Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH.J. van Lummel

Vaderlandsche gedenkdagen, druk 1
I. Heiligerlee f 0.20;
II. De inneming van den Briel f 0.25;
III. Het zegevierend Alkmaar f 0.40;
IV. Waterloo f 0.40.
"Welke gedenkdagen ? We hebben er zooveel !" zal de lezer allicht vragen en het is waar, wij hebben gedenkdagen van allerlei aard, en onze heerlijke, vaderlandsche geschiedenis, bij den schrijver zoo goed bekend, zal hem of anderen niet licht in den steek laten, om nog eenige andere boeken aan de leesgrage jongens aan te bieden.
De hier behandelde dagen zijn die van : I. Heiligerlee, II. den Briel, III. Alkmaar en IV Waterloo.
Ieder Nederlander weet wel iets van die dagen; maar veel van wat in dit boek op de alleraangenaamste en onderhoudendste manier verteld wordt, weten de meesten nog niet. En dan de plaatjes ! Wilm Steelink heeft hiermede het boek een onschatbaren dienst bewezen. Wie platen lezen kan, ziet in de verschillende kleederdrachten, de verschillende wapens en den geheelen indruk van de plaatjes .. . . de geschiedenis zelf.
Het slot van het boek, waaruit de geheele toon te herkennen is, luidt :
"God zegene verder ons Vaderland met dagen van rust en van vrede ! Mogen Godsdienstzin en burgerdeugd in Nederland steeds te huis zijn als in de dagen van ouds. Dan zal het ons aan den Goddelijken zegen niet ontbreken en het zal ook voor ons Vaderland waarheid blijken te zijn, wat Gods Woord zegt : "Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiƫn."

Catalogus Callenbach, 1898b
Open Catalogus