, doch Jelle rekende zich die eer niet toe. "Alleen had ik het niet gekund. De Heere heeft mij geholpen", was zijn antwoord. Het grootste was wel dit, dat de levenswandel van Jelle ten zegen was geworden voor Schoofs. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boek hebben we met veel genoegen gelezen. Wij kunnen niet anders zeggen, dan dat het een goed, boeiend, Schriftuurlijk boek is. En wat wij het mooiste vinden: Het is eenvoudig en e c h t geschreven. Heel geen flauwe, romantische verhalen er in. Dit is nu juist wat we voor onze jongens noodig hebben. Nieuwe spelling. Het uiterlijk is goed verzorgd. Daarom luidt de conclusie ook :
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Toen de schuit lag ingevroren, druk 4, 74 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 9 t.d.t. Dit boekje van Te Merwe blijft ongetwijfeld één van de allerbeste. Levendig, vol spanning, uitmuntend van typeering en karakteraanduiding met extra mooie plaatjes, typographisch een lust, en dan bovenal principieel en beslist, met een strekking die van de allergrootste betee-kenis is, juist voor deze tijden. Tjakkens, de turfschipper, kan door invallende vorst met zijn schuit het stadje Linteloo niet meer bereiken. Hij vriest in op een afstand van een kwartier der genoemde plaats. Als de turf is verkocht en de winter aanhoudt, zijn er weinig verdiensten meer. Jelle, de oudste zoon, krijgt echter tijdelijk werk op de „Thor", een ijsbreker, die vooral in de haven van Rotterdam veel te doen heeft. Jelle ziet Rotterdam voor 't eerst. Hij wordt door een van zijn kameraden van de „Thor" 's avonds meegenomen naar den wal. Zijn oudere kameraad brengt hem op verkeerde plaatsen. Jelle vliedt echter de verleiding. Hij blijft standvastig en put kracht uit het gebed. Zijn optreden tegenover zijn ouderen makker brengt ook dezen tot nadenken, zoodat er zelfs begeerte bij dezen gewekt wordt, om ter kerk te gaan en den Bijbel te lezen. De getrouwheid en de standvastigheid van Jelle worden hemzelf en anderen tot grooten zegen. 't Is een boeiend verhaal. Beslist Christelijk van inhoud. Onze jongens zullen het met 't grootste genoegen lezen en kunnen veel van den eenvoudigen schippersjongen leeren. Hier wordt een voortreffelijk geteekend onopgesmukt exempel gegeven van leven dicht bij God, van strijden tegen verleiding, van winnen van den naaste en van bereidvaardigheid om in zorgvolle dagen vader en moeder bij te staan. Zelden hebben we een boekje met zoo onverdeeld genoegen gelezen. We achten het ook als vrije vertelling op Kerstfeest geschikt, al groe-peeren zich de gebeurtenissen niet om het Kerstfeest. Schrijver en Uitgever een eeresaluut.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

H. te Merwe

Toen de schuit lag ingevroren, druk 5, 76 blz.
Jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-14 j.; algemeene strekking.
Korte inhoud: Door de strenge vorst was Brand, de turfschipper, gedwongen ligplaats te nemen te Linteloo. Jelle, zijn zoon, kwam toen terecht op een ijsbreker. De havens van Rotterdam moesten opengehouden worden. Zoo kwam Jelle voor het eerst in de groote stad, met al haar verleiding. Jelle heeft dat ondervonden, doch in Gods kracht mocht hij haar wederstaan, ja zelfs was hij een krachtig getuige in dat oogenblik, waarin Brandsma den spot dreef met Gods Woord. Zijn optreden verbrak den vriendschapsband met Schoofs, zijn bootsmaat, door wiens toedoen hij in de verleiding was gebracht. Jelle zag hierin de hand des Heeren, die hem voor het gevaar beschermde. Later lezen we, heeft Jelle Schoofs uit handen van de politie gehouden. Dit trof Schoofs, zocht toenadering en sprak zijn leedwezen uit tegenover Jelle. Ook prees hij Jelle voor zijn moedig gedrag, doch Jelle rekende zich die eer niet toe. "Alleen had ik het niet gekund. De Heere heeft mij geholpen", was zijn antwoord. Het grootste was wel dit, dat de levenswandel van Jelle ten zegen was geworden voor Schoofs. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje hebben we met veel genoegen gelezen. We kunnen niet anders zeggen, dan dat het een goed, boeiend, schriftuurlijk boek is. En wat wij het mooiste vinden: Het is eenvoudig en echt geschreven. Heel geen flauwe romantische verhalen er in. Dit is nu juist wat we voor onze jongens noodig hebben. De jeugdige lezers kunnen nog veel van Jelle leeren. Het uiterlijk is goed verzorgd. Daarom luidt de
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Toen de schuit lag ingevroren, druk 6, 76 blz.
G.K.C.B. 9 t.d.t. Dit boekje van Te Merwe blijft ongetwijfeld één van de allerbeste. Levendig, vol spanning, uitmuntend van typeering en karakteraanduiding met extra mooie plaatjes, typographisch een lust, en dan bovenal principieel en beslist, met een strekking, die van de allergrootste beteekenis is, juist voor deze tijden. Tjakkens, de turfschipper, kan door invallende vorst met zijn schuit het stadje Linteloo niet meer bereiken. Jelle, de oudste zoon, krijgt tijdelijk werk op de „Thor", een ijsbreker. Jelle ziet voor 't eerst Rotterdam. Zijn oudere kameraad brengt hem op verkeerde plaatsen. Jelle vliedt echter de verleiding. Hij blijft standvastig en put kracht uit het gebed. Zijn optreden tegenover zijn ouderen makker brengt ook dezen tot nadenken. 't Is een boeiend verhaal. Beslist Christelijk van inhoud. Onze jongens zullen het met 't grootste genoegen lezen en kunnen veel van den eenvoudigen schippersjongen leeren. Hier wordt een voortreffelijk geteekend onopgesmukt exempel gegeven van leven dicht bij God, van strijden tegen verleiding, van winnen van den naaste en van bereidheid om in zorgvolle dagen vader en moeder bij te staan. Zelden hebben we een boekje met zoo onverdeeld genoegen gelezen. We achten het ook als vrije vertelling op Kerstfeest geschikt, al groepeeren zich de gebeurtenissen niet om het Kerstfeest. Schrijver en uitgever een eeresaluut.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

