Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Uit het leven van een jong student, druk 1, 46 blz.
G.0. In den avond van den 14den Nov. 1927 werd de 18-jarige student A. v. d. B. van de Landbouwhoogeschool te Wageningen door de tram overreden en gedood. Hij was woonachtigte Renkum, waarheen hij zich per electrische tram begaf: enkele meters vóór de halte kenkum had het ongeluk plaats. Het boekje geeft een karakterbeschrijving van den jongen student, die eenige dagen vóór het ongeval aan zijn ouders, welke ergens in Z.-Holland woonden, per brief de blijde tijding bracht, dat hij tot het volle bewustzijn gekomen was, een kind des Heeren te zijn. Na zijn dood vonden zijn ouders een door hem aangevangen dagboek, dat zoo goed als geheel in het boekje afgedrukt is. Met ontroerende teederheid en oprechtheid voor God en de menschen heeft deze jongeling zijn geheimste gedachten aan het papier toevertrouwd. Uit alles wat van hem getuigd werd en wat hij zelf heeft uitgesproken, blijkt duidelijk, welk een hartelijk kind des Heeren hij was en welk een veelbelovend leven zoo plotseling werd afgesneden. Dit boekje is bestemd voor de rijpere jeugd en ook voor ouderen, die er uit leeren mogen, hoe noodig het is ten allen tijde bereid te zijn voor de eeuwigheid, en dien het tot jaloerschheid moge verwekken om even oprecht en rein voor Gods aangezicht te verkeeren, als deze jonge man. Voor Zondagsschoolleerlingen is het evenwel niet geschikt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931