Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

De Wijzen bij den Koning , druk 1, 16 blz.
Geïll. gekl. omsl. 1 zwart plaatje en enkele illustraties in den tekst. Prijs 10 cts. In 't eerste verhaaltje worden op kinderlijke wijze meegedeeld de komst der Wijzen uit het Oosten te Jeruzalem bij Herodes, de vlucht naar Egypte en de kindermoord te Bethlehem. Daarna volgt een lief versje - 6 coupletten: - Bij de kribbe. Verder: "De Kerstboom der vogelen" waarin wordt meegedeeld, dat een klein ziek jongetje een Kerstboom liet plaatsen, met bovenin een bosje tarwe voor de vogeltjes. Daarna een versje getiteld: Een mooie droom, waarin een kleine knaap van een Kerstboom droomt. Voorts nog een lief versje, getiteld: "Kinderen, komt tot Jezus", en eindelijk een mooi Kerstlied met muziek. De versjes zijn, over 't geheel genomen, wel aardig. Dat een er van voornamelijk over den Kerstboom gaat, trekt ons minder aan. Het laatste versje op muziek en vierstemmig, is zeker voor de oudere huisgenooten. Op de verhaaltjes hebben we nog al enkele aanmerkingen. In het eerste vinden we de algemeen verbreide, doch onjuiste meening, dat de ster den Wijzen naar Jeruzalem is voorgegaan. De plaats, waar Maria met Jezus vertoeft, wordt een "gebouw" genoemd. Wel wordt Jezus voorgesteld als een koning, maar er wordt niet op gewezen, dat het kruis voor Hem de weg tot den troon was. Geen woord van Hem als Zaligmaker van zondaren. In het volgende verhaaltje vonden we niet veel Christelijks. De Kerstboom is er het middelpunt van, wat voor ons geen aanbeveling is. Hier en daar ontmoetten we een enkele fout als "Osten" voor "Oosten", "koningrijk" voor koninkrijk". De afwerking van het boekje is te prijzen; de plaatjes zijn aardig, de letter is duidelijk, het formaat is wel klein, doch aantrekkelijk. De strekking zal wel zijn, aan kleine kinderen, eenvoudige, Christelijke leesstof te geven. Dat is hier tamelijk gelukt, mede daardoor, dat een stukje Bijbelsche geschiedenis voorafgaat. Matig aanbevolen. Deze serie No. 1-7, geeft ons aanleiding tot enkele opmerkingen. In 't algemeen kan worden gezegd, dat een schrijver, die een Bijbelsch verhaal voor kinderen wenscht weer te geven, zich op glad ijs begeeft. Het eigen geschiedverhaal in Gods Woord is gewoonlijk meer boeiend en treffend, dan de reproductie er van. De uitgever biedt in deze serie een soort van bloemlezing in miniatuur voor de jeugdige leerlingen der Zondagsschool. 't Is dicht en ondicht. Doch zoowel van het proza als van de poëzie geldt, dat hier wordt bijeengevoegd, wat niet bij elkaar behoort. Wij durven den heer BREDÉE, die aan het uiterlijke voortreffelijke zorg besteed heeft, niet veel succes met deze uitgave voorspellen. De inhoud der vertellinkjes is vrij onbeduidend, en de Christelijke geest oppervlakkig. Er kleeft aan deze reeks van boekjes een tweeslachtigheid, die er niet gunstig voor is. Gewijde en ongewijde geschiedenis wordt er in dooreengemengd. De leerstof is voor de kleintjes en de muziekstukjes zijn voor de grooteren bestemd. Voor de oudere leerlingen zijn ze te klein en voor de jongere kan men voor dien prijs een boekje bekomen, dat heel wat meer lijkt en inderdaad ook beter is.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911