Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.J. Hoogenbirk

Alleen, toch veilig , druk 3, 24 blz.
Gekl. geïll. omslag. 1 gekl. pl. Prijs 20 cent. Een voortreffelijk boekje. Prachtig van uiterlijk en schoon van inhoud. Elizabeth Maria Modat is een arme vrouw, oud 65 jaar en wonende op een der Shetlandsche eilanden. Driemaal was ze in gevaren wonderlijk bewaard; de bevolking van het eiland noemde haar daarom tooverheks. Zij echter gaf Gode de eere. Op zekeren dag gaat ze per schip naar Lerwick, om een dokter te raadplegen. Een hevige storm steekt op. De kapitein wordt over boord geslingerd, de twee matrozen, die hem ter redding naspringen, moeten uit zelfbehoud landwaarts zwemmen. Na een week op genade van wind en golven rondgezwalkt te hebben, wordt zij door een wonderlijke uitredding des Heeren voor de vierde maal behouden. Dien God bewaart, is wel bewaard. De stijl is goed. Eenvoudig, en zeer boeiend. De kinderen zullen zeker meeleven met de toestanden, die worden beschreven: Het onwankelbare geloof der eenvoudige vrouw, de bestrijding van de gedachte aan "toeval" zijn voortreflelijke motieven. Tegelijk herinnert de auteur aan menig Schriftwoord, waaruit blijkt, dat onze Bijbel een bron is van troost en kracht. Zulke verhalen verrijken onze Christelijke kinderlectuur. De uitvoering is in één woord schitterend, en de toon van dit boekje zuiver en helder als de klank eener dwarsfluit. Van harte aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911

A.J. Hoogenbirk

Alleen, toch veilig , druk 3, 24 blz.
De heer Hoogenbirk geeft hier het treffend verhaal van de trouwe hoede Gods over een oude vrouw van 65 jaar, die alleen - na- de verongelukking van den scheepskapitein en het in zee naspringen van zijn beide matrozen, die behouden aan land komen - dagen lang rondzwerft op de Noordzee van de Shetlandseilanden noordelijk naar de kust van IJsland en daarna Westelijk naar de Noorweegsche kust. Hier wordt het schip, dat verloren werd gewaand, opgemerkt en binnengehaald. Het moe- dertje, bijgenaamd »de heks«, omdat ze - naar volksgeloof door hekserij - reeds driemaal wonderlijk behouden was gebleven, had haar kinderlijk vertrouwen, dat God uitkomst kon geven, heerlijk zien bevestigd. Ze komt met een van dank overvloeiend hart terug in haar vaderland, dat haar thans dierbaarder was dan ooit. Het boekje van ruim 30 bladzijden, laat zich door kinderen van acht tot tien jaar prettig lezen. De kleine lezer leeft met de »heks«, die geen vrees aanjaagt, maar eerbied wekt vanwege haar godsvrucht, van harte mee, wanneer ze toont te leven »door het geloof« ook in de bangste oogenblikken. Drie fraaie prentjes versieren het nette boekje, dat bij dezen hartelijk wordt aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1911
A.J. Hoogenbirk

Alleen op de wateren, druk 4, 24 blz.
G. K. 0. 2 k. p. 16 cent. Een voortreffelijk boekje. Prachtig van uiterlijk en schoon van inhoud. Elizabeth Maria Mouat is een arme vrouw, oud 65 jaar en wonende op een der Shetlandsche eilanden. Op zekeren dag gaat ze per schip naar Lerwick, om een dokter te raadplegen. Een hevige storm steekt op. De kapitein wordt over boord geslingerd, de twee matrozen, die hem ter redding naspringen, moeten uit zelfbehoud landwaarts zwemmen. Na een week op genade van wind en golven rondgezwalkt te hebben, wordt zij door een wonderlijke uitredding behouden. Dien God bewaart, is wel bewaard. De stijl is goed. Eenvoudig, en zeer boeiend. De kinderen zullen zeker meeleven met de gebeurtenissen, die worden beschreven. Het onwankelbare geloof van de eenvoudige vrouw, de bestrijding van de gedachte aan "toeval", zijn voortreffelijke motieven. Tegelijk herinnert de auteur aan menig Schriftwoord, waaruit blijkt, dat onze Bijbel een bron is van troost en kracht. Zulke verhalen verrijken onze Christelijke kinderlectuur. De uitvoering is onberispelijk, en de toon van dit boekje zuiver en helder als de klank eener dwarsfluit. Van harte aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

A.J. Hoogenbirk

Alleen op de wateren, druk 4, 24 blz.
Oude titel: Alleen - en toch veilig. Jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een oud vrouwtje, bijgenaamd "heks", gaat van haar eiland, in het Noorden van Schotland, naar Lerwick, om daar een dokter te raadplegen. Zij heeft des Heeren wondermacht in haar leven meer dan eens ervaren. En deze reis zou haar daar van van een sterk getuigenis geven. Hoe dit geschiedde, wordt in dit boekje medegedeeld. Algemeene op- of aanmerkingen. Dat de uitgever van dit werkje kan zeggen: 25e-32e duizend zegt voldoende.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.