Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. van der Vegt

Uit doodsgevaar gered , druk 1, 37 blz.
Ofschoon er onweer dreigde, waagde visscher Heimen het, vergezeld van zijn knechtje Peter, op de Zuiderzee ter haringvangst te gaan. Bij hun terugkeer werd de schuit door de kracht van den wind omgeworpen. De schipper kon den mast grijpen en vond een plaats op het wrak, terwijl het hem gelukte Peter te grijpen en naast zich te sleepen. Urenlang verkeerden ze in doodsgevaar, gedurende welken tijd Heimen, een godvreezend man, zich sterkte in zijn God en den beangsten Peter moed insprak. Wonderlijk werden beiden gered door andere visschers uit het dorp, die geruimen tijd naar de schipbreukelingen hadden moeten zoeken. Voor Peter was een zware ziekte het gevolg, waarvan hij echter herstelde, tot groote blijdschap zijner vrome moeder, een arme weduwe, wier hart den Heere groot maakte voor de redding uit het dubbele doodsgevaar. De Auteur is blijkbaar niet gewoon voor de jeugd te schrijven. Hij gebruikt vaak termen en uitdrukkingen, die beter passen in een preek, dan in een verhaal voor kinderen. Maar het geheel treft door eenvoud en oprechtheid. De woorden, die de schipper in zijn angst spreekt tot den knaap; zijn gebed tot God in den nood; zijn ootmoedigen dank straks aan den Heere, zijn passages van ontroerende schoonheid. De stijl is vlot. Wij noteerden een paar fouten: op blz. 13, regel 1 van onder, zal "omschreven" wel "beschreven" moeten luiden, terwijl op blz. 20, regel 14 van boven, "een zeer zwaren proef" aan het oog van den corrector ontsnapt is. De uitvoerig is keurig. De plaatjes zijn heel mooi. Helder komt in dit verhaal uit, hoe noodig het is, ten allen tijde bereid te zijn, wijl doodsgevaar steeds onverwacht komen kan; alsmede, hoe groot het voorrecht is dergenen, die den Heere vreezen, in alle omstandigheden des levens. Ook de waarheid der berijmde Psalmwoorden: "Wie Hem aanroept in den nood, vindt Zijn gunst oneindig groot", spreekt duidelijk uit het onopgesmukte verhaal, volgens het titelblad geheel naar waarheid beschreven; terwijl eindelijk niet vergeten wordt voor de ondervonden uitreddingen den Heere, als de Bron aller zegeningen, te danken. Wat noodig is in leven en sterven, wordt hier zoo krachtig en als uit de praktijk getoond, dat het op de jeugdige harten zeker grooten indruk zal maken. Hartelijk aanbevolen. Schrijver en Uitgever mogen ons van zulke kostelijke boekjes meerdere bieden.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1914

Open Jachin-boekbeoordelingen.


J. van der Vegt

Uit doodsgevaar gered , druk 2, 32 blz.
. VAN DER VEGT is Chr. Geref. pred. te Rijnsburg. G. K. 0. geen Pl. 32 cent. Ofschoon er onweer dreigde, waagde visscher Heimen het, vergezeld van zijn knechtje Peter, op de Zuiderzee ter haringvangst te gaan. Bij hun terugkeer werd de schuit door de kracht van den wind omgeworpen. Urenlang verkeerden ze in doodsgevaar, gedurende welken tijd Heimen, een godvreezend man, zich sterkte in zijn God en den beangsten Peter moed insprak. Wonderlijk werden beiden gered. Voor Peter was een zware ziekte het gevolg, waarvan hij echter herstelde, tot groote blijdschap van zijn vrome moeder, een arme weduwe, wier hart den Heere groot maakte voor de redding uit het dubbele doodsgevaar. Het geheel treft door oprechtheid. De woorden, die de schipper in zijn. angst spreekt tot den knaap; zijn gebed tot God in den nood; zijn ootmoedige dank straks aan den Heere, zijn passages van ontroerenden eenvoud. Helder komt in dit verhaal uit, hoe noodig het is, ten allen tijde bereid te zijn, wijl doodsgevaar steeds onverwacht komen kan; alsmede, hoe groot het voorrecht is dergenen, die den Heere vreezen. Wat noodig is in leven en sterven, wordt hier zoo krachtig uit de praktijk getoond, dat het op de jeugdige harten zeker indruk zal maken. Waarom ontbreken in dit boekje de plaatjes? Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1926