Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Warnaar

De derde man, druk 2, 168 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Flip en Cor zijn dikke vrinden. Je ziet ze altijd samen. Voor Flips vader verrichten ze steeds allerlei karweitjes in de schuur. Met Koninginnedag hebben ze van een ouden bokkenwagen een mooie gouden koets gemaakt. Ze doen mee in den optocht en winnen den eersten prijs. Dan komt Roel, het zoontje van den nieuwen dominé, erbij. Roel heeft geen mooi karakter. Hij wil graag met Flip bevriend worden, maar dan moet Cor er uit. Flip laat zich door Roel inpalmen. Vriend zijn met den zoon van den dominé is toch meer waard dan de vriendschap met Cor van den kleermaker. Dan gebeurt het ongeluk. Door Roels toedoen valt Cor van de schommel. Lang wordt hij in het ziekenhuis verpleegd. Roel maakt een benauwden tijd door. Met zijn vader zoekt hij Cor op, bekent zijn kwaad en ontvangt vergeving. Cor, Flip en Roel worden beste vrienden. Algemeene op- of aanmerkingen: Een prettig boek. Geen overdreven avonturen. Hij vertelt over eenvoudige dingen, die in ieder jongensleven voorvallen en daarom zullen onze jongens het graag lezen. Zonder preekerig te zijn doet de schrijver toch duidelijk uitkomen, dat ook jongens niet buiten God kunnen en dat de Heere Jezus ook voor kinderen in deze wereld verschenen is.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
A. Warnaar

De derde man, druk 2, 168 blz.
De inhoud is kort aldus samen te vatten: Flip van den melkboer en Cor van den kleermaker zijn dikke vrienden. Men kan ze overal samen vinden, hoewel Flips vader diaken is in de Geref. Kerk en Cor's ouders Hervormd zijn. Hun kameraadschap komt prachtig uit bij het zilveren jubileum der Koningin, als ze met hun "gouden koets" den 1sten prijs winnen. Als Ds. Postma in Warlo komt, krijgen we "den derden man", n.l. dominee's zoontje Roel. Deze is niet heelemaal rechtuit, en kijkt op Cor neer. 't Rechte genoegen is er voor Cor af, daar Flip zich nog al door Roel laat inpalmen. Door Roel's onvoorzichtigheid en plaagzucht krijgt Cor een ongeluk, zoodat hij in 't ziekenhuis moet opgenomen worden. Flip voelt nu, dat hij zich tegenover Cor niet correct gedragen heeft. Maar hij geeft toch aan Roel de grootste schuld. Deze wil eerst zichzelf wijsmaken, dat hem niets verweten kan worden. Maar als dominee de ware toedracht der zaak weet, gaat hij Cor's ouders bezoeken, en de vriendschap wordt hersteld, eerst tusschen Flip en Roel, later ook met Cor. 't Wordt nu "een drievoudig snoer", dat niet licht verbroken wordt. Tenslotte vinden we het drietal nog eens in de schuur, waar ze hun toekomstplannen aan elkaar vertellen. Ofschoon dit verhaal zich vlot laat lezen, hindert soms het gemis aan de gewenschte eenheid. Zoo had b.v. het hoofdstuk over het Jubileumfeest zonder schade gemist kunnen worden. Ook het godsdienstig element is hier en daar wel wat eigenaardig er bij gebracht, en daardoor wordt het onnatuurlijk. Zoo b.v, als de jongens "de gouden koets" klaar maken: "Ze vertelden het elkaar niet en toch wisten ze 't van elkander, dat ze, onder 't werk door, menig stil gebed, van één regel maar, tot God opzonden." Wel wat overdreven, dunkt ons. Ten opzichte van spelling en interpunctie is teveel willekeur betracht. De schrijver heeft willen aantoonen, dat de derde man nog niet altijd ruzie behoeft aan te brengen. Dat wordt vooral duidelijk uit de laatste twee hoofdstukken. Het boekje verplaatst ons in een Christelijk milieu, dat is een groote verdienste. Een te kort aan natuurlijkheid in de typeering van de karakters verhindert ons niet, het voor onze Kerstuitdeeling aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

