Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWilha. Riem Vis

Zijn wensch verkregen, druk 1, 54 blz.
Hugo van Beem is de zoon eener weduwe, die grooten lust heeft in en goeden aanleg voor de studie. Hij wil gaarne predikant worden, doch de middelen om te kunnen studeeren zijn zeer gering. Door een ongeval, dat zijne moeder overkorst, en door gierigheid van zijn oom, worden die middelen hem geheel ontnomen en wordt hij (voor slechts korten tijd) aan de studie onttrokken. Door gunstiger omstandigheden kan hij deze weldra hervatten. Hij heeft "zijn wensch verkregen" en is predikant geworden. Doch, terwijl hij voor 't eerst in zijn geboortestad zal optreden om te prediken, sterft plotseling zijn moeder in 't kerkgebouw, zoodat hij niet in de kerk, maar op 't kerkhof zijner geboortestad, zijn eerste rede uitspreekt. Het boekje ademt een gezond-Christelijken geest. De geestelijke verandering van Hugo heeft wat snel plaats. De vruchten, n.l. de schuldbelijdenis en het gewillig zich schikken in Gods weg, ook al zou hij bij het kiezen van een ambacht zijn levensideaal niet verwezenlijkt zien, zijn evenwel voor zijn oprechtheid een goed bewijs. De Schrijfster geeft in de gesprekken tusschen de in het boekje voorkomende personen, nuttige wenken. Het voorbeeld van Hugo's moeder, die met haar kind den Bijbel leest en naar aanleiding van het gelezene Hugo ernstig vermaant, kan tot navolging wekken. Vooral de moederliefde, die in staat stelt vele moeilijkheden te overwinnen, wordt hier in een liefelijk licht gesteld. Het is goed, dat Zondagsschoolkinderen lezen van een Moeder, die met haar zoon geregeld de kerk bezoekt. In het boekje wordt aangetoond, dat meermalen onze wenschen niet kunnen bevredigd worden, daar het ons schaden zou; en dat, wanneer de vervulling geschonken wordt, dit dikwijls geschiedt op gansch andere wijze en langs een gansch anderen weg, dan wij ons hadden voorgesteld. Typen als de zelfzuchtige oom Arie, de babbelachtige, kwaadsprekende Juffrouw Schaap, zijn naar het leven geteekend. De afloop van het verhaal is droevig en onverwacht, doch we kunnen ons er mee verzoenen, als de bedoeling is, dat God soms ernstige teleurstelling beschikt, opdat niet de mensch verheerlijkt worde, maar Zijn hoogheid en majesteit worde erkend. Als ons een opmerking vergund wordt, dan zij het deze, dat het ten tooneele verschijnen van de "rijke erftante" ons een wel wat "afgezaagd" middel toeschijnt, om "de zaak tot een goed einde te brengen", terwijl het slot van het verhaal o.i. wat minder dramatisch had kunnen zijn. 0p blz. 35 vonden wij een uitdrukking, die er niet door kan, namelijk deze: "niet alleen was Hij (nl. Jezus) de zoon van een timmerman geworden". Taal en stijl zijn goed verzorgd. Levendige illustraties. De uitvoering doet den Uitgever alle eer aan. Voor jongens inzonderheid een keurig geschenk. Gaarne aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1914

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Wilha. Riem Vis

Zijn wensch verkregen, druk 2, 62 blz.
Hugo is de zoon van een arme weduwe, die haar jongen met groote opofferingen laat studeeren. Ze is echter zeer zwak, en kan de inspanning niet lang meer volhouden. Haar welgestelde broeder wil haar en haar zoon bij zich in huis nemen, mits de jongen 't studeeren laat varen en een ambacht leert. Noodgedrongen komt het zoover; doch spoedig komt moeder in betrekking bij een oude tante, waardoor ze voldoende onafhankelijk wordt om Hugo zijn studiën te doen vervolgen. Als na eenige jaren de tante sterft, ontvangt moeder een legaat, waardoor Hugo zijn studiën voltooien kan en zijn wensch (dominee te worden) in vervulling gaat. Matig aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1919