Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De gemzenjager van Pra-del-Torno , druk 1, 76 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: We worden verplaatst naar den tijd, waarin de Roomschen de Waldenzen vervolgden. Alle verzoeken om rustig en ongestoord God te mogen dienen naar Zijn Woord worden afgewezen. De Waldenzen kunnen kiezen; Roomsch worden of gedood. Maar de Waldenzen verdedigen zich, waarbij de gemzenjager van Pra-del-Torno een voorname rol vervult. Ook zijn zoon, die verdwaalt en in handen van den vijand valt, verricht een goede dienst. Het gevolg is, dat de Roomschen den strijd moeten opgeven. 5 Juni 1561 wordt het verdrag van Cavona gesloten. De Waldenzen worden met rust gelaten. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit is een mooi verhaal. Boeiend vertelt de schrijver van de moeiten en den strijd der Waldenzen. Het is zoo goed, dat de kinderen ook hiervan gaarne zullen kennis nemen. De schrijver teekent ons de menschen in hun "deugden en ondeugden", maar laat ons vooral zien de kracht van het geloof.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De gemzenjager van Pra-del-Torno , druk 1, 76 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 7 t.d.t. 40 cent. Een omslag met karakter en met cachet. Hier is met oranje, mat-blauw en chamois een prachtig geheel gecomponeerd. In de dalen van Savoye woont Claude, de Gemzenjager. Hij gaat met den predikant Gillies op reis, teneinde den Hertog een smeekschrift om vrijheid van Godsdienst aan te bieden. Claude laat echter Gillies alleen en keert naar de zijnen terug. Zelf vindt hij zich laf, en ook zijn vrouw verwijt het hem, dat hij den predikant in den steek gelaten heeft. Claude gaat weer op jacht en tracht Gillies te ontmoeten. Na allerlei avonturen gelukt dit. Ondertusschen breekt de vervolging uit. Paul, het zoontje van Claude, zal bij een tante geiten gaan halen en vindt daar een trom. Als hij later verdwaalt en dan op den trom slaat, is er juist een slag in gang tusschen Waldenzen en hun vervolgers. Deze laatsten meenen als ze den trom hooren dat er meer Waldenzen komen, en ze vluchten. Paul wordt gevangen en beschuldigd, door een krijgslist de Waldenzen geholpen te hebben. Hij kan vrij komen, als hij den vijanden den weg wijst naar het dal der Waldenzen. Hij doet dit, maar weet op listige wijze de vijanden in de val te laten loopen. We hebben steeds om historische verhalen gevraagd, die voor ons besef veel vóór hebben op zooveel onbeduidende fantasietjes. Daarom begroeten we deze geschiedenis uit den Waldenzentijd met waardeering, temeer omdat ze afkomstig is van de even vruchtbare als geroutineerde pen van De Zeeuw. Een enkele maal moesten we even de schouders ophalen. Trommelen op zulk een reuzen-instrument als op blz. 44 staat afgebeeld, is heusch geen jongenswerk. Althans niet zóó, dat er vijanden voor op de vlucht zullen gaan. Maar de jeugdige lezers zullen dit gaarne voor lief nemen. Al is de strekking niet rechtstreeks evangeliseerend, toch is heel het optreden en de geloofsmoed van deze vervolgde Christenen zulk een klaar geloofsgetuigenis, dat we niet aarzelen, dit uitstekend geïllustreerd boek aan te bevelen. "Bij den Heere is geen verhindering om te verlossen door velen of door weinigen" - dat is de slotsom op de laatste bladzijde. Aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

P. de Zeeuw J.Gzn.

De gemzenjager van Pra-del-Torno , druk 2, 80 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-13 jaar; Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: We worden verplaatst naar den tijd, waarin de Roomschen de Waldenzen vervolgden. Alle verzoeken om rustig en ongestoord God te mogen dienen naar Zijn Woord worden afgewezen. De Waldenzen kunnen kiezen: Roomsch worden of gedood. Maar de Waldenzen verdedigen zich, waarbij de gemzenjager van Pra-del-Torno een voorname rol vervult. Ook zijn zoon, die verdwaalt en in handen van den vijand valt, verricht een goede dienst. Het gevolg is, dat de Roomschen den strijd moeten opgeven. 5 juni 1561 wordt het verdrag van Cavona gesloten. De Waldenzen worden met rust gelaten. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit is een mooi verhaal. Boeiend vertelt de schrijver van de moeiten en den strijd der Waldenzen. Het is zoo goed, dat de kinderen ook hiervan gaarne zullen kennis nemen. De schrijver teekent ons de menschen in hun "deugden en ondeugden", maar laat ons vooral zien de kracht van het geloof.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De gemzenjager van Pra-del-Torno , druk 3, 80 blz.
G.K.C.B. 7 t.d.t. Een omslag met karakter en met cachet. Hier is met oranje, mat-blauw en chamois een prachtig geheel gecomponeerd. In de dalen van Savoye woont Claude, de Gemzenjager. Hij gaat met den predikant Gillies op reis, teneinde den Hertog een smeekschrift om vrijheid van Godsdienst aan te bieden. Paul, het zoontje van Claude, zal bij een tante geiten gaan halen en vindt daar een trom. Als hij later verdwaalt en dan op den trom slaat, is er juist een slag in gang tusschen Waldenzen en hun vervolgers. Deze laatsten meenen als ze den trom hooren, dat er meer Waldenzen komen, en ze vluchten. Paul wordt gevangen en beschuldigd, door een krijgslist de Waldenzen geholpen te hebben. Hij weet op listige wijze de vijanden in de val te laten loopen. We hebben steeds om historische verhalen gevraagd, die voor ons besef veel vóór hebben op zooveel onbeduidende fantasietjes. Daarom begroeten we deze geschiedenis uit den Waldenzentijd met waardeering, temeer omdat ze afkomstig is van de even vruchtbare als geroutineerde pen van De Zeeuw. Al is de strekking niet rechtstreeks evangeliseerend, toch is heel het optreden en de geloofsmoed van deze vervolgde Christenen zulk een klaar geloofsgetuigenis, dat we niet aarzelen, dit uitstekend geïllustreerd boek aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941