Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.J. Hoogenbirk

Van klein tot groot , druk 1, 64 blz.
De heer HooGENBIRK is onder de schrijvers voor de jeugd een aristocraat in den goeden zin van het woord. Ook dit boekje bewijst het. Het geeft in korte trekken het leven van Dr. Schliemann, die als knaap door het lezen van een prentenboek kwam tot het voornemen, aan de vervulling waarvan hij zijn geheele leven gewijd heeft: de opgraving van het oude Troje. Eerst had hij met allerlei tegenspoeden te worstelen, maar door krachtige inspanning mocht hij in afhankelijkheid van 's Heeren hulp zijn doel op verrassende wijze bereiken. Goede taal en goeden stijl zijn wij van dezen auteur gewoon. Een stuk historie biedt hij ons hier; toepassing van de spreekwijze: "Waar een wil is, is een weg." Stichtelijk, zonder zich daarvoor uit te geven. Christelijk, zonder te preeken. De strekking wordt op de laatste pagina aldus aangegeven : "Wat naar Gods bestel en met Diens zegen ook uit eenvoudigen en nederigen worden kan, is in (deze) geschiedenis duidelijk gebleken." Dit boek zal het verlangen der leergierige jeugd vervullen, het biedt onzen jongens en meisjes eenen krachtigen prikkel tot ijverig leeren en biddend werken. Ofschoon de Schrijver vele nuttige wenken in het verhaal invlecht, hadden wij gaarne gezien, dat hij van de schoone gelegenheid, die de geschiedenis hem herhaaldelijk bood, om de dierbaarheid van Christus en de onmisbaarheid van Gods genade aan te prijzen, meer gebruik had gemaakt. Ook spijt het ons, dat hij aan het versletene "Heer" nog steeds boven "Heere" de voorkeur geeft. De uitgave van dit boekje, dat als vervolgverhaal vroeger in "De Heraut" heeft gestaan, bezorgde den heer HOOGENBIRK eenen nieuwen lauwertak. En wij zijn er een degelijk kinderboekje rijker door geworden, dat wij ten zeerste aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.