Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCatharina

Annie en Lize, druk 1, 29 blz.
"Annie en Lize", door Catharina. Hierin komen twee sterfbedden voor, en de stervenden spreken dan woorden, waartusschen de schrijfster veel puntjes of streepjes zet. Dat gaat vervelen op den duur en neemt den ernst weg. Het is een hol boekje. De komst van Lize had wat karaktervorming, wat handeling kunnen geven, maar de schrijfster laat deze gelegenheid ongebruikt voorbij gaan. Alweer troffen wij hier een aangenomen kind aan.Boekbeoordeling in Het Kind, 13-08-1910

Open Boekbeoordeling.
Catharina

Annie en Lize, druk 1, 29 blz.
Annie is het eenige kind van Dominee en Mevrouw Schiller, en Lize het dochtertje van eene arme weduwe. Deze weduwe ontslaapt in den Heere. Lize, even oud als Annie, wordt als pleegkind opgenomen in het predikantsgezin. Op haar 10den verjaardag valt Annie in het water, tengevolge waarvan zij ziek wordt en sterft. Lize neemt nu geheel de plaats in van Annie en is de troost harer pleegouders. Het verhaal is liefelijk van vorm. Er waait een geest van ware, blijde godsvrucht door het boekje. De stijl is eenvoudig, passend bij het verhaal. Maar: "Los barst zij in tranen", "opgroeiend in den zonneschijn der liefde", "alleen staande in die groote, onbarmhartige wereld", zijn ons wel wat mooi opgesmukte uitdrukkingen, die niet overeenstemmen met den kunsteloozen eenvoud, die deze vertelling over 't algemeen kenmerkt. De taal is zuiver. De correctie had beter kunnen zijn. Eenige stofjes hadden wij wel willen wegblazen. Dat de Uitgever BREDÉE er slag van heeft, het uiterlijke der boekjes aangenaam te maken, is bekend. De illustraties zijn duidelijk, en niet onverdienstelijk geteekend. De druk is helder. Deze geschiedenis is op zeer eenvoudige leest geschoeid. Zij is gespeend aan al het exentrieke, dat menig kinderboekje ontsiert. 't Is alles natuurlijk, wat hier te lezen wordt gegeven, en daarom te meer aanbevelenswaardig. Wat de bedoeling van de Schrijfster is met dit verhaal, is niet recht duidelijk. Misschien wil zij opwekken tot Christelijk liefdebetoon jegens armen, weduwen en weezen. Maar er is uit deze schetsjes van het huiselijk leven in de vreeze Gods wel een en ander te leeren voor kleinen en grooten. Het werk Gods komt uit zoowel in de opvoeding der kinderen, als in de barmhartigheid jegens de ellendigen. Het boekje zal met graagte gelezen worden. Zij het velen ten zegen! Wij bevelen het gaarne aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1905

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Catharina

Annie en Lize, druk 2, 38 blz.
Zie Boekbeoordeeling van Jachin 1905 bij verschijnen van druk 1.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.