Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Van een klein meisje en een groote klok, druk 1, 32 blz.
"Van een klein meisje en een groote klok", door W.G. v.d. Hulst. Een werkje, dat bekroond werd, en met rede. 't Is een allerliefst sprookje. Er spreekt zooveel gevoel uit. 't Is een beelderig boekje zonder wanklanken. Ik denk echter dat groote menschen er evenveel van zullen genieten als kinderen en zelfs meer dan kleine kinderen. Trouwens daarvoor is het ongeschikt omdat ze er te levendig in vinden beschreven, die moeilijke tocht door kerk en toren en vooral den val van het kind, die helaas ook is uitgebeeld op een plaatje. En juist nu 't hier een droom geldt, had het vooral niet geïllustreerd moeten worden. Ook doordat plaatje stellen de kinderen zich onder 't lezen nog sterker voor, dat alles waarheid is. Dus voor kinderen van minstens 10 jaar en ouder. H. C. Gunning-de Vries.Boekbeoordeling in Het Kind, 04-12-1909

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van een klein meisje en een groote klok, druk 2, 24 blz.
Bij het verschijnen van den eersten druk in 1909 schreven wij: »Er spreekt talent uit dit lieve verhaaltje, een talent, dat veel belooft. Het aardige paartje, Ria en Jaap, in de kosterswoning bij de groote kerk; Jaapje, die ziek wordt; de angst van vader moeder; Ria, die tot den Heere Jezus om beterschap voor haar broertje bidt; het leeft als een stuk lieve poëzie. Niet preekerig en toch stichtelijk, zal het verhaaltje ongetwijfeld in slaan bij het jonge volkje. De schildering van den droom is wel wat fantastisch. Wij zouden vreezen, dat kinderen met levendige verbeeldingskracht zelf zouden gaan droomen van griezelige spinnen en geheimzinnige vleermuizen, zoo levendig is de beschrijving. Het geheel is echter zoo zuiver gevoeld en mooi gezegd, dat we het boekje niet anders dan warm kunnen aanbevelen voor kinderen van 8 jaar en ouder.« Er is geen reden om thans anders te oordeelen. De uitvoering is aan den vorigen druk gelijk. We bevelen dit boekje zeer aan. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1912
W.G. van de Hulst

Van een klein meisje en een groote klok, druk 2, 24 blz.
Bekroond door de Nederlandsche Zondagsschoolvereeniging. Geïll. omslag en een plaatje in kleurendruk. Prijs 15 ct. Een koster woont tegen de kerk aan. Hij heeft twee kinderen, een meisje van 5 en een jongetje van 3 jaar. 't Jongetje wordt ziek door koorts. Vader en moeder bidden met zusje om herstel. Zusje begrijpt dat nog niet goed. Ze denkt, de klok boven in den toren is dichter bij "onzen lieven Heer" en heeft zwaarder stem; 's nachts droomt ze, dat ze in den donker den toren beklimt, om de groote klok te vragen, haar gebedje over te brengen. Juist, als ze droomt, dat ze van boven uit den toren valt, wordt ze met een gil wakker. Broertje wordt weer beter. Dit verhaal is in goeden stijl geschreven, zeer eenvoudig en kinderlijk. Er is een streven in, om door te dringen in den kinderlijken gedachtengang en dien voor kinderen weer te geven. De vorm daarvan is zeer te roemen. 't Verhaal kan dienen, om aan de kleintjes van 6-8 jaar te worden voorgelezen. In zooverre als het wijst op de noodzakelijkheid van het gebed, en 't een voorbeeld geeft van ouders, die met en voor hun kind bidden, is, 't boekje kostelijk. Dat een kind nooit te klein is om te bidden, en ook een kindergebedje bij den Heere verhooring vindt - 't is uitnemend. Jammer echter, dat we in dit verhaal niet vinden den Christus der Schriften, maar alleen den Heere Jezus, die hoog boven de sterren woont, en "alle kindertjes liefheeft". Voorts moet een klok feitelijk als middelaar dienst doen tusschen Christus en een kind. Dat een kind zoo iets eens zou denken, is mogelijk, maar dan verdient zulk een gedachte toch geen beschrijving, veeleer terechtwijzing. Ook lijkt het ons steeds minder aanbevelenswaardig, aan kinderen verhalen te geven met wonderlijke gebedsverhooringen ten aanzien van tijdelijke zaken. God handelt immers dikwerf anders en onze kinderen gaan lichtelijk meenen, dat de Heere elk gebed om tijdelijke nooddruft zeker verhoort. Blz. 20 zegt Rie de woorden op, die ze voor het eten uitspreekt, als ze voor haar broertje bidden zal. 0.i. al te kinderlijk. "Heer" en "Heere" worden bij afwisseling gebruikt. 15 cent voor 24 blz., 1 plaatje, geïll. omslag en nog vier teekeningen in den tekst, 't is zeker goedkoop. De vermelding op het titelblad: "Bekroond door de Nederlandsche Zondagsschoolvereeniging" deed ons met dubbele belangstelling naar dit boekje grijpen. En zeker, vooral naar den vorm vinden wij er veel schoons in. Veel, dat frisch en teer is. Soms is het ons echter te kinderlijk, om niet te zeggen kinderachtig. Wij vroegen ons af, of de kinderen, die lezen kunnen, nog wel spreken, zooals in dit verhaal geschiedt. Vandaar dat de oudere leerlingen. als zij het ter hand nemen, al spoedig bij zichzelf zullen denken: "Dat is voor de kleintjes", en het met eenige voornaamheid ter zijde leggen. Op dit punt is de jeugd vooral tegenwoordig fijngevoelig. En al is er in de strekking ook veel, dat wij iederen opvoeder wel op het hart zouden willen binden (vooral wat het bidden betreft) - van Gereformeerd standpunt, hoe jammer ook, is dit boekje toch niet aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1912

