Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnnie Vreeland

Tony op Dorina-hoeve, druk 1, 73 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: In dit keurige boekje wordt ons voorgesteld Tony, een blinde jongen, welke zijn vacantietijd doorbrengt op de hoeve bij zijn oom. Welk een blijdschap, maar ook innig medelijden werd er gevonden in de harten van de neefjes en nichtjes met Tony. Zij zullen wel voor hem zorgen. Dorientje bewees dat wel, met bijna moederlijken zorg beschermt en helpt ze hem, doch de neefjes vergaten hun neefje wel eens. Hun jongensnatuur dacht niet altijd aan de hulpbehoevendheid van Tony en brachten hem ook op plaatsen, waar Tony voor vreesde. Niet omdat hij zoo bang was, maar omdat hij vreesde te zondigen tegen God. Hoe duidelijk komt dat uit in dat huisje in het bosch, waarvan Wim en Jim het slot hadden verbroken en door den veldwachter gesnapt werden, doch op Tony's verzoek niet gestraft werden. In het geheele boekje komt duidelijk naar voren, dat de Godsvreeze van dezen blinden Tony het stempel zette op dit gezin. Gewetens werden wakker geschud en oogen werden geopend; zoodat in dit gezin weer tijd werd gevonden om God te aanbidden en eigen zonden te leeren kennen en laten. Algemeene op- of aanmerkingen: Wij bevelen dit boekje warm aan om haar degelijke principieele strekking.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
Annie Vreeland

Tony op Dorina-hoeve, druk 1, 73 blz.
Tony, een blind neefje, komt op Dorina-hoeve logeeren. Al dadelijk wordt er vriendschap gesloten met kleine Dorientje, een bijzonder zacht meisje. Jim en Wim houden wel van kwajongensstreken. Zoo komen ze met hun vieren in 't hutje van de Padvinders, nadat een der jongens het slot heeft geforceerd. Tony bemerkt, dat ze iets verkeerds gedaan hebben en wil weg, maar kan niet, daar hij blind is. Als een onweer hen overvalt, wordt de angst steeds grooter. Tony doet, wat Moeder hem geleerd heeft: bidden. De boerin, die met haar man door de zorgvuldigheden van het leven van den rechten weg is afgedwaald, wordt door Tony's optreden tot nadenken gebracht. Dorientje gaat met Tony 's Zondags naar de Zondagsschool. Wim en Jim beleven een groot avontuur, als ze op een schuit gaan spelen, daar in slaap vallen, en ongemerkt wegvaren. Dat geeft dubbelen angst op "Dorina-hoeve", te meer daar de blinde Tony op onderzoek is uitgegaan, en ook uitblijft. 't Komt met beiden goed terecht. Maar ook Vader heeft ingezien, dat hij niet buiten God kan. Aan 't slot komt de verrassing: Tony krijgt een zusje, dat tot zijn groote vreugde en dankbaarheid niet blind is. Als we dit alles lezen, en meeleven in de spannende avonturen, kunnen we ons niet ontworstelen aan den indruk, dat Tony wel èrg braaf is en zijn neefjes wel èrg ondeugend. Maar dat neemt niet weg, dat de verschillende dramatis personae leven. We willen niet ontkennen, dat we met een Christelijk boekje te doen hebben; toch bevredigt het ons niet. Mooi en diep gevoeld is de passage van de vertelling over den Heiland, die den blinde genas; naar het leven, als de auteur zegt: "Ja, hij (de vader) wilde wel gehoorzaamheid van hen (de kinderen) hebben, maar hij vergat zelf zoo dikwijls gehoorzaam te zijn aan den Heere. Hij had het ook altijd zoo druk! Haast nooit vond hij den tijd (om) met hen over den Heiland te spreken. Dat moest de onderwijzer maar doen." (Blz. 64). Maar het schuldbesef na begane overtreding is niet diep en de persoon van Christus als Zaligmaker komt niet genoeg tot zijn recht. Al hadden we wat méér gewild, en al zijn we niet heelemaal voldaan, we willen aan dit verhaal onze aanbeveling niet onthouden.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

