Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMarijo

Anda de duinheks, druk 1, 113 blz.
G. K. C. 0. 13 t. d. t. Met teekeningen van Titus Leeser. 55 cent. In een vervallen hut midden in de duinen nabij een zeedorp woonde Anda "de duinheks", zooals de jongens haar scholden, omdat ze zoo weinig sprak en soms zoo vreemd kon doen. De oorzaak daarvan was, dat haar eenige zoon naar zee gegaan was. Ze wist, dat het schip, waarop hij voer, vergaan was en nu trok ze telkens naar de zee, vanwaar ze hem nog terug verwachtte. Toen ze op zekeren keer uit het dorp naar haar hut terugkeerde, werd ze overvallen door een landlooper, die haar berooven wilde. Vijf jongens, die in het duin speelden, bemerkten dat en riepen om hulp, zoodat de landlooper de vlucht nam. Doch Anda had in haar vlucht haar voet verstuikt en kon zich niet bewegen. Een der jongens, een dokterszoon, ging zijn vader waarschuwen, die Anda kwam halen en haar in zijn huis liet verplegen. Na haar herstel bleef ze bij den dokter wonen, die in haar een trouwe dienstbode vond. Intusschen was haar zoon aan de kust van Florida bij de schipbreuk op het strand geworpen. Daar vond hem een rijke Amerikaansche planter, die hem in zijn huis nam en zeer aan hem gehecht werd. Wel schreef hij aan zijn moeder, doch een gewetenlooze knecht verduisterde de brieven, zoodat de moeder onbekend bleef met de redding van haar zoon. Door middel van den radio-omroep werd den planter bekend, dat ze nog leefde. Met zijn pleegzoon maakte hij een reis naar Holland en nu vond ook de moeder in de nabijheid van haar kind in Amerika een nieuw tehuis. Reeds van verre is te zien, hoe in dit vlot en prettig verteld verhaal zeer onwaarschijnlijke en vrijwel ongeloofelijke gebeurtenissen samenwerken om het te voren vermoede blijde einde in een apotheose voor te bereiden. Maar we durven niet beweren, dat hetgeen verhaald wordt, onmogelijk is. Er is veel spanning in. En de heele geest van dit boekje is Christelijk. De omslag is ongewoon en de penteekeningen zijn bijzonder fijn. Wij waardeeren, dat er telkens op gewezen wordt, dat ware zielevrede alleen te vinden is bij Christus. Doch als de doktersvrouw tot Anda, die zonder God nog leefde, zegt, dat de Heere Zijn Zoon overgaf ook voor haar, die nooit naar Hem vroeg, dan wordt daar de leer der algemeene verzoening gepredikt. Behoudens deze aanmerking kunnen we "Anda, de Duinheks" aanbevelen. Vooral onze jongens zullen er in genieten.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

Marijo

Anda de duinheks, druk 1, 113 blz.
Een jongen, die dat boek in handen krijgt, vergeet den tijd. Mij dunkt, de beste aanbeveling voor dat keurige werk. Zoo'n jongen zal genieten van de spannende avonturen van de 5 vrienden in het zeedorp. Hij zal diep medelijden hebben met Anda, de duinheks, die op donkere avonden door het duin dwaalt met haar lantaarn, om haar zoon te zoeken, die over de wijde zee van haar is weggetrokken. Hij zal met klimmende verbazing smullen als hij leest, hoe de zoon van de duinheks in Florida aan land spoelt en de pleegzoon van een rijken planter wordt. En eindelijk zal hij met een zucht van voldoening het boek neerleggen omdat tenslotte de duinheks en haar zoon elkander weervinden. En wij, ouderen, zullen het boek bewonderen om de stevige compositie en den literair schoonen vorm. En we zullen den schrijver achten, omdat hij zoo duidelijk, het gansche boek door, onzen jongens doet zien, dat de Heere het leven der menschen bestiert en dat bij Hem uitkomsten zijn tegen den dood. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
Marijo

