Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Daniël in den leeuwenkuil , druk 1, 16 blz.
Gekl. geïll. omsl. 2 zw. pl. tusschen den tekst. Prijs 10 cent. Op eenvoudige, voor jonge kinderen begrijpelijke wijze wordt hier de geschiedenis van Daniël verteld. Doch het verhaal is onnauwkeurig en onvolledig. Dien God bewaart, is wel bewaard, is de eenige les, die er uit wordt getrokken. Op Daniëls geloofstrouw, hier een zoo belangrijk motief, wordt niet expresselijk gewezen. Het andere verhaal is getiteld "Gerrie bij den Vijver". Een gewoon vertelseltje van een 12- á 13jarig meisje, dat trotsch op haar schoonheid, door de pokken onkenbaar wordt. Het bevat de goede les, dat het ongeoorloofd is, hoogmoedig te zijn op uiterlijk schoon. Voorts bevat het boekje een drietal aardige kinderversjes. Het uiterlijk is uitnemend verzorgd. Matig aanbevolen. Deze serie No. 1-7, geeft ons aanleiding tot enkele opmerkingen. In 't algemeen kan worden gezegd, dat een schrijver, die een Bijbelsch verhaal voor kinderen wenscht weer te geven, zich op glad ijs begeeft. Het eigen geschiedverhaal in Gods Woord is gewoonlijk meer boeiend en treffend, dan de reproductie er van. De uitgever biedt in deze serie een soort van bloemlezing in miniatuur voor de jeugdige leerlingen der Zondagsschool. 't Is dicht en ondicht. Doch zoowel van het proza als van de poëzie geldt, dat hier wordt bijeengevoegd, wat niet bij elkaar behoort. Wij durven den heer BREDÉE, die aan het uiterlijke voortreffelijke zorg besteed heeft, niet veel succes met deze uitgave voorspellen. De inhoud der vertellinkjes is vrij onbeduidend, en de Christelijke geest oppervlakkig. Er kleeft aan deze reeks van boekjes een tweeslachtigheid, die er niet gunstig voor is. Gewijde en ongewijde geschiedenis wordt er in dooreengemengd. De leerstof is voor de kleintjes en de muziekstukjes zijn voor de grooteren bestemd. Voor de oudere leerlingen zijn ze te klein en voor de jongere kan men voor dien prijs een boekje bekomen, dat heel wat meer lijkt en inderdaad ook beter is.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911