Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. Brouwer

Dagen van duisternis, druk 1, 167 blz.
Met 2 gekl. platen.
Prijs ing. f 0.60; geb. f 0.85.
Hollanders in het Fransche leger - Een verrader aan 't werk - De dageraad der vrijheid. - Wat de vrijheid ons kostte : ziedaar een paar van de elf hoofdstukken, waaruit dit boek bestaat. Het waren duistere dagen, waarover de schrij ver handelt : winterdagen ; maar dat niet alleen : men schreef het jaar 1794 en 1795.Neen, het zijn geen roemrijke bladzijden in onze geschiedenis, die, waarin over die jaren gesproken wordt en de wereld-geschiedenis was niet verheffend in die dagen, toen in Frankrijk de revolutie was losgebarsten, vorsten het leren had gekost en een nieuwe God - de godin der rede - ten troon verheven was. En wij deden mee ; wie nog hield van ons Oranjehuis, werd als vijand behandeld, en de moordenaars van hun koning werden als vrienden ingehaald. Dat was een donkere tijd en het is moeielijk er een licht plekje in te vinden. De taak van den beer Brouwer is niet aangenaam; maar wie dit boekje ten einde leest, zal ervaren, dat de schrij ver haar met ernst en liefde heeft vervuld en . . dat er menig lichtplekje bloot komt. Daarom is het een verkwikkend boek en de les er uit te putten vindt men op elke bladzijde; de schrijver drukt haar kernachtig uit op blz. 145, waar hij troosteloos uitroept : "De wil des volks zou voortaan de hoogste wet zijn. Naar den wille Gods werd niet meer gevraagd."
Menigeen zal begrijpen, dat in onze dagen zoo'n boek behoort tot die, welke gelezen moeten worden.

Catalogus Callenbach, 1898b
Open Catalogus