Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Toch kind des huizes, druk 1, 48 blz.
Willem Stevens, die jaren lang de O. I. Compagnie met eere gediend heeft, keert naar het ouderlijk huis terug, waar hij zijn vrome moeder wèl, zijn godvruchtigen vader niet meer terugvindt. Hij komt op een kantoor der Compagnie als ambtenaar, raakt in kennis met de dochter van een verarmden baron, trouwt en leidt een gelukkig leven. Hun eersteling wordt aan hen ontnomen; later nemen zij een kind hunner buren als pleegkind aan. Eerst sterft de moeder, en op zijn sterfbed vertelt later de vader, die door den vromen wandel van zijn vrouw ook den Heiland leerde kennen, aan zijn kinderen het geheim, dat één hunner niet tot de familie behoort. Zij verlangen echter niet te weten, wie dat is en zoo wordt de vreemde toch kind des huizes. 't Verhaal is van Hoogenbirk, dat zegt hier alles. Uit eenige weinige gegevens heeft de Schrijver zijn boekje samengesteld; het gebrek aan inhoud wordt vergoed door uitweidingen over allerlei toestanden uit 't maatschappelijke leven van voor twee eeuwen. De punctuatie is gebrekkig. Op bladz. 32 lazen we in plaats van het "ontstaan" van een storm liever het "opsteken". De stijl laat soms (wat ons van Hoogenbirk verwondert) te wenschen over. Af en toe wordt de zinsbouw houterig. Zoo b.v. pag. 23: "Van dat alles nu stond in het toenmalig Amsterdam nog minder in dan in het tegenwoordige." De Schrijver legt het Christelijke er niet duimdik op, maar hij vertelt de een of andere gebeurtenis, zooals hij die ziet van zijn Christelijk standpunt uit. Dat maakt zijn verhalen juist zoo goed, wat de strekking betreft. Dat is ook hier het geval. Andererzijds valt bij dit boekje te vreezen, dat het nevelachtige van de persoonsuitbeelding (H. had blijkbaar geen gegevens meer en fantaseeren doet hij niet) oorzaak zal zijn, dat het op de lezers niet veel indruk maakt en, als verhaal, onbevredigd zal laten. Duidelijk komt echter in dit boekje uit, dat niet braafheid in den hemel brengt, doch dat alleen de Heiland den weg des heils ontsluit voor wie in 't geloof tot Hem komt. Om dit belangrijk gegeven willen wij de liefdeshistorie, die wij in kinderboekjes liefst vermeden zagen, gaarne voorbij zien. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.