Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.A.M. Renes-Boldingh

Vaders held, druk 1, 111 blz.
G. K. C. 0. 5 t. d. t. 60 cent. Dirk gaat op de Zendings-Mulo te Taroetoeng in Batakland. Hij wil graag met z'n schoolmakkers gaan kampeeren onder leiding van 2 onderwijzers. Hij krijgt daartoe toestemming en de tocht er heen slaagt naar wensch. Den tweeden kampdag gaat een deel der jongens met meneer Heidman op stap naar een waterval. Op den terugweg verdwalen ze. Na eenige angstige uren, waarin tot God gebeden wordt om hulp, komen ze bij Sibolga, en vandaar gaan ze per auto naar het kamp terug. Verder verloopt de kampeerweek naar genoegen. Als Dirk goed en wel weer thuis is, krijgt z'n vader op zekeren avond een auto-ongeluk. Het is noodig dat er een dokter gehaald wordt, maar de huisjongen durft niet. Dan zal Dirk maar gaan. Onderweg ziet hij, naar hij meent een tijger. Hij bidt in z'n angst om uitredding, en nu ziet hij geen tijger meer. Op den terugweg in den auto van den dokter blijkt er toch een tijger op den weg te staan. Vader herstelt, dank zij den heldenmoed van Dirk, die dadelijk den dokter ging halen. Hij is nu Vaders Held. De Auteur komt de lof toe, dat ze mooi, suggestief vertellen kan; dat ze in haar verhaal de Indische sfeer voortreffelijk aanvoelen doet; ze blijkt er trouwens uit jarenlange ervaring van nabij mee cp de hoogte te zijn. Jammer, dat er hier en daar onnauwkeurigheden voorkomen, die uit een oogpunt van taalkunde ontoelaatbaar zijn. De hemel, "waar 't nooit geen nacht of duister meer zal zijn", i.p.v. "nimmer". Een waterval, wiens kracht in licht wordt omgezet. Heel goed is de tocht door het oerwoud beschreven, maar ieder die de tropen kent, weet hoe verregaand onverantwoordelijk het is, zonder licht zulk een tocht te ondernemen. 't Eenige, dat dit boekje tot een Christelijk boekje maakt, is het gebed. Het gebed in tijdelijken nood; meer niet. En dat is nog volstrekt niet altijd het Christelijk gebed, b.v. pag. 96: "O Heer, dat niet! Niet het allerergste! Niet het onherstelbare! Wij kunnen hem nog niet missen, Heer!" Als de geredde vader den zoon in den nacht ontmoet, geen woord van dank aan God. En het slot, als de jonge held in slaap gevallen is, de gewilde expectoratie: "Wijd zijn de deuren der eeuwige Koningszalen geopend", doet al heel wonderlijk aan. De Evangelisatiegedachte ontbreekt volkomen. De illustraties munten niet uit. We achten het een bruikbaar leesboek voor de Chr. School, maar voor onze Kerstuitdeeling stellen we heel andere eischen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

M.A.M. Renes-Boldingh

Vaders held, druk 1, 111 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een echt Indisch boek, met een Indische stemming. Dirk, die op de Mulo is, is de eenige zoon van Mijnheer Van Duinen. Ze wonen op Sumatra. 't Andere kindje is gestorven en nu zijn vader en moeder dubbel aan hun Dirk gehecht. Hij krijgt tenslotte toestemming om 5 dagen te kampeeren in de wildernis (rimboe) in de buurt van Sibolga. Dirk heeft ook zoo weinig. De tocht geschiedt onder geleide van 2 onderwijzers. Ze verdwalen in het oerwoud. Ze knielen neer en bidden tot God om redding. God hoort en helpt. Later redt Dirk zijn vaders leven, door in den nacht naar den dokter te gaan. Nu is hij een held, net zooals vader in de courant gelezen had. Algemeene op- of aanmerkingen: Een gezellig geschreven boek. Het kampleven en de tochten zullen aantrekken. Spannende en ernstige oogenblikken worden doorleefd. Een heel enkele keer het woord Heer!! De godsdienstige strekking hadden we gaarne wat degelijker gezien. Helaas is dit doorgaans bij de meeste boekjes niet het geval. Toch kunnen we het:
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
M.A.M. Renes-Boldingh

Vaders held, druk 2, 111 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een echt Indisch boek, met een Indische stemming. Dirk, die op de Mulo is, is de eenige zoon van Mijnheer Van Duinen. Ze wonen op Sumatra. 't Andere kindje is gestorven en nu zijn vader en moeder dubbel aan hun Dirk gehecht. Hij krijgt tenslotte toestemming om 5 dagen te kampeeren in de wildernis (rimboe) in de buurt van Sibolga. Dirk heeft ook zoo weinig. De tocht geschiedt onder geleide van 2 onderwijzers. Ze verdwalen in het oerwoud. Ze knielen neer en bidden tot God, om redding. God hoort en helpt. Later redt Dirk zijn vaders leven, door in den nacht naar den dokter te gaan. Nu is hij een held, net zooals vader in de courant gelezen had. Algemene op- of aanmerkingen: Een gezellig geschreven boek. Het kampleven en de tochten zullen aantrekken. Spannende en ernstige oogenblikken worden doorleefd. Een heel enkele keer het woord Heer!! De godsdienstige strekking hadden we gaarne wat degelijker gezien. Helaas is dit doorgaans met de meeste boekjes het geval.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.