Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Twee weezen , druk 1, 54 blz.

Open omschrijving in CatalogusCatalogus Callenbach, 1886
Betsy

Twee weezen , druk 3
Lena, een wees van 17 jaar, komt na den dood van haar vader bij een boer in dienst. Zij heeft veel te lijden van de onvriendelijkheid der boerin, maar verdraagt met Christelijke lijdzaamheid en overwint, als zij een poos later het eenige zoontje van boer Bastiaans uit het water redt. Als gevolg van haar koud bad, ontstaat tering en zij sterft eenige maanden later in vrede. De tweede wees is een klein meisje van een jaar of zes, aan wie door Lena eenige vriendelijkheid wordt bewezen, die zich daardoor zeer aan haar hecht en door Bastiaans kort na Lena's dood tot kind wordt aangenomen. De vorm is goed. Enkele gesprekken zijn uitnemend geslaagd. Hier en daar is de taal voor kinderen echter te hoog. Ook uit grammaticaal oogpunt is op de taal nu en dan aanmerking te maken: "te hebben verscholen" voor te verschuilen blz. 1; "van zijn eigen"; (blz. 5.) "kerkkloktonen", e. a. De illustraties in dit boekje zijn niet de mooiste. Vooral het tweede plaatje wil ons niet bevallen. De strekking is: bij de jeugd de begeerte op te wekken, om ook iets te mogen doen tot eer van den "Heer" en tot zegen van den naaste. 't Moet gezegd worden, dat de Schrijfster een boekje geleverd heeft, wel geschikt om de vrucht op te leveren, die ze beoogt. Hoe gaarne wij er veel goeds van zouden zeggen, moeten wij er echter gewichtige bedenkingen tegen inbrengen. Er komt in dit boekje wel veel voor van "liefde tot den Heer", en er wordt wel gesproken van den "Zaligmaker", maar het gevoel van schuld en zonde ontbreekt totaal. De bekeeringsgeschiedenis van vrouw Bastiaans ligt geheel op de Remonstrantsche lijn. Ondanks het vele goede, is dit boekje voor Gereformeerde Zondagsscholen beslist onbruikbaar.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Betsy

Twee weezen , druk 4, 54 blz.
De boerenarbeider Huiberts, een geloovig man, verliest door een ongeluk het leven. Zijn eenig kind, Lena, nu een arme wees, vindt in een oude, arme weduwe, Saartje, een moederlijke vriendin. Lena komt bij boer Bastiaan, zoogenaamd als kind, in huis. De vrouw des huizes is een onaangenaam, lastig mensch. Lena verdraagt haar ongemakkelijk humeur met voorbeeldig geduld. Op haar beurt trekt Lena zich het lot aan van een ander ouderloos meisje, dat zij toevallig ontmoet. Het werk in het huis bij boer Bastiaans gaat echter op den duur haar krachten te boven. Lena begint te kwijnen. Door een merkwaardige besturing redt zij het eenig zoontje van den boer van een wissen dood. Nu is de boerenvrouw zoo dankbaar en zoo getroffen door Lena's trouw, dat zij tot inkeer komt, haar vroeger leven verfoeit en een heel ander mensch wordt. Lena echter wordt zwaar ziek en herstelt ook niet weer. Met alle liefde verpleegd door hare meesteres, verblijdt deze haar nog met de mededeeling, dat de kleine Elsje, het weeskind over 't welk Lena zich ontfermd had, door boer Bastiaan als kind in huis zou worden ge- nomen. Lena, hierover uitermate verblijd en nu geheel gerust gesteld, verlangt om heen te gaan. Vol vrede en blijdschap ontslaapt het lieve meisje. Door haar gezegenden invloed is er echter in het huisgezin van den boer een gezegende verandering gekomen. De strekking van het boekje is, aan te toonen, hoe de Heere God nog immer is »een Vader der weezen« en hoe hij ook voor de eenvoudigste Zijner kinderen een werk te doen heeft op aarde. Dit komt er werkelijk schoon in uit. Al staat er op het titelblad, dat het een boekje voor meisjes is, ook jongens en zelfs ouders kunnen het stellig met zegen lezen. Het karakter van vrouw Bastiaans is goed geteekend en meenige huisvrouw kan hier wat leeren. Taal en stijl zijn voortreffelijk. Betsy weet zoo lief den kindertoon te treffen. Het dient zeer aanbevolen te worden. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1911