Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Vollmar

Twee kinderen, die den hemel zoeken, druk 2, 16 blz.
Twee weeskinderen worden besteed bij eene hardvochtige en hebzuchtige vrouw. Zij overleggen met elkaar om den hemel te zoeken, waar moeder is. Meenende, dat heel in de verte de hemel de aarde raakt, denken zij, dat zij er zoo in kunnen stappen. Doch op hun langen tocht blijft de hemel even ver af. Hongerig, vermoeid en verkleumd komen zij op Kerstavond aan het huis van eenen vromen dokter, waar zij liefderijk opgenomen en verzorgd worden. De hebzuchtige vrouw wordt vele jaren later tot God bekeerd, en alzoo ook op den weg naar den hemel geleid. Dit boekje, dat met zijn vergulden rand er even sierlijk uitziet als het vorige, bevat eene boeiende vertelling, heeft ook een keurig plaatje, maar wat den Christelijken geest aangaat, staat het vrij wat lager. De strekking is, te doen zien, dat God de zijnen niet begeeft, al worden zij ook van allen verlaten. Gereformeerd is het niet; doch pakkend is dit verhaaltje wel.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.


A. Vollmar

Van twee kinderen, die den hemel zochten, druk 5, 24 blz.
G.0. geen ill. 15 cent. Dit kleine boekje verschijnt thans in een nieuwe bewerking. Het verwondert ons eenigszins, dat de plaatjes ontbreken. De druk is zeer helder. Het vertelt van twee kleine kinderen, die hun moeder missen moesten, en die door een boerin tijdelijk worden verzorgd, echter zonder eenige liefde of warmte. De kleintjes meenen, dat ze Moeder kunnen bereiken door naar den hemel te wandelen, en ze denken, dat de hemel dáár is, waar de lucht de aarde aan den gezichteinder raakt. Zoodoende blijven ze maar vóórtloopen, zonder iets te naderen, verdwalen, komen terecht in een huis, waar bij den Kerstboom feest wordt gevierd. De kinderen worden door den bewoner als een Kerstgeschenk aanvaard. Goed bedoeld, maar onjuist uitgedrukt is: "we vinden den hemel ook op aarde; de hemel is overal, waar je andere menschen gelukkig kunt maken". (Blz. 21). Dat Christus de Zaligmaker is, had klaarder kunnen uitkomen. Overigens aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931

A. Vollmar

Van twee kinderen, die den hemel zochten, druk 5, 24 blz.
Leeftijd 7-9 jaar. Een aandoenlijke geschiedenis van twee weesjes, die, na hun vrome ouders verloren te hebben, uitbesteed worden bij een gierige boerin. Den avond vóór Kerstfeest loopen zij weg, om den Hemel te gaan zoeken- en zien den horizon voor den ingang van den Hemel aan. Vermoeid en verkleumd komen zij in het huis van een dokter. Deze en zijn vrouw zijn èchte Christenen; de weesjes worden in hun gezin opgenomen en worden later zèlf weldoeners der armen. Hans als dokter, Martha als liefdezuster. Dit boekje is zéér aan te bevelen, 't is kinderlijk eenvoudig verteld en zal de kleinen duidelijk doen zien, hoe "God de wegen leidt van Zijn kinderen en over hen waakt" en hoe Hij de laatste bede eener moeder verhoort. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.