Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. Menkens-van der Spiegel

Daan, de dappere, druk 1, 48 blz.
Jongensboek, leeftijd 7-12 jaar. Gaarne wil ik ook aan dit ernstige en leerrijke boekje een woord van bijzondere aanbeveling wijden. Ontroerend mooi wordt ons geteekend de strijd van Daan, om van dapper voor de menschen dapper te worden voor God. Daan wil zoo heel gaarne groot zijn in de oogen van anderen en deze begeerte brengt hem er toe dingen te doen, die zijn ouders verboden hadden en zondig waren. Maar diezelfde Daan vindt ook den weg tot Jezus en vraagt Hem vergeving voor het verkeerde, dat hij deed. Nu ben je eerst recht dapper, kleine kerel! Die dappere Daan kan kleinen, maar ook ons, grooten, veel leeren. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.
D. Menkens-van der Spiegel

Daan, de dappere, druk 2, 62 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Daan mag met zijn neefje Dani op een Woensdagmiddag naar hun Oom en Tante in Iependaal. Daan heeft beloofd onderweg niet te zullen spelen en geen kwaad uit te halen. Hij heeft het toch gedaan. "Ik durf alles", zei Daan. Na het bedreven kwaad is Daan erg onrustig. Zijn geweten klopt. Het is wel te merken, dat er iets niet in orde is met hem. Zijn leeren wordt minder. In Daan's hart is strijd en zijn hart wordt pas rustig, als hij z'n kwaad heeft beleden en den Heere om vergeving gebeden. Nu is hij echt "Daan, de dappere". Wat gaat er vaak een strijd vooraf eer we schuld belijden. De menschen noemen iemand dapper, die alles druft, maar echt dapper is degene, die zijn schuld, zijn zonde belijdt voor God en menschen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een boek voor jongens met opvoedkundige waarde. Het leert ons, dat we tegen de zonde moeten strijden in Gods kracht. Die den Heere vroeg zoeken, zullen hem vinden. De jongens zullen het met graagte lezen; 't is leerzaam. Nu eens vinden we het woordje "Heere", dan weer "Heer". Waarom niet telkens het eerbiediger woord "Heere?"
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
D. Menkens-van der Spiegel

Daan, de dappere, druk 2, 62 blz.
G. K. C. 0. 8 t. d. t. 35 cent. Daan en Dani waren neefjes, die op school in de derde klas naast elkander zaten. De meester zei, dat de knapste Daan de eerste en de andere Daan de tweede zou genoemd worden. Dani won het van Daan en werd dus Daan de eerste. De beide neefjes mochten op een Woensdagmiddag naar een ander dorp, waar hun oom woonde. Ze moesten beloven onderweg vooral niet aan den waterkant te komen. Doch toen ze een pontje in een vaart zagen liggen, vergaten ze hun belofte en voeren daarmee naar de overzijde. Bij hun oom vertelden ze dit aan hun neef, die meende dat Daan daarom wel Daan de dappere mocht heeten. Toen echter kort daarna Daans moeder in een ziekenhuis geopereerd moest worden, had Daan het erg te kwaad: hij gevoelde niet recht te kunnen bidden voor zijn moeder, omdat hij zijn kwaad voor haar niet beleden had. Zij kwam gelukkig hersteld terug; Daan beleed zijn bedreven kwaad en leerde, dat de ware dapperheid niet bestaat in alles te durven, maar in het bestrijden van de zonde en dat daartoe het gebed om de hulp des Heeren niet gemist kan worden. Hulde aan de auteur, omdat ze de dappere daden niet uitloopen liet op gelukkige ongelukken! Levendig verteld, keurig geïllustreerd, bijzonder geslaagd omslag. Het is een uitnemende verdienste, dat dit boekje waarschuwt tegen verborgen kwaad en aandringt op eerlijkheid in 't belijden voor God en menschen. De hoofdstrekking is, dat de ware dapperheid bestaat in het eerlijk belijden van zijn kwaad en in den strijd tegen de zonde, die ook in het kinderhart woont en alleen in de kracht des Heeren kan worden overwonnen op het ootmoedig gebed. Helder komt ook in het verhaal uit de zegen van het Christelijk onderwijs, waar de onderwijzer met de gezinnen meeleeft en in bijzondere omstandigheden ook in schoolgebed de nooden van het gezin gedenkt, terwijl ook anderzijds de ouders gevoelen, dat huis en school in het werk der opvoeding naar den eisch van Gods woord elkander dienen te steunen. We feliciteeren Schrijfster en Uitgever met den herdruk van deze zeer geslaagde uitgave! Met warmte aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1934