Annie Vreeland

Tony op Dorina-hoeve, druk 1, 73 blz.
Drie kinderen op Dorinahoeve krijgen bezoek van hun blinde neefje Tony in de stad. Bij sommige spelletjes voelt Tony, dat ze niet goed zijn en dat beschaamt de anderen. Zoo ook, als ze in het padvindershuisje in 't bosch aan 't ravotten zijn. Dan waarschuwt Tony, maar de anderen luisteren niet. Wat 'n angst voor 'n onweer en niet minder, als de booze veldwachter komt! Tony was er vast van overtuigd, dat God 't kwade ziet en straft. Hij wil ook niet meedoen, als z'n neefjes op die schuit gaan varen en dat is oorzaak, dat hij alleen naar huis moest en verdwaalde. Op de boerderij merkte men 't wel, dat Tony anders was en dat stemde tot nadenken. Hij werd nog tot 'n zegen door z'n kinderlijk geloof. Een prettig verhaal, dat de jeugd wel zal boeien. De illustraties zijn matig. Wat hebben die jongens doorgezakte knieën! Nog wordt de opmerking gemaakt, dat die blinde zich wel heel gauw in zoo'n vreemde omgeving thuis vindt. Voor jongens van 11 jaar. Warm aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933
Annie Vreeland

Tony op Dorina-hoeve, druk 2, 73 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 2 z.p. 6 t.d.t. Tony, een blind neefje, komt op Dorina-hoeve logeeren. Al dadelijk wordt er vriendschap gesloten met kleine Dorientje, een bijzonder zacht meisje. Jim en Wim houden wel van kwajongensstreken. Zoo komen ze met hun vieren in 't hutje van de Padvinders, nadat een der jongens het slot heeft geforceerd. Tony bemerkt, dat ze iets verkeerds gedaan hebben en wil weg, maar kan niet, daar hij blind is. Als een onweer hen overvair wordt de angst steeds grooter. Tony doet, wat moeder hem geleerd heit:' bidden. De boerin, die met haar man door de zorgvuldigheden van het leven van den rechten weg is afgedwaald, wordt door Tony's optreden tot nadenken gebracht. Dorientje gaat met Tony 's Zondags naar de zon dagsschool. Wim en Jim beleven een groot avontuur, als ze op een schuit gaan spelen, daar in slaap vallen, en ongemerkt wegvaren. Dat geeft dubbelen angst op Dorina-hoeve, te meer daar de blinde Tony op onderzoek is uitgegaan, en ook uitblijft. 't Komt met beiden goed terecht. Maar ook vader heeft ingezien, dat hij niet buiten God kan. Aan 't slot komt de verrassing: Tony krijgt een zusje, dat tot zijn groote vreugde en dankbaarheid niet blind is. Als we dit alles lezen, en meeleven in de spannende avonturen, kunnen we ons niet ontworstelen aan den indruk, dat Tony wel èrg braaf is en zijn neefjes wel èrg ondeugend. Maar dat neemt niet weg, dat de verschillende dramatis personae leven. We willen niet ontkennen, dat we met een Christelijk boekje te doen hebben; toch bevredigt het ons niet. Mooi en diep gevoeld is de passage van de vertelling over den Heiland, die den blinde genas; naar het leven, als de auteur zegt: „Ja, hij (de vader) wilde wel gehoorzaamheid van hen (de kinderen) hebben, maar hij vergat zelf zoo dikwijls gehoorzaam te zijn aan den Heere. Hij had het ook altijd zoo druk! Haast nooit vond hij den tijd (om) met hen over den Heiland te spreken. Dat moest de onderwijzer maar doen." (Blz. 60.) Maar het schuldbesef na begane overtreding is niet diep en de persoon van Christus als Zaligmaker komt niet genoeg tot zijn recht. Al hadden we wat méér gewild, en al zijn we niet heelemaal voldaan, we willen aan dit verhaal onze aanbeveling niet onthouden.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Annie Vreeland

