Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronE. Gerdes

Tweeërlei loon , druk 3, 93 blz.
Het slotstuk van de reeks, die begint met de Marskramer, is mat, wat het romantische betreft: de jongens vonden het vroeger mooi. De historie zit er wat dik op: de vrijwording van Vlissingen is wel aardig verteld, maar toch niet genoeg met het romantische verwerkt. De zedelijke strekking is goed; die komt uit in den titel. Lukas en andere handlangers der inquisitie krijgen het loon der goddeloozen, de vervolgde gemeente »de overwinning door onzen Heere Jezus Christus«. De voorstelling van de bekering des harten door den Heiligen Geest is echter hier en daar verduisterd; zie bv. blz. 62, reg. 15 v.o. : »Immers, de genade, de schuldvergeving, de zaligheid is u aangeboden; gij hebt haar slechts aan te nemen, zonder dat gij er iets anders voor hebt te doen dan uw hand uit te strekken en er uw hart mede te vervullen.« In den stijl is ook hier de deftige; breedsprakigheid van vroeger, bv. blz. 77, reg. 2: »Ik verliet gisteravond, zoals gij weet, onze bijeenkomst, geroepen als ik werd om terstond bij mijn patroon te komen. Geen argwaan vroedende, vroeg ik den man«, enz. Om zijn strekking is het boekje voor onze jongelui aan te bevelen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1913
E. Gerdes

Tweeërlei loon , druk 3, 93 blz.
Geïll. omslag., gecartonneerd. 4 zw. plaatjes. Prijs 50 ct. Een verhaal van GERDES, uit den worstelstrijd tegen Spanje. Hoe Vlissingen Geus werd, kon de titel zijn. De eerste April-dagen van 1572 worden in dit verhaal geteekend. Eerst wordt de algemeene toestand des lands blootgelegd; daarna worden wij gebracht in de werkplaats van den Vlissinger wapensmid Floris, waar we ook den Spaanschen bevelhebber Scipio Hampi ontmoeten, en hooren spreken over de dreigende komst van de Spaansche vloot. Hoe Vlissingen op Paschen in oproer komt, de Spaanche macht uit de stad wordt verwijderd, en de stad, vrij van Spanje, zich schaart aan de zijde van den Prins: dit alles wordt geschetst op levendige wijze. Tusschen dat alles door wordt de historie verhaald van de eerste Gereformeerde Kerk van Vlissingen en een paar harer vijanden. Het tweeërlei loon is dan het loon dier verraders, die door het gepeupel worden vermoord, en het loon der getrouwe belijders, die vrijheid van godsdienst verkrijgen. Ofschoon het de derde druk is, bleven er toch nog eenige vergissingen in dit boekje schuilen. Op blz. 5 wordt Margaretha van Oostenrijk genoemd, waar Margaretha van Parma bedoeld is. Op blz. 7 staat, dat Alva met een leger van 50.000 man kwam, wat 10.000 moet wezen. Op blz. 42 staat "'s Heilands geboorte," terwijl "'s Heilands sterven" bedoeld wordt. Voor hen, die de hieraan voorafgaande werkjes van den Schrijver niet gelezen hebben, zijn de verwijzingen weleens lastig. Het is een verhaal van Gerdes, die in zijn tijd zoo goed vertellen kon, en naar wien de jeugd van onzen tijd nog wel luisteren wil en - mag. Gerdes' boeken mogen niet zoo soliede Gereformeerd zijn; dat komt ook hier wel uit in deze woorden op blz. 62: "De genade, de schuldvereving, de zaligheid is u aangeboden; gij hebt haar slechts aan te nemen, zonder dat gij er iets anders voor hebt te doen, dan uw hand uit te strekken en er uw hart mede te vervullen": toch achten we ze nog veel beter dan zooveel lichtere literatuur van den nieuweren tijd. Het boekje is goed gedrukt, met sprekende plaatjes van Geerling voorzien. De prijs, 50 cts, is laag. Den Uitgever doet deze uitgave eer. De lofwaardige strekking is, een beeld te geven van het lijden en den strijd, van het geloof en den moed onzer voorouders. Het is goed, dat onze kinderen telkens vernemen, hoeveel bezwaren er eenmaal aan verbonden waren, om het Woord Gods te hooren. Voor de oudere leerlingen is het een goed verhaal. Zij kunnen er hun historische kennis door vermeerderen. Van harte aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1913