Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWilha. Riem Vis

Vaska en Arina , druk 2, 159 blz.
Eene oude bekende die nog steeds onze onverholen sympathie heeft. Het is der Schrijfster gelukt, een getrouw beeld te geven van den treurigen toestand der lijfeigenen in Rusland. Zij doet ons de diepe ellende kennen van een leven buiten God en zonder Christus. Ook laat zij ons op treffende wijze zien, langs welke wondervolle en soms donkere wegen het den Heere behaagt, zijne uitverkorenen bijeen te vergaderen. De treurige toestanden op godsdienstig gebied in Rusland worden ons op ontroerende wijze geschetst. Duidelijk blijkt, hoe weinig verheffenden invloed de Russische kerk oefent op het volk, dat zeer onvatbaar is voor het Evangelie der genade. Het is een leerrijk verhaal. Schoon gedacht, dikwijls fijn en met diep gevoel geteekend. Toen wij het wederom met veel genot doorlazen, speet het ons echter, dat daarin de waarachtige bekeering tot God niet scherper belijnd wordt. Wat blz. 124 van Arina's bekeering meldt, gaat buiten de werkelijkheid om. Iemand, die nooit van het Evangelie gehoord heeft, komt hier op eenmaal tot volkomen bewustzijn van haar aandeel aan Christus. Ondanks deze opmerking hebben wij volle vrijmoedigheid, om dit verhaal van harte aan te bevelen. Ook de schoone bewerking loven wij. Een afzonderlijk woord van lof komt den uitgever toe voor de fijne plaatjes. Zulk een boek is boven vele andere voor de oudste leerlingen der Zondagsschool en voor jongelieden uitnemend. Het spreekt tot ons van een broeder en zuster, die op een van de Russische dorpen in de nabijheid van Petersburg hunne jeugd in de diepste onkunde doorbrachten. In dertien hoofdstukjes, vol leerzame wenken en treffende bijzonderheden, verhaalt de Schrijfster de lotgevallen der beide ,jonge menschen, hun lijden, omzwervingen en onverwachte ontmoetingen : en de wonderbare leiding des Heeren straalt in alles helder door.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.