Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. van der Flier

Tot den dood getrouw, druk 1, 111 blz.
Mej. VAN DER FLIER heeft als schrijfster een naam op te houden. En zij doet dit voortdurend op treffelijke wijze. In dit boek schetst zij den strijd, dien Petrus Bruly, een Gereformeerd prediker, ten tijde der Reformatie in Vlaanderen tegen Rome heeft gestreden. Een monnik, fra Anselmus, zat hem steeds op de hielen. Telkens ontkwam hij echter aan diens lagen. Hij mocht het middel zijn, dat een grafelijk jongeling de dwaling van Rome inzag en een getrouw aanhanger der Hervorming werd. Zelfs den machtigen keizer Karel V durfde hij, zij het ook op bescheidene wijze, zeggen, wat diens plicht was ten opzichte der Gereformeerden. Nadat hij meer dan eens wonderlijk gered was, viel hij ten slotte in den strik, door Anselmus hem gespannen. Met heldenmoed stierf hij den marteldood. Het verhaal is ingekleed in een zeer aantrekkelijken vorm. De onbekrompen rijkdom van een schitterend talent schittert hier op menige schoone bladzijde. De geloofsmoed van een trouwen dienaar des Heeren, die alles opofferde voor den naam en de zaak des Heeren, wordt met meesterlijke stift geteekend. Alleen veroorloven wij ons de vraag, of de Schrijfster ter wille van de hoofdfiguur den achtergrond niet te zwart heeft gemaakt. De Roomschen, die hier geschetst worden, zijn door en door verdorven menschen, lage huichelaars. Dit is o.i. een bedenkelijke schaduwzijde. Ook het "Heer" voor "Heere" is ons een hinder in 't oog. Uitdrukkingen als: "De menschen zijn allen broeders en God ziet alleen of wij ons best doen om goed te wezen en den Heere Jezus na te volgen" (blz. 5); en: "Zoolang ik Gods geboden beproef op te volgen en in Hem geloof, zal Hij mij niet vergeten (blz. 11); en het gebed op pag. 19: "O Heer, maak mij nederig en goed ...." toonen dat de Christelijke geest in dit boekje helaas! verwaterd is. Overigens neemt het onder de rijke verzameling van den heer CALLENBACH een eereplaats in, zoowel om den schoonen vorm als om den veelszins uitnemenden inhoud. Als wij op de inderdaad fijne plaatjes, waardoor dit verhaal "verlucht" wordt, iets aanmerken moesten, zou het dit zijn, dat de monniken er bijna allen vrouwentronies hebben. Wij bevelen dit boekje gaarne aan. Men schrijft zulk een werk niet, en schrijft het niet zóó, wanneer men niet een bevoorrecht auteur is.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.