Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJakobus

Twee weken in doodsangst, druk 2, 24 blz.
Dit verhaal schetst ons de verschrikkelijke reis van drie visschers uit Durgerdam, die 14 dagen lang op een ijsschots over de Zuiderzee rondzwalkten. Na een ontzettend lijden werden zij eindelijk door inwoners van het stadje Vollenhove ontdekt en gered. Het verhaaltje is leerrijk en boeiend en heeft tot strekking, zooals de schrijver het zelf op bldz. 3 uitdrukt, om de jeugd te leeren, dat er thans "zoo goed als in oude tijden, nog wonderen gebeuren". Als wij maar oogen hebben, om ze op te merken. God is machtig, om, gelijk Hij eens met Daniël deed, ook nu nog steeds in de grootste gevaren te beschermen, dien Hij wil. Taal en stijl zijn zeer goed! Jongens en meisjes van 9-12 jaar zullen ongetwijfeld met spanning dit aardige boekje lezen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1908
Jakobus

Twee weken in doodsangst, druk 3, 24 blz.
Een echt Hollandsch verhaal, dat van een treffend feit handelt, ten jare 1849 in Holland gebeurd. Drie Durgerdammer visschers, Klaas Bording en zijn beide zonen, gaan op het ijs in de Zuiderzee bot hakken. Als ze zich met een goede vangst naar huis willen begeven, merken ze, dat het ijs losgeraakt en dat het onmogelijk is, den vasten wal te bereiken. Hun familie vermoedt, dat ze zijn omgekomen. Na 14 dagen en 15 nachten in levensgevaar verkeerd en onder de grootste ontberingen rondgedreven te hebben, worden ze door twee Vollenhovers gered. Echter blijft alleen de jongste van het drietal in leven, de beide anderen sterven eenige dagen na hun wonderbare redding tengevolge van het doorgestane lijden. De Schrijver verzekert, dat alles juist zoo plaats greep, als hij meedeelt. 't Is eene aandoenlijke geschiedenis. Droevig is het slot, dat er van de drie geredden, maar één in leven blijft. "Bidt zonder ophouden." "Dankt God in alles." Ziedaar, de twee Apostolische vermaningen, waarop door dit verhaal bij de kinderen nog eens opnieuw aangedrongen wordt. De voorrede en de toepassing hadden o.i. achterwege kunnen blijven. Zij hebben iets opzettelijks. 't Is niet in den stijl der klassieke kinderschrijvers als De Liefde en Van Lummel. We bevelen dit boekje, dat zoowel door uitwendig als inwendig schoon zich onderscheidt, met vrijmoedigheid aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Jakobus

Twee weken in doodsangst, druk 3, 24 blz.
Het is geen wonder, dat er van dit verhaal reeds een derde druk het licht heeft gezien. Zoo vaak hoort men zeggen: „Tegenwoordig gebeuren er geen wonderen meer". Doch als we vernemen wat de drie Durgerdammers hebben ondervonden, dan spreekt men wel anders. Deze kloeke visschers waren met veel andere mannen op het ijs aan het „botkloppen" gegaan, om zoo doende nog wat te verdienen. Het ongeluk wilde evenwel, dat het ijs losraakte, en zij met het ijs mede aan het drijven geraakten. Niet minder dan 14 dagen zwalkten zij rond. Alleen wat visch was ten slotte hun voedsel. Eindelijk opgemerkt, werden ze te Vollendam aan land gebracht. Daar konden ze verhalen, op welk eene wondervolle wijze ze waren gered. Helaas! een der zoons van Bording stierf spoedig aan de gevolgen der ontbering en ook Bording zelf zag Durgerdam niet weder, want ook hij stierf een week of drie later. 't Verhaal is boeiend, en strekt de kinderen er op te wijzen, dat bij den Heere uitkomsten zijn zelfs daar, waar de mensch wanhoopt. De schrijver deed er goed aan deze gebeurtenis aan de vergetelheid te ontrukken en heeft, zooals hij zelf zegt op blz. 24, er aan gedacht, ze aan de kinderen te vertellen, opdat ook zij zouden opmerken de lieflijkheden des Heeren en Zijn sterkheid en de wonderen die Hij gedaan heeft, opdat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijne geboden bewaren. Taal en stijl zijn goed verzorgd. Aan te bevelen voor kinderen van 9-14 jaar. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1917
Jakobus

Twee weken in doodsangst, druk 4, 24 blz.
De geschiedenis van drie visschers, die op het ijs van de Zuiderzee aan hef botkloppen zijn. De ingevallen dooi breekt echter het ijsveld en nu drijven vader en de twee zoons veertien dagen rond op een ijsschots. - Iederen dag herleeft de hoop, maar telkens weer gaat zij verloren. Het weinige voedsel (hoofdzakelijk rauwe visch), raakt op, de schots wordt kleiner en reeds verwachtten de ongelukkigen den dood ieder uur. Dan worden ze opgemerkt door de bewoners van Vollenhove, die hen uit hun vreeselijke positie bevrijden. De doorgestane angst en ontbering is echter oorzaak dat twee visscherlui kort na hun redding sterven. Versierd met één plaatje; goede uitvoering; aanbevolen maar niet voor kleinen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921
Jakobus

Twee weken in doodsangst, druk 5, 31 blz.
G. O. 1 z. p. Geïll. door W. Hoogenbos. 10 cent. Een echt Hollandsch verhaal, dat van een opmerkelijk feit handelt, ten jare 1849 in Holland gebeurd. Drie Durgerdammer visschers gaan op het ijs in de Zuiderzee bot hakken. Als ze zich weer naar huis willen begeven, merken ze, dat het ijs is losgeraakt, en dat het onmogelijk is, den vasten wal te bereiken. Hun familie vermoedt, dat ze zijn omgekomen. Na 14 dagen en 15 nachten in levensgevaar verkeerd en onder de grootste ontberingen rondgedreven te hebben, worden ze door twee Vollenhovers gered. Echter blijft alleen de jongste van het drietal in leven, de beide anderen sterven eenige dagen na hun wonderbare redding tengevolge van het doorgestane lijden. De schrijver verzekert, dat alles juist zoo plaats greep, als hij meedeelt. 't Is een aandoenlijke geschiedenis. "Bidt zonder ophouden." "Dankt God in alles." Ziedaar, de twee Apostolische vermaningen, waarop door dit verhaal bij de kinderen nog eens opnieuw aangedrongen wordt. De voorrede en de toepassing hadden o.i. achterwege kunnen blijven. Zij hebben iets opzettelijks. Wij bevelen dit boekje met vrijmoedigheid aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

Jakobus

Twee weken in doodsangst, druk 5, 31 blz.
Leeftijd 10-12 jaar. Een ware geschiedenis, welke plaats vond in het jaar 1849 met drie visschers, die gedurende 14 dagen en nachten op een ijsschots in de Zuiderzee her- en derwaarts dreven, vóór ze gered werden, waarna er toch nog twee tengevolge der doorgestane ellende en uitputting bezweken. Het geloof der drie op de schots zien we, wanneer ze in den grootsten nood psalmen aanheffen, en na hun redding den predikant verzoeken een dankzegging op te zenden tot den Almachtige. Uit den aard der zaak is er weinig handeling in dit verhaal en gaat het alleen over de drie genoemde personen. Toch boeit het wel en is geschikt voor jongens en meisjes van 10-12 jaar. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.