Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.M. de Moor-Ringnalda

Beatrix en de drie vrienden, druk 1, 77 blz.
Beatrix is als wees opgenomen door haar tante, juffrouw Kniffel. Ze wordt slecht behandeld en Tante, die costumière is, exploiteert haar. In dezelfde straat wonen Kees, Henk en Dirk, drie vrienden, die Beatrix wel plagen, omdat ze er in de kleeren, die Tante haar laat dragen, zoo raar bijloopt. Ze noemen haar "de Vlecht". Op een avond geraakt Beatrix door overspanning op straat bewusteloos, waar Henk toevallig bij is. Ze wordt ernstig ziek en de jongens, die aan haar wat goed te maken hebben, bezorgen haar een prettig Kerstfeest door haar een kerstboompje te brengen en voor haar te zingen. Tijdens Beatrix' ziekte leeren zij en Tante elkaar liefhebben, zoodat Beatrix zelfs het verzoek van een rijken oom en tante om bij hen te komen wonen, afwijst en bij tante Kniffel blijft. Hoewel het gegeven wat ouderwetsch is, heeft de auteur het verwerkt tot een frisch verhaal, dat de aandacht gespannen houdt. Het heeft een ernstigen inslag in Christelijken geest. Bezien we het vanuit het standpunt der evangeliseerende Zondagsschool, dan meenen we, dat het duidelijker had kunnen zijn in het wijzen van den weg des heils. Hetgeen b.v. gezegd wordt over de verandering, die met Tante plaatsgrijpt, blijft beneden de verwachting, die gewekt wordt door de woorden: "Er gebeurde iets in het bovenhuisje, waar juffrouw Kniffel woonde. Iets heel groots ......... Wat dat precies was, wist God alleen." Ja, maar Tante wist het óók; en iets daarvan hadden de jeugdige lezers toch moeten vernemen. Overigens hebben we het met genoegen gelezen. Sommige illustraties laten wel wat te wenschen over. Het uiterlijk van het boekje is verzorgd. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

A.M. de Moor-Ringnalda

Beatrix en de drie vrienden, druk 1, 77 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 12-14 jaar; algemeens strekking.
Korte inhoud: Beatrix, een wees, woont bij haar tante in Den Haag, die haar onheusch behandelt. Het meisje moet van den vroegen morgen tot den laten avond naaiwerk verrichten. Uitgeput van vermoeidheid zakt ze op straat in elkaar. Kees, die - evenals z'n beide vrienden Dirk en Henk - zijn buurmeisje vaak geplaagd heeft, is daar getuige van. Beatrix wordt ernstig ziek. De drie vrienden hebben spijt over hun vroeger gedrag en trachten nu door allerlei vriendelijkheden het door hen tegenover Beatrix bedreven kwaad weer goed te maken. Dit gelukt hun best, want weldra is de vriendschap met de wees gesloten. Algemeene op- of aanmerkingen: Ons voornaamste bezwaar tegen dit overigens niet onverdienstelijk verteld verhaaltje geldt den Kerstboom en de min of meer romantische ontknooping - een oom uit Afrika, die plotseling naar Holland komt en Beatrix tot zich wil nemen.
Conclusie: Ongeschikt voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
A.M. de Moor-Ringnalda

Beatrix en de drie vrienden, druk 1, 77 blz.
Een mooi boekje voor jongens en meisjes van 12-14 jaar. Boeiend, niet prekerig; het kwade wordt overwonnen door het goede. Beatrix is een wees van 14 jaar. Ze is reeds 4 jaar bij een tante, zuster van Beatrix's moeder. Maar haar lot is hard, en veel naaien, weinig rust, een spartaansche behandeling putten het kind uit, zóó zeer, dat ze op straat bezwijkt en aan den rand van het graf komt. - Drie vrienden, Kees, Dirk en Henk hebben haar vaak geplaagd, vooral om de dikke haarvlecht, die haar siert. "Vlecht" wordt ze spottend genoemd. Door een bijzondere gebeurtenis komen de jongens in aanraking met de doodzieke Beatrix. Ze moeten iets goedmaken. Kerstmis nadert en zeer apart wordt in het ziekenkamertje het geboortfeest gevierd. Tot zegen van allen. Ook Tante is geraakt en langzamerhand wordt het steenkoude in haar hart warm en stralend. Als Beatrix dan ook de keus krijgt tusschen het verblijf bij gegoede familie of op de bovenkamer bij Tante, kiest ze zonder aarzelen het laatste. Voor 12 tot 14 jaar. Eenstemmig oordeel: Warm aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933
A.M. de Moor-Ringnalda

Beatrix en de drie vrienden, druk 2, 93 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Beatrix is een weesmeisje. Ze heeft het slecht bij haar tante. Ze moet veel te hard naaien. Drie jongens, die nogal heel wat kattekwaad deden, plaagden haar nogal eens. Maar wanneer die jongens te weten komen, hoe Beatrix behandeld wordt, nemen ze een heel andere houding aan. Beatrix wordt ziek. De jongens bedenken nu een plannetje om met haar gezellig Kerstfeest te vieren. Beatrix knapt goed op. Onverwacht komt er een brief van een rijken oom uit Afrika, die naar Holland komt en haar bij zich in huis wil hebben. Tante is echter zoo veranderd, dat Beatrix besluit bij haar te blijven. Algemeene op- of aanmerkingen: Daar staan wel mooie dingen in dit boekje, het geduld van Beatrix, de veranderde houding van de jongens tegenover haar, hun plan om wat aardigs voor het zieke meisje te doen op Kerstfeest. Maar tegen het boek als geheel hebben we toch bezwaar. Ook de brief van dien rijken oom is nogal romantisch. De Kerstfeestviering bevalt ons slecht. Vanwege de ongodsdienstige inhoud kunnen we het moeilijk aanbevelen. De kerstboom wordt verheerlijkt.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.