Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronLouise L.-G.

Uit Beppie's leven, druk 1, 47 blz.
Mej. Louise L. G. keuvelt alleraardigst: niet te hoog en niet te laag, niet te breed en niet te diep, 't huppelt alles liefelijk met kleine pasjes; veel verkleinwoordjes, enz. De dialoog is natuurlijk. De Auteur geeft hier geen verhaal, maar vier schetsjes. Het eerste: "Een slecht begin-een goed einde", beschrijft een Zaterdag uit Beppie's leven, die humeurig begon, maar eindigt met gebed en verteedering. Het tweede hoofdstuk: "Een goed begin, een slecht einde," heeft het over den volgenden Zondag, maar eindigt met plichtsverzuim, daar Beppie niet goed op haar broertje past. Het derde schetsje "Vacantie", toont Beppie, winkelend met moeder om inkoopen voor het Kerstfeest te doen en tevens voor een arm ziek meisje, waaraan Beppie haar crocusjes graag wil cadeau doen. 't Laatste schetsje: "Kerstfeest", brengt Beppie teleurstelling, want, ze kan de feestviering in de kerk niet bijwonen, omdat vader en moeder per telegram aan Grootmoeders ziekbed worden geroepen. Toch viert zij Kerstfeest in haar hart. Een boekje voor kinderen uit den deftigen burgerstand. Die uit de gewone volksklasse begrijpen niets van "gamma na gamma hakkelen", "Kohlers Etudes", "Salon" "de box", "divan" en dergelijke woorden en uitdrukkingen. Er wordt in dit boekje veel gezegd van den Heere Jezus of van den "Heer", maar meer als leeraar en voorbeeld dan als Verlosser en Zaligmaker. Den kern van den gedachtegang der Schrijfster vinden we misschien op blz. 23: "Annie probeert haar over te halen, maar Beppie blijft goed aan den Heer denken, voorop gaat Hij, en zij zal Hem volgen, haar eigen wenschen opgeven, zooals Moeder van morgen zei." Beppie heeft voorts: "geheimpjes met God". (p. 7). Niet onaardig wordt beschreven haar strijd tegen zich zelve, en haar vroege godsvrucht, zich openbarend in het zoeken van het verborgen gebed. Maar van een zondig hart, dat vernieuwing behoeft door de werking des Heiligen Geestes, rept de Schrijfster niet. Als stukje kinderpsychologie is dit werkje een niet onverdienstelijke bijdrage ook is het, wat taal en stijl betreft, ons zeer goed bevallen. Doch om den inhoud achten wij het voor onze Geref. Zondagsscholen niet bruikbaar.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1914

Open Jachin-boekbeoordelingen.