Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.H. Huisman-Schippers

Beproefde vriendschap, druk 1, 93 blz.
G.K.C.0. 12 t.d.t. 50 cent. Leida en Bea zijn van haar vijfde jaar vriendinnen. Op 't dorp komt een gezin wonen met één dochter, Gerrie, een grootsch kind, dat al gauw Leida voor zich opeischt, omdat ze eigenlijk Bea beneden zich acht. Leida en Gerrie gaan naar de Mulo-school, terwijl Bea bij haar moeder in huis komt. Bea heeft veel verdriet van Leida's hou-ding, maar haar vrome moeder troost haar en wijst haar terecht. Straks sterft Gerrie's vader en nu moet ze in betrekking: ze verlaat weldra het dorp. En nu zoekt Leida weer de oude vriendschap met Bea en wordt alles, zooals het vroeger was. De plaatjes zijn van een minder geacheveerd genre. De omslag is frisch. Dat men zijn vijanden moet liefhebben en voor hen bidden, is een goede strekking. En dat een verstandige, godvreezende moeder een onwaardeerbare zegen is, komt duidelijk genoeg naar voren. Maar het gegeven is wel heel gewoontjes. Haast al te eenvoudig voor een boekje van 90 bladzijden. Intusschen zullen kinderen het misschien toch nog wel met genoegen lezen en dan kan het goeden invloed oefenen. Daarom aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931

J.H. Huisman-Schippers

Beproefde vriendschap, druk 1, 93 blz.
Leeftijd 12 jaar en ouder. Een uiterst geschikt boekje voor onze oudere meisjes. Er zijn twee vriendinnen, die veel van elkaar houden, de eene uit den netten stand, zoo men dat noemt, de andere een arbeiderskind. Dan komt nummer 3 een Haagsch nufje, dat zich indringt, waardoor het eenvoudige meisje, Bea, achteruitgezet wordt. Dat geeft veel verdriet, maar Bea leert van haar ouders, dat de Heere ons soms leed zendt, opdat we Hem maar vroeg zouden zoeken. Gelukkig verdwijnt het trotsche Haagsche meisje en de 2 oude vriendinnen vinden elkaar weer. Het boekje mag aanspraak maken op een plaats in onzen kring, het behoort tot de degelijke Christelijke lectuur. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.