Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.L.O.E.

Ballingen in Babel of kinderen des lichts , druk 1, 303 blz.
Prijs ing. 1.50; geb. f 1.90.
Wij maken in dit boek kennis met de geschiedenis van Daniel, toegepast op hedendaagsche toestanden met personen uit den tegenwoordigen tijd en gebeurtenissen, ontleend aan de om ons levende wereld.
Hoe dit alles beschreven en verteld is, zal niemand vragen, die vroeger met A.L.O.E's vruchten voor de pers kennis maakte.
Dat de personen, hoewel geen Daniels zijnde, omdat zooals de voorrede ons terecht zegt : "gezichten ons niet worden geopenbaard," toch, zooals eveneens de voorrede vermeldt, "de hoop van Daniel als de hunne mogen beschouwen," zal elkeen geruststellen, die op Christelijke zienswijzen, Christelijke handelingen en Christelijken levenswandel gesteld is in een boek, dat hij des noods zijnen kinderen in handen zal willen geven.
En om nog eens naar de voorrede te verwijzen, men zal door de lezing "opgebouwd" worden in den goeden zin : immers worden wij juist door deze geschiedenis uit het dagelijksch leven er aan herinnerd, dat "de profeet, dien wij eeren, ons ook een voorbeeld geeft, dat wij moeten navolgen." Mogelijk hebben wij maar één talent, terwijl de begaafde Daniël er tien had ; maar van dat ééne zullen wij rekenschap moeten geven. En om dat te kunnen, hebben wij behoefte aan de genade, die Daniel werd verleend. Een boek, waarin ons dat geleerd wordt op boeiende, aantrekkelijke manier durven wij gerust aan elks oordeel onderwerpen.

Catalogus Callenbach, 1898b
Open Catalogus