Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGesina Ingwersen

Truitje, druk 2, 186 blz.
G. K. C. 0. 19 pt. f 1.30 (Band 45 cent). "De zegen van de Zondagsschool" zoo zou de ondertitel luiden kunnen. Hier ligt een boekje vóór ons, dat stellig tot de beste uit heel de collectie behoort. Echt natuurlijk. Fijn geëtst. Niet opgeschroefd. Frisch en levendig. Schriftuurlijke strekking. Truitje Bogel is het dochtertje van een vader, die God niet vreest en van een moeder, die tegen den wil van haar Godvreezende ouders met dien man is gehuwd. Truitje komt op de Zondagsschool en op de Evangelisatiesamenkomst, en de Heere zegent dat werk aan haar hart. Truitjes vader sterft, nadat Truitje hem zingend het Evangelie bracht. Na den dood van haar man komt juffr. Bogel tot verandering. Heel het gezin ondergaat den gezegenden invloed van het leven bij Gods Woord. Dit mooie boekje vedient een warme aanprijzing.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1925

Gesina Ingwersen

Truitje, druk 3, 219 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschikt voor meisjes van 10-14 jaar; omvang 186 bladz. met 20 ill v. Henk Poeder; prijs f0.80 gec., geb. f 1.25; groote uitgave f2.20.
Korte inhoud: Truitje Bogel en haar zusje Eef, twee meisjes van 12 en 10 jaar, hebben het bij haar ouders niet heel prettig. Moeder is tegen den zin harer ouders getrouwd. Vader verbiedt elken omgang met de familie. Die scheeve verhouding met haar verkeerde gevolgen is in de opvoeding der kinderen merkbaar. Truitje, dat gevoelige natuurtje, lijdt hieronder. Vader krijgt een ongeluk en sterft. Door de zorg voor haar kinderen dreigt Moeder onder te gaan. Een brief van Truitje aan Grootvader heeft tot gevolg, dat een maandelijksche postwissel van f 25 de drukkende zorgen verlicht. Truitjes Zondagschoolonderwijzeres weet te bewerken, dat Moeder weer naar de Kerk gaat, zooals ze in haar jeugd gewoon was. Gevolg: God grijpt Moeder in het hart en ze verzoent zich met Grootvader. De kinderen krijgen een Chr. opvoeding. In Grootvaders huis ondergebracht breken de gelukkige dagen voor het gezin Bogel aan.
Beoordeeling: Een Chr. meisjesverhaal met een evangeliseerende strekking. Een bekend gegeven: Via Zondagschool en onderwijzeres komt eerst het kind, daarna de Moeder tot het geloof. Op verdienstelijke wijze heeft Mej. I. dit "gegeven" uitgewerkt. Aanbevolen. G. Dick

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930
Gesina Ingwersen

Truitje, druk 3, 221 blz.
Leeftijd plm. 13 jaar. Een prachtboek voor onze meisjes. 't Is zelfs voor grooteren beslist een genot om het te lezen. Het kinderlijke geloof van Truitje is zoo geteekend, dat het beslist onze meisjes aan zal trekken. Taal en stijl is ook in orde. We hebben nergens aanmerking op te maken. We kunnen dan ook niet anders doen, als dit boekje met den meesten drang, warm aanbevelen. Zulke boeken moet onze jeugd lezen! Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.