Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronO. van der Brug

Aan 't strand der Java-zee, druk 1, 16 blz.
"Het ontstaan en de lotgevallen der Christelijke kerk op Cheribon" zou een te lange titel zijn, maar toch duidelijker dan het tegenwoordige opschrift den inhoud van dit boekje aangeven. Het deelt ook mede de geschiedenis van Cheribon, uit een godsdienstig oogpunt beschouwd. Voornamelijk wordt de arbeid van Zendeling A. Dijkstra er in beschreven, die aldaar verscheidene jaren het evangelie van Christus gepredikt heeft. Menig aandoenlijk bewijs van de geestelijke ellende, waarin de inwoners van Cheribon gedompeld zijn, treffen wij in deze bladzijden aan, maar ook treffende voorbeelden van de wondermacht van Gods genade. De vorm is "eenvoudig verhalend". Een weinigje meer afwisseling in den toon was o.i., vooral met het oog op de jeugdige lezers, wel gewenscht. Ook de stijl kon met meer zorg zijn behandeld. De meer geoefende lezer, stoot op uitdrukkingen als : "schaduw afwerpende boomen", "vruchten afwerpen", "eene opname te nemen", "te mogen aanvangen" (voor aan te vangen), "is het u niet opgevallen?" voor "heeft het uwe aandacht niet getroffen?" "lag dat neer" voor "legde dat neer." De uitdrukking "helsch lawaai", pag. 9, was ons een aanstoot. Zuiverheid van taal en uitdrukking moet ook door de kinderboekjes worden aangekweekt. De innerlijke bewerking behoort gelijken tred te houden met het keurig uiterlijk dezer boekjes. Wie zoo'n schoon boekje aanziet, verwacht onwillekeurig ook wat fijns met het oog op den inhoud. Doch om deze enkele opmerking zullen wij geenszins den staf over dit boekje breken. Een boekje, dat bedoelt, bij de jeugd kennis van en liefde tot het Zendingswerk op te wekken, bevelen wij gaarne aan. Wij vonden het uitnemend, dat de schrijver niet wilde "preeken", doch wat meer gemoedelijk te spreken, kan in een kinderwerkje geen kwaad. Het boekje geeft op den omslag als strekking dezer Zendingsgeschiedenis aan : "De rookende vlaswiek zal Hij niet uitblusschen." Jes. 42 : 3. De illustratie bij het titelblad geeft ons te zien de kerk met een deel der gemeente te Cheribon. Op pag. 8 staat het portret van Zendeling Dijkstra en op bladz. 13 de afbeelding van een tweetal heidenen, in wie de Heere zijne groote genade op wonderbare wijze heeft verheerlijkt. Het onderwerp, in dit boekje behandeld, is ten volle de belangstelling waardig van jong en oud. Het was eene uitnemende gedachte van den uitgever, deze zendingsboekjes als nieuwe nummers van de Korenhalmen op te nemen. Op treffende wijze wordt er in geschetst, hoe de arbeid der zending bij veel teleurstelling en strijd toch rijk gezegende uitkomsten geeft. Ze zijn alleszins geschikt, om bij de jeugd belangstelling voor de zending op te wekken, en aan te wakkeren haar in den gebede en met gaven te gedenken. Het beste voedsel, om de heilige vlam der liefde tot de zending levendig te houden, is het lezen van goede zendingslectuur. Menigmaal heeft dit heerlijke vruchten gedragen. Voor de Zondagsschoolleerlingen zou het niet kwaad geweest zijn, wanneer in deze boekjes tot ernstige belangstelling in de zending meer opzettelijk was aangespoord. Overigens juichen wij deze uitgaven zeer toe. Het uitdeelen van zulke boekjes op de Zondagsscholen kan allicht aanleiding wezen, dat in de huisgezinnen over de zending meer gesproken wordt. En daar is onder 's Heeren zegen heil van te wachten. Eén ding speet ons, n.l. dat de schrijvers in plaats van Heere steeds "Heer" gebruiken. Doch dit verhindert ons niet, onze hartelijke ingenomenheid met deze nummers der Korenhalmen uit te spreken. Wij twijfelen niet, of vele Zondagsschoolbesturen zullen er eene schoof van samenbinden, om die straks onder eene blijde kinderschare uit te spreiden.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.