Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. Alcock

Aan den Euphraat , druk 1, 258 blz.
Ing. f 1.80; geb. f 2.20.
Ziehier een boek, dat niet zijn bestaan dankt aan wijsgeerige bespiegelingen, niet ontstaan is in de werkzame phantasie van een vruchtbaar schrijver, maar een boek, waarin ware gebeurtenissen, wat men noemt feiten in de strikte beteekenis van het woord, worden verteld. De namen zijn verdicht, de vorm is letterkundig en de inhoud gerangschikt naar den eisch van boeiendheid, welke men tegenwoordig stelt; maar geen woord is onwaar.
Een dergenen, die reeds kort na de verschijning "Aan den Euphraat" met aandacht gelezen had, zei en voelde zich zelfs gedrongen te schrijven : "dit is een goed boek en zal een goed boek blijven, zooals de Negerhut een goed boek was bij de verschijning en nu nog een goed boek is, al is het waar, dat wat hier gegeven wordt waarschijnlijk nog juister is, wat geschiedenis betreft."
Wij wenschen aan dat oordeel niets bij te voegen en durven alleen, ook om wat die lezer zei, met volle gerustheid onze vrienden aanraden en uitnoodigen dit boek met aandacht te lezen.
De leden van de Vereeniging Christelijke Bibliotheek weten, dat het is No. 2 van den tweeden jaargang.

Catalogus Callenbach, 1898b
Open Catalogus
D. Alcock

Aan den Euphraat , druk 1, 258 blz.
Prijs ingenaaid f 1.-; gebonden f 1,25.
Het roerend verhaal, dat den loopenden draad van het boek vormt, en de namen der personen zijn verdicht; maar de feiten, de voorbeelden van moed, geloof, geduld en toewijding zijn - zooals de schrijfster ons uitdrukkelijk verzekert - volkomen waar, aan vertrouwbare bronnen ontleend.

Catalogus Callenbach, 1909b
Open Catalogus