Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWilha. Riem Vis

Blijde dagen, druk 1, 40 blz.
Dit boekje bevat eene geschiedenis uit den jongsten tijd. Het verplaatst den jeugdigen lezer in de blijde dagen van het huwelijk onzer Koningin. Daarom alleen zal het ongetwijfeld met genoegen gelezen worden. Een drietal kinderen met eene kinderjuffrouw zijn getuigen van de plechtigheid in Den Haag en later ook van den schitterenden intocht in Amsterdam. Het dienstmeisje, Bertha, dat den Heere vreest, is met de kinderjuffrouw medegegaan. Zij bezeert haren voet en wordt bij eene oude vrouw in huis gebracht. Haar kort verblijf aldaar wordt dienstbaar tot bekeering dier oude juffrouw. De taal van dit boekje is over 't algemeen kinderlijk genoeg en de stijl vloeiend. Hier en daar is de Schrijfster wat langdradig. Ook zouden meer alinea's het werkje prettiger doen lezen. Eene eenvoudige omzetting van woorden kon enkele zinnen heel wat verbeterd hebben. Bijv. "Inderdaad dat was zoo." Dit was inderdaad zoo. Correctie en punctuatie konden beter zijn "Tropee├źn" (pag. 19), "van Gent en Loos", (pag. 20), "tot zit of staanplaats" (pag. 20), zonder koppelteeken. De uitvoering is zeer te prijzen. De letter is duidelijk. Een der commissieleden vatte het verband niet tusschen het plaatje bij pag. 37 en het verhaal. Dit boekje heeft eigenlijk eene dubbele strekking. Met de geschiedenis der huwelijksvoltrekking van H. M. de Koningin is eene bekeermgsgeschiedenis vermengd. Dit tweeslachtige karakter doet o. i. schade aan den indruk, wat te meer jammer is, omdat de beschrijving der feesten aan de Schrijfster meestal goed gelukte. In 't begin (hoofdstuk I en II) krijgt men den indruk, dat hoofddoel van dit werkje is, bij de jeugd liefde voor de Koningin en Haren Gemaal op te wekken. Kostelijk! Zulke boekjes zijn echt nationaal. Wij juichen ze toe. In 't vervolg schijnt eene meer geestelijke bedoeling op den voorgrond te treden. En ook hierin slaagt de Schrijfster uitnemend. Het kruis van Christus komt hier waarlijk tot zijn recht. De weg der bekeering wordt duidelijk en gezond Gereformeerd voorgesteld. Niettegenstaande de dubbele strekking, die uit een technisch oogpunt moet worden afgekeurd, verklaren wij gaarne, dat dit werkje om zijnen uitnemenden inhoud, eene plaats verdient onder de boeken, die wij onzen kinderen gaarne in de handen geven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.