Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna

Booze Griet , druk 2, 64 blz.
Eene oude, kwaadhumeurige vrouw wordt, door den liefderijken invloed van het huisgezin Koker, voor Christus gewonnen. Het thema is heel aardig. Voor kinderen interessant. Dit werkje heeft eene goede strekking: Hebt uwen naaste lief. Weest verdraagzaam. Een bezwaar is echter, dat het verhaal te lang is uitgesponnen en daardoor ten slotte niet meer boeit. Het had wel een derde korter kunnen zijn. Door weglating van de uitweidingen op pagina 4 en pagina 20/c, van enkele der vele versjes, zie pagina 6, 9, 10, 19, 20, 33, 34, en der lange aanhalingen, pagina 18 en 51, zou het aan kracht hebben gewonnen. Het wekt bij ons ook bedenking, dat oude Griet zich zoo letterlijk nog groote Christelijke liederen herinnert, terwijl haar leven geheel heidensch is. Ook wordt er te veel in gepreekt. Het eenvoudige vertellen zou ongetwijfeld op het kinderhart meer indruk maken. De kinderen in dit boekje zijn bijna bovennatuurlijk braaf. Een meisje van 12 jaar oreert niet zoo tot eene oude vrouw, als ons op pag. 33 en 34 wordt medegedeeld. Dit is eene groote fout, wijl het kinderlijke in het kind daardoor wegvalt. De verandering in 't gemoed van vrouw Mol, hare bekeering m.a.w., is vrij oppervlakkig. Het speet ons, het "Gereformeerde" in de beschouwing des heils te moeten missen. Gedurig stuiten wij op lauwe, verwaterde uitdrukkingen: pag. 18/1, 25/a, 30/4, 50/a, 51/c. Toch bevat het boekje veel goeds en kan onder den zegen des Heeren nut stichten. Daarom verdient het aanbeveling. Het verhaal is in een gezelligen en vluggen stijl geschreven. De uitgever zorgde voor een gewaad, dat aan alle eischen voldoet.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.