Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.J. Hoogenbirk

De docter in 't Moorenland of van West naar Oost, druk 3, 24 blz.
Op onderhoudenden toon, wij zijn het van den schrijver niet anders gewend, worden in dit werkje de avontuurlijke lotgevallen beschreven van Gijsbertus Termate. Soms doet het verhaal ons een oogenblik denken aan de geschiedenis van Jozef, dan weer aan de gelijkenis van den verloren zoon. Met den eerste heeft Gijs gemeen, dat hij van slaaf tot hooge eer opklimt in een Heidensch land; met den laatste, dat hij, weggeloopen uit den kring, waarin hij naar Gods bestel was geplaatst, in den vreemde ten tijde der verdrukking naar den Heere leert vragen en tot bekeering komt. De Heere zegent hem in wat hij onderneemt. Hij maakt een paard van zijnen meester door aderlating gezond en geneest later door eenzelfde "operatie" den Dey van Algiers, die, uit dankbaarheid voor zijne goede doktersdiensten, hem de vrijheid geeft en hem met geschenken overlaadt. Gijs keert naar 't vaderland terug, gaat later weer naar Afrika, arbeidt in Gods koninkrijk en sterft ten slotte juichend in het heil zijns Gods. De strekking van dit boekje is: ongehoorzaamheid, onnadenkendheid en wispelturigheid worden gestraft. De Heere gebruikt dikwijls zware wegen, om zelfzucht en eigenzinnigheid te breken en het hart des zondaars te verootmoedigen. Duidelijk laat de schrijver uitkomen, dat God bij de bekeering zich bedienen kan van het zaad des Woords, dat in eenvoudigheid vroeger uitgestrooid werd. Wat Gijs eertijds van het Woord des Heeren had loeren kennen, wordt hem later tot licht en troost. Altemaal gulden lessen van uitnemende waardij. Als wij ons ééne opmerking betreffende den inhoud veroorloven, is het deze: misschien wekt dit verhaal bij menigen jeugdigen lezer wel een weinig de zucht naar het avontuurlijke op. Doch in weerwil van het avontuurlijke, dat er in voorkomt, toont dit boekje duidelijk aan, dat vrede met God het hoogste goed is, 't welk alleen door het geloof in Christus wordt verkregen. De stijl is los, hier en daar wat te los. De correctie is niet nauwkeurig geweest. In eenen derden druk behoorde deze ten minste onberispelijk te zijn. "Heer" en "Heere" komen beide voor. De uitvoering en illustratie zijn goed. Wat grootere letter had dit boekje nog meer aantrekkelijk gemaakt. Het verdient alleszins aanbeveling. Wij wenschen het een goed onthaal toe, ook op zijnen derden tocht.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.


A.J. Hoogenbirk

De docter in 't Moorenland of van West naar Oost, druk 4, 24 blz.
Met Geïll. omslag. 1 zwart plaatje. Prijs 71/2 ct. Op onderhoudenden toon, wij zijn het van den Schrijver niet anders gewend, worden in dit werkje de avontuurlijke lotgevallen beschreven van Gijsbertus Termate. Soms doet het verhaal ons een oogenblik denken aan de geschiedenis van Jozef, dan weer aan de gelijkenis van den verloren zoon. Met den eerste heeft Gijs gemeen, dat hij van slaaf tot hooge eer opklimt in een Heidensch land; met den laatste, dat hij, weggeloopen uit den kring, waarin hij naar Gods bestel was geplaatst, in den vreemde ten tijde der verdrukking naar den Heere leert vragen en tot bekeering komt. De Heere zegent hem in wat hij onderneemt. Hij maakt een paard van zijn meester door aderlating gezond en geneest later door eenzelfde "operatie" den Dey van Algiers, die uit dankbaarheid voor zijn goede doktersdiensten, hem de vrijheid geeft en hem met geschenken overlaadt. Gijs keert naar 't Vaderland terug, gaat later weer naar Afrika, arbeidt in Gods koninkrijk en sterft ten slotte juichend in het heil zijns Gods. De strekking van dit boekje is: ongehoorzaamheid, onnadenkendheid en wispelturigheid worden gestraft. De Heere gebruikt dikwijls zware wegen, om zelfzucht en eigenzinnigheid te breken en het hart des zondaars te verootmoedigen. Duidelijk laat de Schrijver uitkomen. dat God bij de bekeering zich bedienen kan van het zaad des Woords, dat in eenvoudigheid vroeger uitgestrooid werd. Wat Gijs eertijds van het Woord des Heeren had leeren kennen, wordt hem later tot licht en troost. Altemaal gulden lessen van uitnemende waardij. Als wij ons één opmerking betreffende den inhoud veroorlooven, is het deze: misschien wekt dit verhaal bij menigen jeugdigen lezer wel een weinig de zucht naar het avontuurlijke op. Doch in weerwil van het avontuurlijke, dat er in voorkomt, toont dit boekje duidelijk aan, dat vrede met God het hoogste goed is, 't welk alleen door het geloof in Christus wordt verkregen. De uitvoering en illustratie zijn goed. Wat grootere letter had dit boekje nogmeer aantrekkelijk gemaakt. Het verdient alleszins aanbeveling. Wij wenschen het een goed onthaal toe, ook op zijnen vierden tocht.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1912

A.J. Hoogenbirk

De docter in 't Moorenland of van West naar Oost, druk 4, 24 blz.
Dit is een romantisch verhaal van een Hollandschen boerenjongen, die zijn ouders vroeg verliest, bij zijn oom lastig is, van school wordt gejaagd, in de leer komt hij een scheepstimmerman, hij een smid-aderlater, bij een beer, en het overal zoo bont maakt, dat hij niet meer onder de oogen van zijn oom durft komen. Hij wordt matroos, valt in de handen van een Barbarijschen zeeroover, wordt slaaf bij een Moor, die hem rijk beloont, als Gijs Termate — zoo heet de jongen — door aderlaten een ernstig ziek paard geneest. Zijn roem als veearts dringt tot den Deij door, die hem als dokter wenscht voor zich en zijn hof. Voor een genezing wordt hem en veertig zijner medegevangenen de vrijheid geschonken. Deze redding was de verhooring van Gijs' gebed. Hij had nl. in zijn ballingschap den God gezocht, Dien hij in zijn jeugd had leeren kennen en eerst in slavernij op de kust van Afrika had leeren dienen. Door bemiddeling der Heeren Staten, wien hij een grooten dienst had bewezen, door inlichtingen te verschaffen over rijkbeladen roofschepen, verkreeg hij een post aan de kust van Guinea. Later in 't land teruggekeerd, leefde hij voorspoedig door de gunst des Heeren, Wien te dienen zijn levenskeus was. Het verhaal boeit kinderen van 9 tot 11 jaar, niet alleen door den inhoud, ook door den eenvoudigen trant van verhalen. De 4e druk is een verdiend succes voor den schrijver. Twee prentjes illustreeren de vertelling, die alle aanbeveling verdient. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1912