Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.J. Hoogenbirk

Tweeërlei zegen, druk 1, 16 blz.
Een arme godvreezende daglooner redt eenen dronkaard uit de sloot, maar boet zijne eigene gezondheid in, daar hij sterk bezweet in het koude water is gegaan. Eene rijke mevrouw, die haren man en zes kinderen heeft verloren, bezoekt hem tijdens zijne krankheid. De menschlievende Barones, die door hare goede werken meent te kunnen zalig worden, aanschouwt met verwondering in het godzalig afsterven des daglooners de kracht van Gods vrije genade in Christus. Na zijn heengaan neemt zij zijn eenig kind als pleegzoon aan. Ook bij dezen openbaart zich de godsvrucht zijns vaders. Hij wordt door den Heere gebruikt tot het middel, om Mevrouw Verlaan de ledigheid van haren deugdengodsdienst te doen beseffen en ais eene arme zondares tot de volheid van Christus' genade de toevlucht te leeren nemen. Dat dit verhaal van den heer Hoogenbirk goed geschreven is, behoeven wij niet te zeggen. "Heer" en "Heere" komen hier bij afwisseling voor. Het plaatje op den omslag past o.i. niet wel bij den inhoud. Voor het overige is de vorm naar behooren. Eene flinke letter is voor een Kinderboek altijd eene aanbeveling. De prijs 121/2 ct. voor 16 bLadz., is naar verhouding van andere boekjes wel wat hoog. Van welk eene uitnemende strekking dit werkje is, blijkt uit dezen volzin: "'t Werd haar nu duidelijk, dat de weg, door Piets vader aangewezen, de ware was, dat wij niet door onze braafheid zalig worden, maar uit genade door het geloof in den Heere Christus." Onder den zegen des Heeren kan dit boekje eene groote roeping vervullen als een krachtig en ernstig getuigenis tegen het eenzijdige bedrijvige Christendom van onzen tijd, dat meer in ijverig "werken voor Jezus" dan in geloovig vertrouwen op Christus troost en kracht zoekt. Daarom ook verdient het eene warme aanbeveling. Het snijdt eene wilde, vooral tegenwoordig welig uitschietende loot af van den boom van het Christelijk leven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1905

Open Jachin-boekbeoordelingen.


A.J. Hoogenbirk

Tweeërlei zegen, druk 2, 16 blz.
Een barones komt een zieken daglooner in zijn hut bezoeken. Zij tracht hem te troosten door hem op zijn edel gedrag tegenover dronken Teun te wijzen. Gelukkig kende de zieke een andere en betere troost. Alleen door het geloof in Christus heeft hij vrede met God en zal hij uit genade de hemelsche erfenis deelachtig worden. De man sterft en zijn jongen, die nu geheel wees is en door de barones bij goede pleegouders wordt gezonden, is nu het middel in Gods hand om de goede dame tot inkeer te brengen. 't Is een bekend thema, maar niet voor de jongste kinderen van de Zondagsschool bestemd. Het plaatje op den omslag buiten het medaillon lijkt meet een buitenlandsch dan een Geldersch landschap. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918