Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. van Atten

Zijn Messias, druk 1, 36 blz.
Josef ben Samuel heeft van den ouden Levi gehoord, dat Jezus van Nazareth de Messias is. Hierover denkt hij na, maar de aardschgezinde gedachte, die zijn moeder en vele anderen van den Messias hebben, kan hij niet deelen. Vooral niet als hij de spijziging der 4000 bijwoont en de Heiland hem toespreekt. Met Levi maakt hij de reis naar het Paaschfeest te Jeruzalem. Daar ziet hij den gekruisigden Messias. Een hevige strijd wordt in zijn hart gevoerd, of Jezus nu wel de Messias kan zijn. In Galilea teruggekeerd hoort hij van de opstanding en is hij met de 500 broederen getuige van de verschijning van den opgestanen Messias. We zitten met dit boekje weer midden in het oude vraagstuk: hoe moeten we oordeelen over boeken, waarin de gegevens der heilige historie op het innigst worden samengestrengeld met de verzinsels der fantasie, zoodat een kind, vooral een evangelisatie-kind, met geen mogelijkheid het een van het ander onderscheiden kan? Deze vraag stellen, is o.i. tegelijk haar beantwoorden. We moeten het Evangelie niet willen verbeteren. Dat heeft zelfs een niet-Christelijk regisseur gevoeld, toen hij in de wereldbekende Ben Hur-film alleen maar even de weldoende hand van Christus op het doek bracht. Verder niets. Al is het boekje nog zoo goed geschreven, en al sluit het zich wat de woorden van Christus betreft, eng bij de Evangeliën aan, we achten het principieele bezwaar zóó overwegend, dat we de uitdeeling beslist ontraden.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

A. van Atten

Zijn Messias, druk 1, 36 blz.
Alweer een poging om een verhaal uit den tijd des Heeren Jezus te geven. En.... alweer mislukt. Eigenlijk geeft het boekje niet anders dan een paar grepen uit Jezus' Omwandeling, Sterven en Opstanding. Dat wordt nu verteld als gezien door de oogen van den jongen, droomerigen Jozef Ben Samuël. Noch de teekening van de Bijbelsche tafereelen, noch de opzet van het "verhaal" heeft ons gepakt. 't Is vrij sobertjes. Er zit weinig actie achter. En de kinderen zullen er onzes inziens geen tweede maal naar grijpen, als ze 't al eens geheel doorlezen. Niet aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933
A. van Atten

Zijn Messias, druk 1, 36 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 12 jaar; Bijbelsche geschiedenis.
Korte inhoud: Josef Ben Samuël is een droomer. Hij kan uren achtereen aan den oever van de zee van Tiberias liggen, starend over de wijde watervlakte. Er gaat een wonder gerucht door het land omtrent Jezus van Nazareth, den zoon van den timmerman. De oude Levi zegt, dat Hij de Messias is, omdat in Hem alles vervuld wordt wat door de profetie aangaande den Messias is voorzegd. Maar de Oversten des volks gelooven niet in Hem. Zij verwachten een Messias, omstraald met aardschen glans en luister, die de heerschappij der Romeinen breken zal. Dan ziet Josef Hem, als Hij een blinde geneest. En Hij legt Zijn hand op Josefs hoofd, die aanbiddend voor Hem neerknielt. Later, met den ouden Levi in Jerusalem vertoevend, met het Paaschfeest, zijn Josef en Levi getuigen van Zijn smadelijken kruisdood. Toch gelooven zij in Hem. En hun blijdschap wordt vervuld, als ze, in Galilea weergekeerd, hooren mogen, dat de Heere waarlijk is opgestaan. Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel mooi boekje. Hef vertelt Bijbelsche Geschiedenis op aantrekkelijke wijze. 't Is jammer, dat het niet 2 keer zooveel bladzijden telt. We kunnen het onzen kinderen gerust in handen geven.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.