Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohs. Staal

De Fransche koopmanszoon, druk 1, 158 blz.
G. K. C. O. 20 t. d. t. f 1.20 (Banden 45 cent). Jacques Hanapier is de zoon van een koopman te Nantes. Als dertienjarige knaap wordt hij in 1698 naar Nederland gezonden om de Hollandsche taal te leeren in 't belang van den handel. Hij is nu nog vurig Roomsch Katholiek. In Bodegraven en Rotterdam komt hii veel met Protestanten in aanraking. Hij leest den Bijbel, den Heidelbergschen Catechismus en Bunyans, "Christenreize" en heeft omgang met de predikanten Brakel en Hellenbroek. Als hij 3 jaar in Nederland is geweest, moet hij naar Nantes terurkeeren. Maar hij heeft met beslistheid voor het Protestantsche geloof gekozen en blijft daarom in Nederland, wetende, dat zijn ouders er niet voor zullen terugdeinzen, hem aan de inquisitie over te leveren. Alle listen, om hem naar Nantes te voeren, mislukken. Eindelijk wordt hij tot Geref. predikant opgeleid, en te Kapelle door Ds. Petrus Immens bevestigd. Spoedig vertrekt hij naar 's-Gravendeel, waar hij 37 jaar het Evangelie verkondigt. Met groot genoegen lazen we dit historisch verhaal. De inkleeding is verdicht, maar de feiten, die worden medegedeeld zijn "waar gebeurd". De schrijver, een Kapellenaar van geboorte en door familierelaties goed bekend te Bodegraven, waar de jonge Hanapier ter schole ging bij meester Batelaan, heeft in dit boekje een pakkende en leerrijke vertelling gegeven, die waard is, om gelezen te worden en die door ouderen en jongeren (de jongsten uitgezonderd) van 't begin tot het einde toe met genoegen zal worden gelezen. Merkwaardig zijn de uitreddingen, waarvan dit verhaal gewaagt en waaruit blijkt, dat de Heere zorgt en leidt. Het boek geeft veel, zoowel voor verstand als hart. Het is zoo spannend geschreven, dat velen de neiging zullen hebben, het aan een stuk uit te lezen. De uitvoering is onberispelijk. De plaatjes zijn van Isings. We wenschen den heer Staal van harte geluk. Hij heeft de Zondagssehool-litteratuur waarlijk verrijkt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1927

Johs. Staal

De Franse koopmanszoon, druk 3, 168 blz.
geïll., geb. in geplastificeerd vierkleuren-omslag, leeftijd 13 jaar e.o. Geschikt voor jongens. Prijs f 14,90.
Inhoud: Het verhaal speelt zich af in de tijd van de Hugenoten. Jacques Hanapier is de hoofdpersoon. Het boek beschrijft hoe hij uit de duisternis van de Roomse godsdienst gebracht wordt tot het licht van Gods Woord. Daarbij komt de wondebare leiding van God duidelijk uit.
Conclusie: Vooral voor de jongeren met interesse voor geschiedenis is dit een goed boek. Voor de kinderen van de zondagsschoolleeftijd is het m.i. wat moeilijk en daarom minder geschikt. Voor die leeftijd dus niet aanbevolen. Het boek is mooi geïllustreerd door de bekende Isings.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1980

Open Boekbeoordeling.