A. Warnaar

De derde man, druk 3, 128 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 12 z.p. De inhoud is kort aldus samen te vatten: Flip van den melkboer en Cor van den kleermaker zijn dikke vrienden. Men kan ze overal samen vinden, hoewel Flip's vader diaken is in de Geref. Kerk en Cor's ouders Hervormd zijn. Hun kameraadschap komt prachtig uit bij het zilveren jubileum der Koningin, als ze met hun „gouden koets" den eersten prijs winnen. Als Ds Postma in Warlo komt, krijgen we „den derden man", nl. dominee's zoontje Roel. Deze is niet heelemaal rechtuit, en kijkt op Cor neer. 't Rechte genoegen is er voor Cor af, daar Flip zich nog al door Roel laat inpalmen. Door Roel's onvoorzichtigheid en plaagzucht krijgt Cor een ongeluk, zoodat hij in 't ziekenhuis opgenomen moet worden. Flip voelt nu, dat hij zich tegenover Cor niet correct gedragen heeft. Maar hij geeft toch aan Roel de grootste schuld. Deze wil eerst zichzelf wijsmaken, dat hem niets verweten kan worden. Maar als de dominee de ware toedracht van de zaak weet, gaat hij Cor's ouders bezoeken, en de vriendschap wordt hersteld, eerst tusschen Flip en Roel, later ook met Cor. 't Wordt nu „een drievoudig snoer", dat niet licht verbroken wordt. Ten slotte vinden we het drietal nog eens in de schuur, waar ze hun toekomstplannen aan elkaar vertellen. Ofschoon dit verhaal zich vlot laat lezen, hindert soms het gemis aan de gewenschte eenheid. Zoo had b.v. het hoofdstuk over het Jubileumfeest zonder schade gemist kunnen worden. Ook het godsdienstig element is hier en daar wel wat eigenaardig er bij gebracht, en daardoor wordt het onnatuurlijk. Zoo b.v. als de jongens „de gouden koets" klaar maken: „Ze vertelden het elkaar niet, en toch wisten ze 't van elkander, dat ze, onder 't werk door, menig stil gebed, van één regel maar, tot od opzonden." Wel wat overdreven, dunkt ons. Ten opzichte van spelling en interpunctie is te veel willekeur betracht. De schrijver heeft willen aantoonen, dat de derde man nog niet altijd ruzie behoeft aan te brengen. Dat wordt vooral duidelijk uit de laatste twee hoofdstukken. Het boekje verplaatst ons in een Christelijk milieu, dat is een groote verdienste. Een te kort aan natuurlijkheid in de typee-ring van de karakters verhindert ons niet, het voor onze Kerstuitdeeling aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

A. Warnaar

De derde man, druk 3, 128 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Flip en Cor zijn echte vrienden, die veel bij elkaar zijn. Zij spelen dan veel in een oude schuur. Ook doen zij wel allerlei werkjes voor Flips vader. Als er feest is op 't dorp bij het 25-jarig regeeringsjubileum van de Koningin, halen zij een eersten prijs in de allegorische optocht met hun "gouden koets", Er kwam een nieuwe dominee op het dorp. Zijn zoontje, Roel, dringt zich bij hen op. Nu wordt de verhouding anders. Er komt verwijdering tusschen de twee vroegere vrienden. Cor komt wat in de schaduw te staan. Op een middag gebeurt er een ongeluk. Cor valt uit een schommel. Hij wordt naar 't ziekenhuis gebracht. Roel was hieraan niet onschuldig. Flips en Roels vader komen alles te weten. Het wordt een moeilijke tijd voor Roel. Van zijn vader moet hij vergiffenis gaan vragen. Tenslotte komt alles goed en nu worden ze samen drie dikke vrienden. Algemeene op- of aanmerkingen: Wel een aardig jongensboek, maar gekunsteld. Sommige dingen kunnen ons niet bevallen, b.v. op blz. 17 bij het versieren van hun wagen het telkens bidden bij een moeilijkheid. "Zich een kriek lachen", ook geen mooie uitdrukking. Hier en daar de stijl zwak. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
A. Warnaar

De derde man, druk 4, 128 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 12 z.p. De inhoud is kort aldus samen te vatten: Flip van den melkboer en Cor van den kleermaker zijn dikke vrienden. Men kan ze overal samen vinden, hoewel Flip's vader diaken is in de Geref. Kerk en Cor's ouders Hervormd zijn. Hun kameraadschap komt prachtig uit bij het zilveren jubileum der Koningin, als ze met hun „gouden koets" den eersten prijs winnen. Als Ds Postma in Warlo komt, krijgen we „den derden man", nl. dominee's zoontje Roel. Deze is niet heelemaal rechtuit, en kijkt op Cor neer. 't Rechte genoegen is er voor Cor af, daar Flip zich nog al door Roel laat inpalmen. Door Roel's onvoorzichtigheid en plaagzucht krijgt Cor een ongeluk, zoodat hij in 't ziekenhuis opgenomen moet worden. Flip voelt nu, dat hij zich tegenover Cor niet correct gedragen heeft. Maar hij geeft toch aan Roel de grootste schuld. Deze wil eerst zichzelf wijsmaken, dat hem niets verweten kan worden. Maar als de dominee de ware toedracht van de zaak weet, gaat hij Cor's ouders bezoeken, en de vriendschap wordt hersteld, eerst tusschen Flip en Roel, later ook met Cor. 't Wordt nu „een drievoudig snoer", dat niet licht verbroken wordt. Ten slotte vinden we het drietal nog eens in de schuur, waar ze hun toekomstplannen aan elkaar vertellen. Ofschoon dit verhaal zich vlot laat lezen, hindert soms het gemis aan de gewenschte eenheid. Zoo had b.v. het hoofdstuk over het Jubileumfeest zonder schade gemist kunnen worden. Ook het godsdienstige element is hier en daar wel wat eigenaardig er bij gebracht, en daardoor wordt het onnatuurlijk. Zoo b.v. als de jongens „de gouden koets." klaar maken: „Ze vertelden het elkaar niet, en toch wisten ze 't van elkander, dat ze, onder 't werk door, menig stil gebed, van één regel maar, tot God opzonden." Wel zeer overdreven, dunkt ons. Ten opzichte van spelling en interpunctie is te veel willekeur betracht. De schrijver heeft willen aantoonen, dat de derde man nog niet altijd ruzie behoeft aan te brengen. Dat wordt vooral duidelijk uit de laatste twee hoofdstukken. Het boekje verplaatst ons in een Christelijk milieu, dat is een groote verdienste. Een te kort aan natuurlijkheid in de typeering van de karakters verhindert ons niet, het voor onze Kerstuitdeeling aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940