Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.J. Hoogenbirk

Baas Klaas , druk 3, 24 blz.
"Baas Klaas" is een oude, alleenwonende man, die het met hard werken zoover gebracht heeft, dat hij op zijn vijftigste jaar stil kan gaan leven. Hij kent geen ander genot dan zijn eten, zijn hond en zijne kat, en hij is zoo gierig, dat hij voor niemand iets over heeft. Eene arme onderwijzersvrouw, die zijne huiselijke zaken bezorgt, weigert hij 6 gulden te leenen, hoewel zij die zeer noodig heeft. Een Fransch boek, dat hij goedkoop gekocht heeft in de hoop, het duurder te kunnen verkoopen, is het middel, waardoor zijne zelfzucht wordt gebroken. Door Gods genade bekeerd, is de vroeger zoo hebzuchtige man een vriend en weldoener der arme onderwijzersfamilie. Eene groote verdienste van den heer HOOGENBIRK is deze, dat hij ook in zijne kinderwerkjes door de historische of topographische bijzonderheden, die hij getrouwelijk schildert, dadelijk zelfs de eenvoudigste vertelling meer of minder "gewichtig" weet te maken. Zijne figuren zijn daardoor meer naar 't leven dan dat bij andere Schrijvers het geval is, terwijl de kleine lezers en lezeressen tegelijk door middel van zijne werkjes leeren inleven in vroegere toestanden en kennis maken met oude gebruiken, enz. Zijne boekjes zijn in den goeden zin des woords "voor verstand en hart." "Baas Klaas" maakt daarop geene uitzondering. De weg waarop "Baas Klaas" met den Christus bekend wordt (het koopen van een Fransch boek, dat hij moet laten vertalen, eer hij er iets van verstaan kan), is o.i. wel eenigszins gezocht. De heer H. heeft eenen lossen stijl. Vooral bij kinderlectuur is dit eene verdienste. Doch het gevaar van een weinig onnauwkeurig te wezen, ontgaat hij daarbij niet altijd. Woorden als "makkelijk" en "merken", zagen wij liever vervangen door "gemakkelijk" en "bemerken." "Hij heeft ons uitgesteld", is geen Nederlandsch. Hij gebruikt hier gewoonlijk "Heer" in plaats van "Heere." De vorm is goed. De persoon op het plaatje komt niet overeen met dien op den omslag. De tekst uit Gods Woord, waardoor de Geest Gods dezen man in het hart grijpt: "Werkt niet om de spijze, die vergaat, maar om de spijze, die blijft tot in het eeuwige leven", geeft duidelijk de strekking van dit verhaal aan. De zonde der geldgierigheid, het ledige en arme in het leven van den mensch, die op het goed zijn vertrouwen zet, worden met krachtige trekken geteekend, en daartegenover de godzaligheid aangeprezen, als die tot alle dingen nut is. De Schrijver teekent ons de "Bijbelsche bekeering." Hij stelt zich niet tevreden met eene zedelijke verbetering, maar wijst op de vernieuwing des harten door 's Heeren Geest en Woord. Met vrijmoedigheid bevelen wij dit boekje ter verspreiding op onze Zondagsscholen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1905

Open Jachin-boekbeoordelingen.


A.J. Hoogenbirk

Baas Klaas , druk 4, 24 blz.
Zie Boekbeoordeeling van Jachin 1905 bij verschijnen van druk 3.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.