Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna

Van een jongen, die niet "neen" kon zeggen , druk 1, 40 blz.
Dit is een eenvoudig, aantrekkelijk verhaaltje. Vrouw Baanders, die met hard werken voor zich en haar twee kinderen het brood moet verdienen, wordt ziek. De zorg van de kinderen voor en over moeder is heel goed beschreven. Als moeder straks bij haar herstel versterkend voedsel noodig heeft, besluit Harm, hoeveel smart het hem ook kost, zijn lievelingetjes, twee duifjes, Sneeuwvlok en Bruinoogje, te verkoopen aan een dame, wier dochtertje ze al eerder te koop gevraagd had. En de vriendelijke dame koopt niet alleen de duifjes voor een hoogen prijs, maar zorgt verder ook voor de zieke en neemt Harm als tuinknecht aan, zoodat hij nu weer bij zijn duifjes komt. 't Boekje zal door kinderen van 9 en 10 jaar graag gelezen worden. Taal en stijl zijn goed. Dit is een lief boekje voor onze kleintjes. Hoofdstuk I geeft de morgenoverdenkingen van Dikkie, die op Kerstmorgen uit den vasten kinderslaap ontwaakt en zich van den heerlijken feestdag veel voorstelt. 't Loopt echter heelemaal mis. 's Middags gaat Dikkie met een grooteren kameraad uit, raakt zijn centen kwijt, die hij al voor de kerstfeestviering des avonds gekregen had, en brengt zijn mooie Zondagsche pakje in een treurigen staat. De straf blijft niet uit. Maar ook de verzoening volgt, en Dikkie wordt straks een jongen, die tot zijn verleider »neen« durft zeggen. Het boekje is in den rechten kindertoon geschreven; taal en stijl zijn wel verzorgd. Voor 9- à 10-jarigen bevelen we het gaarne aan. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1913
Johanna

Van een jongen, die niet "neen" kon zeggen , druk 1, 40 blz.
Met geïll. omslag en 1 gekl. en 1 zwart plaatje en een drietal penteekeningen tusschen den tekst Prijs 20 cent. Dit boekje handelt van een zwak karakter, dat door de kracht der waarheid gesterkt wordt. Een edel motief. Dikkie laat zich door een vriendje verleiden tot spelen om geld, en verliest op die manier de twee centen, welke zijn moeder hem gegeven had voor de Kerstfeestviering op de Zondagsschool. Hoewel hij weet, dat hij verkeerd doet, mist hij toch den moed, om den verleider een weigerend antwoord te geven. Door zijn moeder op heeterdaad betrapt, wordt hij naar bed gestuurd en mag hij tot straf niet naar 't feest gaan, waarvan hij zich zooveel had voorgesteld. Maar Dikkie belijdt schuld; hij ontvangt vergeving en mag nu naar 't feest. Op raad van zijn zusje besluit hij God te bidden, dat hij voortaan aan de verzoeking weerstand bieden moge. Als kort daarop dezelfde jongen hem weer tot het kwaad wil overhalen, betoont hij zich standvastig. De bedoeling van dit verhaal is uitnemend. Zwakke karakters willen gaarne met iedereen op goeden voet blijven en durven vaak niet weigeren, geen "neen" zeggen, ook al zegt hun geweten, dat 't wel zou moeten. Dit kwaad, dat bij jongen zoowel als bij ouden zich voordoet, wordt hier op kinderlijke wijze voorgesteld en het medicijn er voor gegeven. Dat is een uitnemende strekking, want het is een kwaad, "dat veel is onder de menschen". Daarbij is nog al van de gelegenheid gebruik gemaakt, om de woorden der Schrift in te voegen, zoo op blz. 28 "Lankmoedig en genadig is de Heere, enz." en in Hoofdst. 4, waar over de Kerstgeschiedenis wordt gehandeld. Ook zijn enkele Christelijke versjes ingevlochten. De goede uitkomst is hier wel wat geforceerd. In de praktijk van het leven worden de kwade gevolgen van het toegeven aan de verleiding meestal niet zoo gemakkelijk goed gemaakt. De Schrijfster gebruikt, steeds "Heer" voor "Heere". Voorts lezen we op blz. 36 de uitdrukking: "Ik heb nog niets geen slaap." De uitvoering is zeer net. Ook de plaatjes zijn goed. De druk is helder. Wij kunnen dit boekje onzen kinderen gerust in handen geven er steekt leering in deze geschiedenis, zelfs voor ouderen. Het toont den zegenenden invloed der waarheid Gods op het karakter. Gaarne aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1913