Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Gordeau

Twee jongens, druk 1, 233 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk verhaal, geschikt voor jongens van 13-17 jaar; prijs in prachtband f3, ingenaaid f 2. Geïllustreerd door O. Geerling. Ook verschenen in de Serie "School en Leven" (deel III en IV).
Korte inhoud: Jan Horsting, zoon van een timmermansknecht, wil, om "'t heertje" te kunnen uithangen, onderwijzer worden, waarvoor zijn ouders zich gaarne allerlei opofferingen willen getroosten, die door Jan slecht gewaardeerd worden. De diagnose omtrent zijn karakter door zijn vader aan 't begin van zijn studietijd gesteld, n.l.: "wat lui, wat vroeg-wijs, wat eigen-wijs", wordt in zijn Normaalschooljaren alleszins bewaarheid. Gemakkelijk laat bij zich meesleepen door den ruwen Kees Bandela en voelt zich toch tegelijkertijd aangetrokken tot den ernstigen, ziekelijken Johan Werebout. De crisis komt, wanneer tegen het vierde studiejaar Kees wegens wangedrag van school gejaagd wordt en de ziekte van Johan, die teringlijder is, sterven gaat worden. Dan blijkt de invloed van den zieken vriend de sterkste te zijn en met de bede op de lippen: "Lieve Heer, maak mij een goed Christelijk onderwijzer", zien we hem ten slotte zijn werk als opvoeder opnemen.
Beoordeeling: Een verhaal dat, zonder aangediend te worden ais "op waarheid gegrond" te zijn, sterk den indruk wekt waar te wezen. Ook voor degenen, die aan jongens in de puberteitsjaren leiding hebben te geven, bevat het menigen nuttigen wenk. Aanbevolen. E.J. Anneveldt.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1912
H. Gordeau

Twee jongens, druk 2, 238 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk van 238 blz.; kloek formaat, niet-gekleurde plaatjes. Ingenaaid f 2, geb. f3. Als leesboek in 2 deeltjes komt het voor in de serie: School en Leven f 0.60). Voor jongens van: 14-16 jaar.
Korte inhoud: De twee jongens zijn Jan Horsting en Johan Herebouts. Beiden zijn leerling van de Chr. normaalschool. Johan brengt bloed op, als ze met Henk en Kees een geforceerde wandeling doen naar zee. Van dien tijd af wordt Johan teringlijder. Hij heeft zijn Heiland lief. Kees wordt een dief en verdwijnt van de lessen. Jan, een zoon van een eenvoudig vroom echtpaar, waardeert de opofferingen van zijn ouders niet, is liever lui dan moe. Werkt geruimen tijd dan weer goed. Maar door den invloed van Kees ook zakt hij geweldig af. 't Is op het kantje met hem. De gebeden van zijn ouders en den door hem verwaarloosden vriend Johan houden hem vast. Hij komt op het nippertje tot inkeer en later tot bekeering, wat hij zijn vriend vlak voor zijn sterven nog kan meedeelen. Al wat er in 4 studiejaren wordt beleefd, wordt uitvoerig meegedeeld.
Beoordeeling: 't Is een heel mooi, goed boek. Prettig geschreven, hoewel soms wel wat te "gerekt". Hierom en om de beschrijving van de geloofservaringen van Johan zeker niet geschikt voor jongens beneden 14 jaar. Als ik zelf niet wonderlijke dingen had bijgewoond op dat gebied, zou ik misschien zeggen: zijn dat persoonlijke geloofservaringen van een knaap? Men ziet ook wat de goede invloed van een zwakken vriend zelfs op een slap karakter vermag. Ongezocht krijgen de jonge lezers ook een kijk op een stukje schoolstrijd van vóór 80 jaar: Johans grootvader was om zijn getuigen uit de openbare school gezet Gordeau, de knapenleider bij uitnemendheid, lokt door zijn beschrijving van een knapenvereeniging de jonge lezers niet bepaald uit tot aansluiting! Hartelijk aanbevolen. A. Kranendonk.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1915