H. te Merwe

Toen de schuit lag ingevroren, druk 8, 62 blz.
G.K.C.B. 9 t.d.t. Dit boekje van Te Merwe blijft ongetwijfeld één van de allerbeste. Levendig, vol spanning, uitmuntend van typering en karakteraanduiding met extra mooie plaatjes, typographisch een lust, en dan bovenal principieel en beslist, met een strekking, die van de allergrootste betekenis is, juist voor deze tijden. Tjakkens, de turfschipper, kan door invallende vorst met zijn schuit het stadje Linteloo niet meer bereiken. Hij vriest in op een afstand van een kwartier van genoemde plaats. Als de turf is verkocht en de winter aanhoudt, zijn er weinig verdiensten meer. Jelle, de oudste zoon, krijgt echter tijdelijk werk op de „Thor", een ijsbreker, die vooral in de haven van Rotterdam veel te doen heeft. Jelle ziet Rotterdam voor 't eerst. Hij wordt door een van zijn kameraden van de „Thor" 's avonds meegenomen naar de wal. Zijn oudere kameraad brengt hem op verkeerde plaatsen. Jelle vliedt echter de verleiding. Hij blijft standvastig en put kracht uit het gebed. Zijn optreden tegenover zijn oudere makker brengt ook deze tot nadenken, zodat er zelfs begeerte bij hem gewekt wordt, om ter kerk te gaan en de Bijbel te lezen. De getrouwheid en de standvastigheid van Jelle worden hemzelf en anderen tot grote zegen. 't Is een boeiend verhaal. Beslist Christelijk van inhoud. Onze jongens zullen het met 't grootste genoegen lezen en kunnen veel van de eenvoudige schippersjongen leren. Hier wordt een voortreffelijk getekend onopgesmukt exempel gegeven van leven dicht bij God, van strijden tegen verleiding, van winnen van de naaste en van bereidheid om in zorgvolle dagen vader en moeder bij te staan. Zelden hebben we een boekje met zo onverdeeld genoegen gelezen. We achten het ook als vrije vertelling op Kerstfeest geschikt, al groeperen zich de gebeurtenissen niet om het Kerstfeest. Schrijver en uitgever een eresaluut.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

H. te Merwe

Toen de schuit lag ingevroren, druk 8, 62 blz.
Prijs f 0,85; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, 11-13 jaar.
Inhoud: Door de strenge vorst was Brand, de turfschipper, gedwongen ligplaats te nemen te Dinteloo. Jelle, zijn zoon, kwam toen terecht op een ijsbreker. De havens van Rotterdam moesten opengehouden worden. Zo kwam Jelle voor het eerst in de grote stad, met al haar verleiding. Jelle heeft dat ondervonden, doch in Gods kracht mocht hij haar wederstaan, ja zelfs was hij een krachtig getuige in dat ogenblik, waarin Brandsma de spot dreef met Gods Woord. Zijn optreden verbrak de vriendschapsband met Schoofs, zijn bootsmaat, door wiens toedoen hij in de verleiding was gebracht.
Conclusie: Dit boekje hebben we met veel genoegen gelezen. We kunnen niet anders zeggen, dan dat het goed, boeiend en schriftuurlijk is. En wat wij het mooiste vinden: Het is eenvoudig en echt geschreven. Heel geen flauwe romantische verhalen er in. Dit is nu juist wat we voor onze jongens nodig hebben. De jeugdige lezers kunnen nog veel van Jelle leren. Het uiterlijk is goed verzorgd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Toen de schuit lag ingevroren, druk 9, 62 blz.
prijs 85 cent; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 11-14 jaar.
Inhoud: Brand, de turfschipper, moet wegens vorst in Linteloo blijven liggen. Jelle, zijn zoon, komt tijdelijk op een ijsbreker en zo in Rotterdam. Weet gelukkig door Gods genade weerstand te bieden aan de verleiding en is zo anderen nog tot zegen. Strekking: Alleen een leven dicht bij Gods Woord en dus een biddend leven, maakt sterk.
Conclusie: Een eenvoudig, waarheidsgetrouw verhaal met zeer goede inhoud.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.