W.G. van de Hulst

Van een klein meisje en een groote klok, druk 3, 31 blz.
Bekroond door de Nederl. Zond. Vereen. Uitwendig : prachtige, royale druk en aardige plaatjes. Inwendig : een eenvoudig verhaal van geweldige fantasie, in echte kindertoon. En dus .... voor onze kinderen om van te smullen. Het meisje van den torenwachter bidt voor zieke broertje. Maar zou de Heer haar gebedje wel hooren ? De hemel is zoo hoog. Als de groote klok daar in den hoogen toren nu eens haar gebedje wilde opzeggen! Die hangt zoo dicht bij den hemel en die heeft zoo'n luide stem. Met die gedachte slaapt ze in en ... in den droom beklimt ze den donkeren toren en vraagt de groote klok. Bom ! ... daar valt ze van den toren. Broertje is beter; de Heer heeft haar gebedje toch wel gehoord. We zouden het allen Zondagsschoolonderwijzers willen geven, op voorwaarde, dat ze het elk jaar een paar maal aandachtig overlazen om .... vertellen te leeren. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918
W.G. van de Hulst

Van een klein meisje en een groote klok, druk 4, 31 blz.
Kleine Rie en haar broertje Jaap wonen met hun ouders vlak bij de kerk, onder den grooten toren. En iederen avond hooren zij in hun bedje, hoe de klokken gingen en hun lied naar den hemel zonden. Als broertje ziek is en dokter den moed opgeeft, bidt Rietje, dat Jaapje genezen mag worden. Maar haar stemmetje is zoo zwak. Zou dat wel doordringen in den hemel? Als die groote, zware bromklok eens haar bede zou willen meedragen. Dan zou Jezus hem zeker verstaan. Met die gedachte is ze gaan slepen en nu droomt ze, dat ze in den kouden winternacht in haar enkele ponnetje de kerk doorsluipt en de torentrappen beklimt. Spinnen loopen haar over de handen en vleermuizen fladderen om haar hoofd. Maar zij geeft het niet op en eindelijk staat zij bij den grooten brommer en doet hem haar vraag. En opeens galmen de metalen stemmen haar gebed naar den Hooge. Maar de wind komt en .... Rietje wordt omlaag geblazen. Met een gil schrikt ze wakker, Als moeder haar komt troosten vertelt zij baar droom en hoort tot haar groote blijdschap, dat haar kindergebedje verhoord is. Broertje heeft den crisis doorstaan en zal zeker beter worden ... Zeer aanbevolen, 't meest voor kleinen. Een gekleurd en zes zwarte plaatjes. Druk zeer goed. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921
W.G. van de Hulst

