Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna

Blijdschap na droefheid , druk 1, 23 blz.
Een ondeugende jongen, die op de Zondagsschool altoos oneerbiedig is en zelfs eenmaal wordt weggejaagd, wordt gevaarlijk ziek en op zijn ziekbed tot God bekeerd. Naar ziel en lichaam genezen, gaat hij met Paschen voor het eerst weder ter kerk. Jan is nu een zeer aandachtig toehoorder, zoowel in de kerk als op de Zondagsschool, en wordt nog tot zegen voor zijn kameraad. Het is eene zeer eenvoudige vertelling, waarbij gelegenheid gevonden wordt, om het een en ander uit de geschiedenis, van het lijden en de opstanding des Heeren in te vlechten, alsmede Psalm- en Gezangverzen. Die invlechtingen zijn nog al natuurlijk en staan in goed verband met de vertelling. Zij vormen ook vooral het "opbouwend" element in het verhaaltje. De strekking is alleszins uitnemend. JOHANNA spreekt met hartelijkheid en eenvoud over de droefheid naar God, die eene onberouwelijke bekeering tot zaligheid werkt, en wekt de kinderen op tot eerbied en oplettendheid onder de verkondiging van het Woord Gods. Het boekje ziet er lief uit. Een net geïllustreerde omslag en een mooi gekleurd plaatje versieren het. De druk is helder en de stijl vloeiend. Kinderen van 8 à 9 jaar vinden hier iets van hunne gading. Met vrijmoedigheid bevelen wij het aan. Het is een liefelijk viooltje in den rijken bloemruiker, dien de heer CALLENBACH dit jaar weder aanbiedt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Johanna

Blijdschap na droefheid , druk 2, 24 blz.
Zie Boekbeoordeeling van Jachin 1903 bij verschijnen van druk 1, zonder de laatste regel.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Johanna

Blijdschap na droefheid , druk 2, 24 blz.
Jan Houtens zit op de Zondagsschool, zelfs onder bidden en danken, met Hendrik Zalm te praten en te lachen. Eindelijk maakt hij het zoo bont, dat mijnheer Bongers hem wegstuurt. Een dag of wat later wordt hij door een doodelijke krankheid aangetast. De ziekte neemt evenwel een gunstigen keer en nu blijkt het, dat niet alleen Jan's lichaam, maar ook zijn ziel een verandering heeft ondergaan. Hij oefent later een gunstigen invloed uit op Hendrik Zalm en mijnheer Bongers verklaart, geen beter en oplettender toehoorders te hebben dan juist deze twee jongens. Het boekje doet wat „zwaar." Vergeleken bij wat in den laatsten tijd geschreven wordt, munt het niet uit door natuurlijkheid en levendigheid. Wij wéten evenwel, dat de groote vraag der zondenvergeving ook het kinderhart in spanning kan houden. Belangstelling voor de verandering, welke bij Jan Houtens plaats grijpt, is bij lezers en lezeresjes van 10 à 12 jaar dus niet uitgesloten. „De tonen van het kerkorgel, dat jubelend zijn Opstandingslied door de gewelven deed weergalmen, hadden hem nog nooit zoo schoon in de ooren geklonken." Zóó zijn de stijl en de taal. 't Boekje verdient matige aanbeveling. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1917
Johanna

Blijdschap na droefheid , druk 3, 24 blz.
De schrijfster vertelt ons van een jongen, die weinig eerbied had voor Gods Woord, ziek wordt, bekeerd wordt en daarna een heel eerbiedige jongen geworden is. De inhoud is wel goed, maar een weinig te preekerig. Leeftijd 9 jaar. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.