Anda de duinheks, druk 2, 111 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 13 t.d.t. In een vervallen hut midden in de duinen nabij een zeedorp woonde Anda „de duinheks", zooals de jongens haar scholden, omdat ze zoo weinig sprak en soms zoo vreemd kon doen. De oorzaak daarvan was, dat haar eenige zoon naar zee gegaan was. Ze wist, dat het schip, waarop hij voer, vergaan was en nu trok ze telkens naar de zee, vanwaar ze hem nog terug verwachtte. Toen ze op zekeren keer uit het dorp naar haar hut terugkeerde, werd ze overvallen door een landlooper, die haar beroo-ven wilde. Vijf jongens, die in het duin speelden, bemerkten dat en riepen om hulp, zoodat de landlooper de vlucht nam. Doch Anda had door haar haasten haar voet verstuikt en kon zich niet bewegen. Een der jongens, een dokterszoon, ging zijn vader waarschuwen, die Anda kwam halen en haar in zijn huis liet verplegen. Na haar herstel bleef ze bij den dokter wonen, die in haar een trouwe dienstbode vond. Intusschen was haar zoon aan de kust van Florida bij de schipbreuk op het strand geworpen. Daar vond hem een rijke Amerikaansche planter, die hem in zijn huis nam en zeer aan hem gehecht werd. Wel schreef hij aan zijn moeder, doch een gewetenlooze knecht verduisterde de brieven, zoodat de moeder onbekend bleef met de redding van haar zoon. Door middel van den radio-omroep werd het den planter bekend, dat ze nog leefde. Met zijn pleegzoon maakte hij een reis naar Holland en nu vond ook de moeder in de nabijheid van haar kind in Amerika een nieuw tehuis. Reeds van verre is te zien, hoe in dit vlot en prettig verteld verhaal zeer onwaarschijnlijke en vrijwel ongelooflijke gebeurtenissen samenwerken om het te voren vermoede blijde einde in een apotheose voor te bereiden. Maar we durven niet beweren, dat hetgeen verhaald wordt, onmogelijk is. Er is veel spanning in. En de heele geest van dit boekje is Christelijk. De omslag is ongewoon en de penteekeningen zijn fijn. Wij waardeeren, dat er telkens op gewezen wordt, dat ware zielevrede alleen te vinden is bij Christus. Doch als de doktersvrouw tot Anda, die zonder God nog leefde, zegt, dat de Heere Zijn Zoon overgaf ook voor haar, die nooit naar Hem vroeg, dan wordt daar de leer der algemeene verzoening gepredikt. Behoudens deze aanmerking kunnen we „Anda, de Duinheks" aanbevelen. Vooral onze jongens zullen er van genieten.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Marijo

Anda de duinheks, druk 2, 111 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Vijf jongens spelen in dit boek een rol. Doch de voornaamste figuur is Anda, de duinheks. Deze is in een armelijke hut in de duinen komen wonen. De jongens hadden deze hut ontdekt, toen een zusje van een der jongens was verdwaald, dat door Anda in de hut was genomen. Dit werd aanleiding, dat Anda in huis bij den dokter kwam. Anda, zoo zonderling in haar gedragingen, had een groot leed. Zij had een jongen, die op een schip gegaan was. Dat schip was vergaan. Ieder meende, dat haar jongen verdronken was, maar zij hoopte altijd op zijn terugkeer. Haar jongen was in Florida aan land gespoeld en door een rijken planter in huis genomen. Door middel van de radio-omroep werd bekend, dat Gerrit gezocht werd. Eindelijk kwam hij terug en zagen moeder en zoon toch elkaar weer. Algemeene op- of aanmerkingen: Een keurig jongensboek, waar onze jongens van zullen smullen. De stijl is goed. Alleen op blz. 34 van onder dat "Onze lieve Heer" bevalt ons minder goed. Godsdienstige strekking goed. Wie bijna door ellende wordt verteerd en vertrouwt op God, zal niet beschaamd worden. Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt op blz. 34.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.