Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWilha. Riem Vis

In ballingschap, druk 2, 80 blz.
Een aanzienlijk koopman uit Kazan, die met zijne familie tot de Stundisten behoort en wiens vrouw en dochter den Heere vreezen, wordt zonder opgaaf van redenen verbannen naar Siberië. In zijne afwezigheid sterft zijne vrouw en blijft zijne eenige dochter alleen over. Vergezeld van haren oom, die haar tot zich neemt, tracht zij haren vader op te sporen. Moeilijk is de reis, vele zijn de teleurstellingen, zwaar wordt haar geloof beproefd. Door vergissing met den naam wordt ook haar oom gevangen genomen en zij zelf ernstig ziek. Eindelijk wordt haar gebed verhoord en haar vurigste wensch vervuld. Zij vindt haren vader, voor wien de beproeving het middel tot geloof en bekeering werd. Dit verhaal doet zien, dat ware vrede en blijdschap slechts dan ons deel kunnen wezen, als wij het eigendom van Christus zijn. Het geloof geeft kracht, om het zwaarste lijden geduldig te dragen. Ook wordt de weg des lijdens menigmaal van den Heere tot bekeering van zondaren dienstbaar gesteld. Dit alles ziet de lezer in dit verhaal met sprekende kleuren geteekend. Eene groote verdienste van dit boekje is, dat de Heilige Schrift er zulk eene ruime en juiste plaats in heeft. In dit opzicht is het een voorbeeld, dat alleszins navolging verdient. Blijkbaar is het ook het doel der schrijfster de kennis der jeugdige lezers te vermeerderen aangaande Russische toestanden en van het droevig lot der ballingen in het bijzonder. Ook hierdoor beveelt het zich hoven andere Christelijke verhaaltjes aan, die wel eene zedelijke waarheid aanschouwelijk trachten voor te stellen, maar voor het overige de kennis niet vermeerderen. Er treden in dit boek treffend schoone figuren op. Voor het schilderen van De karakters als dat van den oom en inzonderheid van het jonge meisje, dat alles trotseert, om haren vader te zoeken en dan met hem te lijden, reiken de fijnste toetsen nauwlijks toe. Deze vrijwel te hebben aangebracht, is de eere der schrijfster. Het boekje met zijnen sierlijk geïllustreerden omslag ziet er netjes uit. De plaatjes zijn goed uitgevoerd. De druk is zeer helder. Wij kunnen dit echt Christelijk, goed geschreven en boeiend verhaal, om vorm en inhoud beide, volkomen aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.