Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrancina

Truus Manders, druk 1, 54 blz.
Een verhaal voor kinderen van 8-10 jaar. Het vertelt ons van twee meisjes. Truus Manders en Nelly van der Heide. Nelly is een eigenzinnig meisje, dat alles voor zich opeischt. Truus daarentegen wil gaarne wat voor anderen zijn. Door Nelly's schuld valt Truus van de trap en is geruimen tijd daardoor ziek. Dit voorval is voor Nelly ten zegen. Zij leert inzien, hoe haar eigenzinnigheid verkeerd is en leert nu met Gods hulp strijden tegen haar boosheid. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.
Francina

Truus Manders, druk 2, 54 blz.
Truus Manders, eenig kind van Boekhouder Manders en z'n vrouw, mag op ongedachte wijze gaan logeeren aan zee met een tante, die weduwe is, en haar dochtertje, een meisje van den leeftijd van Truus. Het nichtje, Nelly, is zeer verwend en grillig. Terwijl Truus bezig is in stilte haar een verrassing te bereiden op haar verjaardag, waardoor ze nog al eens bij Grietje, het visschersmeisje, moet zijn, is Nelly kwaaddenkend, en door haar achterdocht is ze de oorzaak, dat Truus van de trap valt. Na wekenlange ziekte geneest Truus. Nelly vraagt aan Truus' Moeder vergiffenis en wil die ook aan God vragen, en zoo komt alles weer in orde. Het boekje is gezellig verteld en royaal uitgevoerd, onberispelijk geïllustreerd en van keurige omslagteekening voorzien. Een lust voor de oogen. De karakterteekening is zeer geslaagd. En de strekking is uitnemend. We moeten niet alleen en niet in de eerste plaats aan eigen genoegen denken, maar vooral aan dat van een ander. Dat was het gebrek van Nelly van der Heide. Vervolgens: na schuldbelijdenis is er vergeving. Hier echter is een tekortkoming in dit verhaal. In het hoofdstuk: "Berouw en vergeving" wordt om vergeving gevraagd, "omdat de Heere mij niet vergeven wil, als ik ook u niet om vergeving vraag". Dat is goed, maar niet voldoende. Een hoofdstuk, dat speciaal over berouw en vergeving handelt, had van den eenigen grond voor vergiffenis niet mogen zwijgen. Wel in overeenstemming met den leeftijd der kinderen, maar niettemin volgens de H. Schrift had over de eenige offerande van Christus gesproken moeten worden. Die gelegenheid is evenwel niet benut. Dit is de zwakke plek van, het overigens goede boekje. We bevelen dit boekje aan, maar waarom heeft de auteur onze opmerkingen bij den eersten druk genegeerd?

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

Francina

Truus Manders, druk 2, 54 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een eenvoudig geschreven verhaal. Truus Manders en Nelly v. d. Heide, twee nichtjes, brengen hun vacantie door in Noordwijk. Nelly is een eigenzinnig, hooghartig en ontevreden kind, dat niet alleen haar moeder, doch ook anderen, zooals hier Truus, menig onaangenaam oogenblik bezorgt. De kennismaking met Grietje v. d. Horst, een arm visschersmeisje, wordt oorzaak, dat Nelly zeer onaangenaam wordt voor Truus, zelfs zoo, dat ze op haar verjaardag in booze drift, haar nichtje Truus een duw geeft, waardoor deze van de trap valt en ernstig ziek wordt. Dit ongeval is Nelly tot leering en buigt haar eigenzinnig hart, om voortaan met Gods hulp tegen haar zonden te strijden. Algemeene op- of aanmerkingen: In dit boek zien we welke gevolgen hooghartigheid en jalouzie kunnen hebben. Duidelijk is het naar voren gebracht in dit boek.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
Francina

Truus Manders, druk 2, 54 blz.
Wat 'n fijn bandje! En het inwendige mag er ook zijn. Een goed meisjesboekje zonder veel omhaal. Het verhaal vertelt van een vacantie bij tante aan zee. Met nichtje Nelly en met een ouden visscher en diens kleindochtertje wordt 'n zeiltochtje gemaakt. Truus wil een verjaarscadeautje voor Nel maken, een schelpendoosje, en werkt daaraan in de visscherswoning. Maar dat apartje maakt Nelly's jaloerschheid gaande. Tot alles uitkomt. Voor 10 à 11 jaar. Warm aanbevolen Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933