Tony op Dorina-hoeve, druk 2, 73 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Tony komt, tot moeder beter is, bij oom Joe en tante Jet. Hij geniet, ondanks zijn blind zijn, van wei en bosch, doch mist de prettige, religieuse sfeer van thuis. Wim en Jim, z'n beide neefjes, zijn te ruw en onverschillig voor hem, z'n nichtje Dorientje voelt zich tot hem aangetrokken. Dit blijkt duidelijk in 't huis met de tonnen en bij 't naar de Zondagsschool gaan. Wanneer Wim en Jim op een schuit aan 't spelen zijn, vallen ze daar van vermoeidheid in slaap en bemerken niet, dat ze gaan varen. Tony, bij z'n onderzoek, verdwaalt. Groote angst op de boerderij. Zelfs de stugge oom Joe voelt nu z'n schuld. Alles komt terecht. Als Tony weer naar Rotterdam gaat, wacht hem daar een verrassing. De Heere heeft hen een zusje geschonken, dat... kan zien. Algemeene op- of aanmerkingen: Het verhaal kon vlotter geschreven zijn. Het karakter van Tony wordt echter goed geteekend. Ook de goede invloed van Tony op de omgeving wordt goed weergegeven. De vertelling van de blindgeborene wordt onvoldoende getypeerd. Toch kunnen we het boekje wel aanbevelen. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Annie Vreeland

Tony op Dorina-hoeve, druk 3, 72 blz.
Jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Tony komt, tot moeder beter is, bij oom Joe en tante Jet. Hij geniet, ondanks zijn blind zijn, van wei en bosch, doch mist de prettige, religieuse sfeer van thuis. Wim en Jim, z'n beide neefjes, zijn te ruw en onverschillig voor hem, z'n nichtje Dorientje voelt zich tot hem aangetrokken. Dit blijkt duidelijk in 't huis met de tonnen en bij het naar de Zondagsschool gaan. Wanneer Wim en Joe op een schuit aan 't spelen zijn, vallen ze daar van vermoeidheid in slaap en bemerken niet, dat ze gaan varen. Tony, bij z'n onderzoek, verdwaalt. Groote angst op de boerderij. Zelfs de stugge oom Joe voelt nu z'n schuld. Alles komt terecht. Als Tony weer naar Rotterdam gaat, wacht hem daar een verrassing. De Heere heeft hen een zusje geschonken, dat ... kan zien. Algemeene op- of aanmerkingen: Het verhaal kon vlotter geschreven zijn. Het karakter van Tony wordt echter goed geteekend. Ook de goede invloed van Tony op de omgeving wordt goed weergegeven. De vertelling van den blindgeborene wordt onvoldoende getypeerd. Toch kunnen we het boekje wel aanbevelen. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
Annie Vreeland

Tony op Dorina-hoeve, druk 4, 72 blz.
G.K.C.B. 2 z.p. 6 t.d.t. Tony, een blind neefje, komt op Dorina-hoeve logeeren. Al dadelijk wordt er vriendschap gesloten met kleine Dorientje, een bijzonder zacht meisje. Jim en Wim houden wel van kwajongensstreken. Dorientje gaat met Tony 's Zondags naar de Zondagsschool. Wim en Jim beleven een groot avontuur, als ze op een schuit gaan spelen, daar in slaap vallen, en ongemerkt wegvaren. Dat geeft dubbelen angst op Dorina-hoeve, te meer daar de blinde Tony op onderzoek is uitgegaan, en ook uitblijft. 't Komt met beiden goed terecht. Maar ook vader heeft ingezien, dat hij niet buiten God kan. Aan 't slot komt de verrassing: Tony krijgt een zusje, dat tot zijn groote vreugde en dankbaarheid niet blind is. Als we dit alles lezen, en meeleven in de spannende avonturen, kunnen we ons niet ontworstelen aan den indruk, dat Tony wel èrg braaf is en zijn neefjes wel èrg ondeugend. Maar dat neemt niet weg, dat de verschillende dramatis personae leven. We willen niet ontkennen, dat we met een Christelijk boekje te doen hebben; toch bevredigt het ons niet. Mooi en diep gevoeld is de passage van de vertelling over den Heiland, die den blinde genas. Maar het schuldbesef na begane overtreding is niet diep en de persoon van Christus als Zaligmaker komt niet genoeg tot zijn recht. Al hadden we wat méér gewild, en al zijn we niet heelemaal voldaan, we willen aan dit verhaal onze aanbeveling niet onthouden.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941