Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.J. Hoogenbirk

Christina's wenschen , druk 1, 76 blz.
Geïll. omsl. in kleuren. Gecartonneerd. 1 gekleurd en 2 plaatjes in zwartdruk. Prijs 40 ct. De heer Hoogenbirk geeft hier een breed verhaal van een Duitsche familie, die, na tegenspoed in 't Vaderland, Amsterdam tot woonplaats kiest. Christina, de dochter, in haar jeugd opgevoed in den kring van een rijk gezin, tracht "naar hooger". Ze versmaadt een dienstbodenbetrekking, wordt "juffrouw" bij een rijke Duitsche familie aan den Haarlemmerweg, vergeet God en zijn gebod, wordt rijk door een loterijbriefje, treedt in 't huwelijk met een loszinnig jongmensch, die haar kapitaal opmaakt en er van doorgaat naar Indië, waar hij sterft. En Christina komt met boete en berouw tot haar ouders en tot God terug. 't Wil ons voorkomen, dat de indeling in hoofdstukken, enkel met Romeinsche cijfers aangeduid, niet dient tot opwekking van belangstelling bij kinderen. Inhoudsopgave ontbreekt ook. Die moest in een boekje van 76 pagina's o.i. voorkomen. 't Verhaal heeft een ontzettend langen aanloop, vóór het zich tot de heldin in bijzonderheden bepaalt. Naar den opzet zou men 't boekje breeder gewenscht hebben. 't Eind geeft de ontknooping te snel. Niettemin kan het meisjes van 12 jaar, en ook ouderen, nog wel boeien. De plaatjes munten niet uit. De taal en verhaaltrant zijn gewoon vertellend, niet altijd bijzonder pakkend. Een schaduwzijde is het o.i., dat de gang van het verhaal gedurig wordt afgebroken door aparte verhaaltjes bijv. verklaring van "om zeep gaan", blad% 27; "de Leeuwenpreek", bladz. 28 de "Mof", bladz. 46: "de oude beurs", bladz. 52, "De oude Michel", bladz. 11 tot 25. Hierdoor lijdt de eenheid en wordt de totaalindruk van het verhaal verzwakt. De strekking is goed. "Hoogmoed komt voor den val" zou als motto kunnen dienen. "Vliedt de begeerlijkheid dezer wereld" is het vermaan, dat treffend wordt geïllustreerd. Al staat dit werkje onder de boekjes van dezen gevierden Schrijver niet boven aan, toch kunnen wij het om de ernstige strekking, die vooral voor de Jeugd van onzen tijd van groot belang is, een hartelijke aanbeveling medegeven op zijn tocht.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1912

A.J. Hoogenbirk

Christina's wenschen , druk 1, 76 blz.
Deze gezellige vertelling heeft tot thema een meisje van eenvoudige ouders, dat de hoogte in wil, dame worden. Ze trekt eindelijk tienduizend gulden uit de loterij, doch doet een ongelukkig huwelijk, zoodat ze met haar aardsche wenschen ten slotte bedrogen uitkomt. Onderhoudend, hier en daar guitig verteld, worden in dit verhaal af en toe leerzame opmerkingen en wenken ten beste gegeven. Typeerend is o. a. de tragische geschiedenis van den leidekker, die, zonder zich te bezeeren, boven van den toren stort, doch vlak daarop, in de kroeg zijn roes uitslapend, doodvalt van een laag bankje af. Wij hooren en passant een verklaring van 't ontstaan der uitdrukking »om zeep gaan« en vernemen, hoe 't komt, dat er jaarlijks te Londen nog »Leeuwenpreeken« gehouden worden, als mede, dat een kleinzoon van Piet Hein spullebaas is geweest te Amsterdam. Het verhaal zou aanleiding kunnen geven tot de opmerking, dat de reis van den heer Knobel en diens vrouw, zooals de beschrijving dan ook leert, wel wat erg riskant was voor een gezondheidsuitstapje. Een paar kleinigheden troffen ons, waarvan we een enkele willen noemen. Op blz. 9 staat, dat de dochters van Knobel »zeer vriendelijk en goedhartig waren, maar in het leeren juist niet uitmuntten. Bij Christina nu was dit net andersom«. Maar op blz. 58 wordt gesproken van »Haar vriendelijkheid en dienstvaardigheid.« Dat klopt niet. Het boekje kan aanbevolen worden voor lezers van circa 12 jaar. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1912