Van een klein meisje en een groote klok, druk 7, 31 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 7-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: In het kostershuisje bij de kerk zijn twee kinderen, Ria en Jaap. Jaap is ziek en heeft hooge koorts. Moeder en vader zijn zeer bedrukt en vreezen het ergste. Zij bidden tot den Heere, ook Ria doet zulks, maar in haar kinderlijke eenvoud wil zij de klokken haar gebed tot God over laten brengen, omdat zij vreest, dat God de Heere haar zachte stemmetje niet zal hooren. De Heere verhoort het bidden. Jaap herstelde spoedig. En als Ria voortaan de klokken hoort klingelen, denkt zij nog vaak aan Jaap en haar gebedje voor hem. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje van van de Hulst is bekroond. Nu, dit verwondert niemand, die het gelezen heeft. Voor de kleinen van 7, 8 en 9 jaar te schrijven, is heel moeilijk, maar 't is in dit boekje volkomen gelukt en daarom
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van een klein meisje en een groote klok, druk 7, 31 blz.
Dit meesterlijk geschreven, teer werkje is nu ook eens in een nieuwen vorm verschenen. Breede bladzijden in twee kolommen. Het toont nu nog wat meer. Voor 7 jaar. Warm aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1950
W.G. van de Hulst

Van een klein meisje en een grote klok, druk 9, 32 blz.
prijs f 0,40; slappe omslag; geïll.; meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar;
Inhoud: Kleine Jaapje wordt ernstig ziek. Vader en Moeder vrezen het ergste. In het gebed zoeken ze hulp bij de Heere. Ook Ria bidt voor haar broertje. Ze droomt, dat ze in de toren klimt om aan de grote klok te vragen ook te bidden. Zo'n zware klok zal wel eerder gehoord warden door God dan zo'n klein meisje. God verhoort het gebed en Jaapje wordt beter.
Conclusie: Van de Hulst kan mooi vertellen. Daarom vinden we het zo jammer, dat we het met de godsdienstige inhoud van verschillende boekjes niet eens kunnen zijn. Ook tegen dit boekje hebben we onze bezwaren. Zinnen als: Hij hoort alle kindertjes, die tot Hem bidden en het heus menen en Hij heeft alle kindertjes lief, hebben onze instemming niet. Dit brengt zo'n vlakke godsdienst in de kinderharten. En er is al zo veel vlakke godsdienst onder de grote mensen, dat we daarom liever de kinderen andere lectuur geven.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van een klein meisje en een grote klok, druk 10, 32 blz.
prijs f 0,45; in slappe omslag; meisjesboek, leeftijd ± 6-8 jaar.
Inhoud: Kleine Jaapje wordt ernstig ziek. Vader en Moeder zoeken in het gebed hulp bij de Heere. Ook Ria bidt voor haar broertje. Ze droomt, dat ze in de toren klimt om aan de grote klok te vragen ook te bidden. Zo'n zware klok zal wel eerder gehoord worden door God dan zo'n klein meisje. God verhoort de gebeden en Jaapje wordt beter.
Conclusie: Van der Hulst kan mooi vertellen. Daarom vinden we het jammer, dat we het met de godsdienstige inhoud van verschillende boekjes niet eens kunnen zijn. Ook tegen dit boekje hebben we bezwaren. Het is ons te vlak. Er is onder de grote mensen al oppervlakkige godsdienst genoeg, dat we het beter vinden onze kinderen dit met de paplepel niet in te geven. Daarom geven we liever op Kerstfeest andere lectuur.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van een klein meisje en een grote klok, druk 11, 32 blz.
prijs f 0,45; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Ria en Jaapje zijn de kinderen van de koster. Jaapje wordt erg ziek. Ria droomt, dat ze naar de grote klok in de toren gaat. De grote klok, die moet vragen aan de Heere Jezus of Jaapje weer beter mag worden. Na de droom komt moeder vertellen, dat het met Jaapje wat beter gaat: koorts is geweken. Strekking: Gebed om genezing voor Jaapje wordt verhoord. Gebruik van Heer.
Conclusie: Voor de kleintjes een goed boekje. Van de Hulst vertelt prettig en boeiend!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van een klein meisje en een grote klok, druk 11, 32 blz.
W.G. van de Hulst vertelt op simpele wijze Van een klein meisje en een grote klok. Ria, het vijfjarige dochtertje van de koster is vreselijk ongerust, omdat haar broertje erg ziek is en de boze koorts maar niet wil wijken. Ze wil nu aan de grote torenklok, die zo dicht bij de Here Jezus is, gaan vragen Hem de boodschap van haar gebed over te brengen. Een lief verhaaltje, dat bekroond werd door de Nederlandse Zondagschool-vereniging. De sfeer is niet storend voor katholieke kinderen. (f 0,45)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst

