Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.J. Hoogenbirk

Twee overwinnaars , druk 1, 77 blz.
Een boeiend verhaal uit den tijd der vervolging van de Dissenten in Schotland onder Karel II en Jacobus II. De geloofsmoed der stoere Convenanters komt er heerlijk in uit. Onze jongens, vooral zij, die op school een en ander van genoemde vorsten hebben geleerd, zullen het boekje met groote belangstelling lezen. (Een paar bladzijden, handelende over bissehoppelijke en presbyteriaansche kerkinrichting misschien uitgezonderd). En die belangstelling verdient het ten volle. Zulke boeken zijn voor onze jeugd smakelijk, maar tevens gezond voedsel. Taal en stijl zijn onberispelijk. Het boekje is geschikt voor kinderen van 12 jaar en ouder. Het wordt met warmte aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1907
A.J. Hoogenbirk

Twee overwinnaars , druk 1, 77 blz.
Deze historie gunt den jeugdigen lezer een blik in de lijdensgeschiedenis der Covenanters, d.w.z. der Schotten, die zich niet met de Roomsche, noch ook met de Engelsche (Bisschoppelijke) Staatskerk konden vereenigen. Zij spreekt van de verdrukkingen onder en door Karel II en Jacobus II en besluit met de mededeeling van de troonsbestijging van Willem III. Zij zal ongetwijfeld de belangstelling wekken, en levendig houden ook, wijl zij een zeer onderhoudende en in afwisselingen rijke familiegeschiedenis is, die draagster is van treffende historische en andere waarheden. De heer Hoogenbirk - ieder weet het - kan mooi vertellen. Ook dit verhaal is boeiend en frisch geschreven. Misschien zijn er wat veel historische stukken doorheen gemengd. De stijl kon hier en daar beter verzorgd zijn. B.v. pag. 40: "Maar de Schotten, die den Heer naar Zijn Woord wilden dienen, zetten echter hun Hagepreeken voort." Op pag. 34: "Bij nacht en ontijd moest de zieke vervoerd worden, en dat veel aan de verpleging moest ontbreken, enz. De titel dunkt ons wel wat zonderling en doet eigenlijk iets anders verwachten, dan de inhoud geeft. De uitvoering is goed. De plaatjes zijn werkelijk een versiering van het leerzame en stichtelijke boekske. Meesterlijk verstaat deze auteur de kunst, om de woorden der Schrift tusschen zijn eigene in te vlechten; en telkens vindt hij gelegenheid, om er op te wijzen, dat Gods Woord een veilige gids is door dit leven en naar het toekomende. Over de strekking is hiermede tegelijk een onverdeeld gunstig oordeel uitgesproken. Van harte aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1907

Open Jachin-boekbeoordelingen.


A.J. Hoogenbirk

Twee overwinnaars , druk 1, 77 blz.
Ik noem ook nog een 5den druk van "de Bijbelcolporteur in Oostenrijk," door J.C. Luiting, en het mooie "De kleine Zendeling," van D. Alcock, een verhaal van twee knapen uit de landpalen van Tyrus en Sidon, gevangenen van een vorst van Abyssinie. Zeker een niet alledaagsch of afgezaagd onderwerp. Dit is ook 't geval met "Arie's preek", door Nora. Dit begint heel aardig met "kerkje spelen" op 't strand. Ik ben echter in mjjn leven nooit kinderen tegen gekomen, die bij elke gelegenheid, waar het te pas komt, tot de groote menschen zeggen : "God is liefde!" maar ik ken ook lang niet al de kinderen die op de wereld zijn; 't kan dus best zijn dat er zulke kleinen als Arie bestaan. Het eerste hoofdstuk is zeer goed. "Grootmoeders jongen" uit het Engelsch door Quirina bevalt me beter. Kan het, dat een kind zoo op eens als een blad van den boom verandert? De gedachte in dat boekje neergelegd en dat spreken van nicht Barbara en van den kleinen held is allerliefst. "Het Tyroler kind," door Veka, las ik met groot genoegen. Het lieve titelplaatje geeft reeds hoop op iets goeds en die hoop wordt niet beschaamd. De uitbeelding der gravin zoo rijk gekleed, bevalt me toch maar matig in dat opgeschikt toilet en de twee meisjes bij blz. 32 doen mij even denken aan ronde poppengezichtjes. "Slecht beloond," door H.J. Staverman; al is 't geen nieuwe uitgave, zoo noem ik dit werkje, dat mij toevallig in handen kwam, toch gaarne. Er wordt in verteld van Robert Pulton, den uitvinder der stoombooten. "De Apostel van het Hoorden," door J. Verhagen Jr. beschrijft het leven en werken van "Anschar." Goed, voor niet al te jonge kinderen. A.J. Hoogenbirk geeft ons deze keer: "Twee Overwinnaars" een degelijk werkje, zooals we dat van den schrijver gewend zijn, uit den tijd van de vervolging der Puriteinen en "De Twee Broeders"; beide zijn keurige uitgaven, maar ik vrees dat ik voor dit laatste en de volgende meer lijvige boekdeelen geen tijd zal hebben ze te lezen en te beoordeelen voor Kersttijd; daarom wil ik ze hier alleen noemen: "Negen dagen Koningin" naar 't Engelsch door Rhona. "De Geuzenadmiraal van Zeeland" door A. van der Flier. "Bastiaan de Rotterdamsche Straatjongen" door M. van der Staal. Een tweede druk is verschenen van "Hun Afscheid," door Elisabeth, een allerliefste schets, zoo los geschreven; bekoorlijk om 't eenvoudig, natuurlijk spreken der kinderen en der arme lieden in hun eigen taaltje, en om den blik dien we krijgen in 't hart der lieve kinderen die hier meesterlijk worden geteekend, op de manier van Hesba Stretton. Ook de illustraties van W.S. (zeker Wilm Steelink?) zijn zeer goed.en keurig werkje voor kinderen van 10 à 12 jaar. 't Verhaal boeit van de eerste tot de laatste bladzijde. 't Geheel is uitstekend verteld. Hierin treedt natuurlijke vroomheid naar voren. Geen preekerige kindertjes, oefenaars in den dop. Er gloeit een vlam van de Liefde Gods op de hoofden der personen, die worden voorgesteld. Ook de taal en de stijl zijn goed verzorgd. Op blz. 10 is echter aan "opofferen" een verkeerde beteekenis gegeven. 't Boekje verdient warme aanbeveling.Boekbeoordeling in Het Kind, 21-12-1907