Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.H. Huisman-Schippers

Dat had Japie niet verwacht, druk 1, 61 blz.
G.K.C.O. 1 z.p., 7 t.d.t. De ouders van Mia en Japie zijn in Indië gestorven; nu zijn de kinderen te Veendorp in Holland bij Oom en Tante. Japie, een klein driftkopje, heeft een schoolvriendje Geert, die hem, nadat zij bij 't spelen een prachtigen bloempot gebroken hebben, verleidt om de waarheid te verzwijgen. De strijd tusschen de begeerte om zijn belofte aan Geert te houden en de behoefte om alles te bekennen, maakt, dat Japie een droevigen tijd doormaakt; te meer als een neefje Eef uit Amsterdam in Veendorp komt ter genezing van een heupziekte en door Oom en Tante en Mia, naar Japies meening te veel verwend wordt. Maar als Japie door Geerts schuld doornat regent, kou vat en in zijn koortsig ijlen vertelt, hoe en door wien de bloempot gebroken is, spreekt Oom ernstig met hem en bekent hij alles. Een blij Kerstfeest, waarbij ook Tante en twee zusjes van Eef tegenwoordig zijn, sluit het verhaal. Men ziet: wat het gegevene betreft, gaan er 13 van zulke boekjes uit een dozijn. 't Is trouwens moeilijk, nieuwe thema's te vinden. Het bezwaar in het onderhavig geval is, dat er twee hoofdgegevens door elkaar heen loopen. Enkele kleine opmerkingen noteerden we, o.a. dat het onmogelijk is, dat Jaap na zóó gekoortst en geijld te hebben, in eens beter is en uit zijn bed springt. De strekking is goed; De hoofdzaak, waarom het ons bij onze evangeliseerende lectuur te doen is, ontbreekt niet. 't Evangelie zit erin. De heele levenssfeer en omgangstoon is Christelijk. Onder onze notitie bevindt zich ook de opmerking, dat de naam van de Schrijfster op den omslag foutief is, en dat sommige plaatjes beneden de maat zijn. Hoe kan een zóó kleine bal een zoo'n kolossale bloemvaas van zulk een geweldig voetstuk af krij gen ? Elk kind zal intuïtief voelen, dat deze illustratie onmogelijk is (blz. 10). We bevelen overigens dit boekje aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

J.H. Huisman-Schippers

Dat had Japie niet verwacht, druk 1, 61 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Japie en Mia wonen bij Oom en Tante. Hun ouders zijn in Indië gestorven. Japie en Geert, zijn vriendje, hebben Tante 's bloempot gebroken. Japie belooft aan Geert, het niet te zeggen. Dat geeft heel wat verdriet; Als hij in koorts ijlt, hoort Oom, hoe de bloempot stuk komt. Als Japie weer beter is, komt alles uit. Japie krijgt vergeving. Hij laat Geert loopen, die toch geen goede vriend is. Hij vindt nu meer plezier in Eef, een ziek neefje, dat ook bij Oom en Tante in huis is, om weer beter te worden. Ze vieren gezamenlijk een blij Kerstfeest. Algemeene op- of aanmerkingen: Een middelmatig verhaal. Om zestig bladzijden te lezen over een gebroken bloempot, met al den aankleve van dien, 't zal een jongen niet meevallen, denk ik.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.