Van een klein meisje en een grote klok, druk 12, 32 blz.
prijs f 0,65 in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Rie - vijf jaar - en Jaapje - drie jaar - zijn kinderen uit het kostershuisje, dat tegen de kerk staat aangebouwd. Jaapje wordt heel ernstig ziek. De ouders bidden de Heere om zijn behoud. Kleine Rie bidt ook, maar God zal baar zwakke stemmetje vanuit de bedstee niet kunnen horen. Dan droomt ze, dat ze in de toren klimt om aan de grote klok te vragen of die met zijn zware stem wil bidden om Jaapjes beterschap. De gebeden warden verhoord: de koorts wijkt. Strekking: God verhoort het gebed, dat in de nood tot Hem wordt opgezonden.
Conclusie: Boekje voor de kleintjes van wijlen Van de Hulst, d.w.z. dat de toon meesterlijk getroffen is. Evenwel vind ik het persoonlijk in godsdienstig opzicht - gelijk vaker bij deze verteller-bij-uitnemendheid - te vlak (zie bijv. blz. 30). Met deze restrictie:
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van een klein meisje en een grote klok, druk 13, 32 blz.
prijs f 0,75 in slappe omslag; meisjes- en jongensboek 6-8 jaar.
Inhoud: Rie en Jaap zijn kinderen van de koster. Jaap wordt ernstig ziek. Rie bidt, maar is bang dat haar gebedje niet door de Here Jezus wordt gehoord. In haar droom vraagt zij de grote klok in de toren om haar gebed bij de Here Jezus te brengen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Bijzonder geschikt om voor te lezen aan onze kleintjes. Hoewel misschien wat ouderwets, ook voor de kinderen van nu geldt: Een kindergebed reikt verder dan de klank van de zwaarste klok.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van een klein meisje en een grote klok, druk 14, 32 blz.
prijs gebonden f 2,60; leeftijd 6-8 jaar, jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Verhaal van twee kinderen uit het kostershuisje, dat tegen de grote kerk aanleunt. Jaap wordt heel erg ziek. Rie bidt voor haar broertje. Maar God is zo ver weg in de hoge hemel. Kan Hij haar gebedje wel horen? Dan droomt ze en in haar droom vraagt ze aan de grote klok met haar zware stem, of die haar gebed bij de Heere Jezus wil brengen.
Conclusie: Aan een paar dingen is merkbaar, dat het boekje al weer jaren geleden geschreven werd. Maar het blijft een mooi verhaal om voor te lezen voor onze kleintjes. En... met goede godsdienstige strekking: een biddend kinderstemmetje wordt door de Heere gehoord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1974

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van een klein meisje en een grote klok, druk 15, 30 blz.
prijs geb. f 2,75; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Rie is het 5-jarig dochtertje van de koster. Haar 3-jarig broertje Jaap wordt doodziek door de boze koorts. Ze denkt dat dat een boze man is. Vader en moeder bidden voor Jaap, de dokter ried Rie aan óók de Heere Jezus te vragen of de koorts wegging. Dan droomt ze 's nachts, dat ze naar de grote klok in de toren gaat om te vragen, of die haar gebed wil overbrengen naar de hemel. Als ze in haar droom van de toren valt, plonst ze in bed... Jaap wordt beter.
Conclusie: Echt v. d. Hulst - uit eenvoudige gegevens een raak kinderlijk boekje. Leerzaam. Geen zonde of berouw verwerkt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1976

