Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.J. Hoogenbirk

Uit 's vogelvangers net , druk 1, 40 blz.
Het verhaal heeft een historisch gegeven tot grondslag; het meldt de ontkoming van den Engelschen prediker Ruther, uit een strik, hem door een bloedverwant gespannen, toen Maria de Bloeddorstige een prijs op Ruther's hoofd gesteld had. Bij de aankleeding van het gegeven heeft de schrijver onwaarschijnlijkheden niet weten te vermijden. De inleiding is uit het oogpunt van stijl verre van onberispelijk. Zinnen als: »De maand October was aangebroken, de voorbode van wind en storm in een van vreeselijker stormen vervulden tijd« en »niet het minst deed zich de schok, ontstaan uit het samentreffen van wat kwam en wat verging bespeuren, in het bij vergelijking nog altijd vrije Engeland« zijn geen aanbeveling. Het boekje is met kloeke letter gedrukt en kan voor kinderen van 10 à 12 jaar wel worden aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1912
A.J. Hoogenbirk

Uit 's vogelvangers net , druk 1, 40 blz.
Geïll. omslag en 1 plaatje in kleurendruk. Prijs 20 cent. Maria, "de bloeddorstige", koningin van Engeland, had een bloedpriis gesteld op het hoofd van Laurence Ruther, prediker van het evangelie. Richard Hainsley, grondeigenaar en lid van de rechtbank, wiens zaken zeer achteruit gegaan waren,wilde het toegezegde geld verdienen en lokte daartoe op sluwe wijze den "ketter" door middel van een niets kwaadvermoedenden Protestant naar Caldon-house, zijn kasteel, met de toezegging, dat aan Ruther de gelegenheid geboden zou worden, naar Schotland te ontvluchten. Op weg naar Caldon-house ontmoette Ruther Hainsley's zoon William, wien hij het even redde, toen deze door een woedenden stier werd aangevallen. Ruther werd op Caldon-house vriendelijk ontvangen en William kreeg van zijn vader de opdracht den volgenden morgen de dienaren van het gerecht te halen, om Ruther gevangen te nemen. William vond echter gelegenheid, den bovengenoemden Protestant van het gevaar te verwittigen, die gelegenheid vond, Ruther nog tijdig "uit 's vogelsvangers net" te doen ontkomen. Het verhaal is verdeeld in 3 hoofdstukken met opschrift. Taal en stijl zijn goed verzorgd, terwijl het uiterlijk in alles te loven valt. Het verhaal is zeer belangwekkend en boeiend verteld, zooals we dat van den heer hoogenbirk gewoon zijn. Het motto, onder den titel van het eerste hoofdstuk geplaatst: "Uw Herder zal niet slapen" geeft volkomen de strekking van het gansche verhaal aan. Treffend wordt in deze geschiedenis aan Ruther het Schriftwoord vervuld: "Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen". Karaktervormend voor de jeugd achten wij daarbij de teekening van het verschillend gedrag van vader en zoon in deze geschiedenis. Terwijl dat van den zoon aantrekt, boezemt dat van den vader als van zelf weerzin in. Waar de meeste geschiedenissen uit de dagen der vervolging aan onze Vaderlandsche Kerkgeschiedenis ontleend zijn, dunkt het ons zeer leerzaam, dat hier een episode genomen is uit dit gedeelte van Engelands historie. Zulke aantrekkelijke verhalen prikkelen als van zelf onze jongens en meisjes om weer hiervan te weten: ze zijn voor hen perziken, die naar meer smaken. Met warmte aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1912

A.J. Hoogenbirk

Uit 's vogelvangers net , druk 2, 32 blz.
Richard Hainsley, lid van de rechtbank en grondeigenaar in een Engelsch graafschap, leefde onder de regeering van Maria de Bloedige. Hij was een naam-christen, bij wien geen overtuiging maar belang sprak bij het kiezen van zijn kerk. Zoo was hij Roomsch geworden onder de regeering van Maria. Daar zijn zaken achteruit gingen, zon hij op middelen om zich te verrijken. Hij zou den ketter Lawrence Ruther, op wiens hoofd een prijs van 800 pond stond, aan het gerecht overleveren. Listig wordt de val gespannen, maar de vogel was toch gevlogen. Daarin had de zoon van Richard Hainsley de hand gehad. 't Is boeiend verteld, maar de lezers mogen niet te jong zijn, anders zullen ze de Engelsche toestanden in kerk en staat niet begrijpen. Ook is de stijl niet eenvoudig. Onze jongens mogen wel in het laatste leerjaar van de volksschool zitten om met vrucht »uit 's vogelvangers net« te kunnen genieten. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918