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van een klein meisje en een grote klok, druk 16, 32 blz.
leeftijd 6 - 8 jaar; gebonden; geïllustreerd met zwart-wit tekeningen. Geschikt voor meisjes. Prijs f 2,95.
Inhoud: Het kleine meisje Rie is erg verdrietig dat haar broertje ziek is. Ze denkt dat God haar gebed niet zal horen omdat ze nog zo klein is. Maar de grote klokken hebben een luide stem. Die moeten haar gebed dan maar overnemen. Gelukkig vertelt moeder haar dat de Heere Jezus haar gebed wel verstaat.
Conclusie: Een boekje met een inhoud waar we helemaal achter kunnen staan. Maar spreekt de vorm onze kinderen van deze tijd nog aan? Kennen zij woorden als bedstee, koets, stoof, moesje enz. nog?
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1979

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van een klein meisje en een grote klok, druk 17, 32 blz.
geb., zw/w geil. Geschikt voor jongens en meisjes van 5-8 jaar. Prijs f 2,75.
Inhoud: Het broertje van Rie, Jaap, is heel ernstig ziek. Rie is bang, dat "de boze koorts hem weg zal nemen." In de bedsteê bidt ze fluisterend om genezing voor haar broertje. Eigenlijk zou ze hard willen roepen, want ze is bang dat de Heere Jezus haar niet verstaat. In haar droom klimt ze de toren op en vraagt aan een grote klok, of die, met z'n harde stem, wil vragen of broertje beter wordt. Als ze wakker schrikt, vertelt moeder dat broertje veel beter is en dat de Heere Jezus haar gebedje echt gehoord heeft.
Conclusie: Een aardig verhaal, waarin duidelijk uitkomt dat God een Hoorder der gebeden is. Jammer, dat er steeds gesproken wordt van "onze lieve Heer".
Eindoordeel: aanbevolen. C. J. Quist - v. Noort
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1984

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van een klein meisje en een grote klok, druk 17, 32 blz.
ingenaaid, geil door W. G. v.d. Hulst jr., jongens en meisjes van 6-8 jaar. Prijs f 4,75.
Inhoud: In de kleine kosterswoning, die dicht tegen de kerk aangebouwd staat, woont het kostersechtpaar met hun kinderen Rie en Jaap. Jaapje wordt heel erg ziek. De koorts loopt hoog op. Je moet bidden heeft de dokter tegen Rietje gezegd. Ook tegen "moes" en "va". Als de klokken in de kerktoren het nu eens aan de Here Jezus zouden vragen... Rietje begint aan een bange klimpartij in de toren, vol spinnewebben en griezelige geluiden. Ze bereikt de klokken, die eerst nog zwijgen maar dan beginnen te klingelen, waarbij plotseling tot Rietjes grote schrik de grote klok mee gaat doen. Brrommm...! Rietje schrikt wakker... Het was een droom. Maar... Jaapje wordt beter. De Here Jezus (soms onze lieve Heer genoemd) heeft het bidden gehoord.
Conclusie: Dit boekje is naar mijn smaak zo langzamerhand uit de tijd. Tè overdreven, tè ouderwets. Liefde voor God en voor elkaar is wel de grondtoon in dit verhaal.
Eindoordeel: matig aanbevolen. M. C. R.- Vr.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1987

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Van een klein meisje en een grote klok, druk 18, 32 blz.
brochure, geïllustreerd, geschikt voor jongens en meisjes van 6-8 jaar. Prijs f 5,95.
Inhoud: In het oude kostershuisje is kleine Jaap, Rie's broertje, ernstig ziek. Hij heeft hoge koorts en zijn toestand is ernstig. Rie bidt voor hem. Maar zal de Heere Jezus haar stemmetje wel horen? Ze droomt dat ze de toren beklimt en de grote klok vraagt om zijn bronzen stem te laten bidden voor Jaap. Als ze wakker wordt vertelt moeder ("moesje") dat haar gebed verhoord is.
Beoordeling: Van de Hulst weet op treffende wijze het kinderlijk gebedsleven te beschrijven. Ook in dit verhaaltje is de situatie die van het verleden. Sommige woorden vragen om toelichting voor onze kinderen (bedsteê, kolenschop).
Eindoordeel: Aanbevolen. M. C. Romein-Vroegindewey
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1994

Open Boekbeoordeling.