Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel Verschoor-van der Vlis

Ver van elkander, druk 1, 77 blz.
prijs f 1,05; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De vader van Jan en Kriek, predikant, volgt de roeping, die tot hem komt om naar Nieuw Guinea te gaan. Deze beslissing heeft strijd gekost. En wat valt het zwaar om daadwerkelijk uitvoering aan het besluit te geven. De kinderen, die in Holland achter moeten blijven, vinden het ook vreselijk, vooral Kriek. Ze kan het er niet mee eens worden. Maar tenslotte geeft ook zij zich gewonnen.
Conclusie: Dit is een degelijk boekje. Sommige kinderen zullen de ernst ervan niet helemaal in kunnen leven, maar de ouderen zullen er zeker wat aan hebben. Het is goed, dat we in dit boekje bepaald worden bij het offer, dat het geloof heeft te brengen. Mooi is ook dat Kriek tot overgave komt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
Nel Verschoor-van der Vlis

Ver van elkander, druk 1, 77 blz.
Nel Verschoor-van der Vlis schreef het boekje Ver van elkander. Ds. van Dongen en zijn vrouw menen geroepen te zijn om in Nieuw Guinea zendingswerk te verrichten. Ze laten hun kinderen, een jongen van 15 en een meisje van 12, in de hoede van een echtpaar zonder kinderen achter. Vooral Kriek lijdt daar erg onder, maar haar lieve pleegmoeder helpt haar over de moeilijkheden heen. Ze maakt plannen om later verpleegster te worden en Jan dan dokter bij de Papoea's. Een ontroerend zendingsverhaal. (geb. f 1,05)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1955-56

Open IDIL-Gids.

Nel Verschoor-van der Vlis

Ver van elkander, druk 2, 77 blz.
prijs gecartonneerd f 1,10; jongens- en meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Jan 15 jaar en 12-jarige driftige Mies moeten afscheid nemen van hun ouders, die voor de missie-arbeid naar Nw.-Guinea gaan vertrekken. Zij moeten in het vaderland achterblijven bij pleegouders. Het verzet tegen en de moeilijkheid van deze scheiding worden zeer breed getekend. Het moet echter om Jezus' wil. Strekking: Zendingsliefde en zendingsoffer worden er in beschreven. Godsdienstige strekking zeer aanbevelenswaardig. Maar dit verhaal, dat een "probleem" behandelt, dat voor kan komen bij uitzending van zendingsarbeiders, heeft dit probleem wel heel scherp gesteld: 1. De leeftijd van de 2 kinderen stelt een probleem niet alleen voor de kinderen die achter moeten blijven, maar ook voor de ouders zelf, die "alles" achterlaten, omdat ze geen andere kinderen hebben. Bij een eerste uitzending wordt ook overwogen of een uitzending verantwoord is. 't Geval ligt zo anders wanneer de kinderen op het zendingsterrein geweest zijn, er misschien geboren zijn en láter moeten achterblijven. Dr. Goslinga liet zelfs vrouw en kinderen bij zijn laatste uitgaan achter, maar nadrukkelijk was dit tijdelijk bedoeld met het oog op het gezin. 2. De noodzaak van de uitzending in ons boekje wordt nu geaccentueerd door de overweging dat vader niet alleen predikant is, maar ook bij het onderwijs geweest is en dat moeder vroeger verpleegster is geweest. 3. Vreemd doet aan dat de kinderen, als alles beslist en besloten is, in eens voor het feit gesteld worden. Mogen ouders, behoren ouders van te voren ook met hun kinderen niet te spreken? Vooral ook als we letten op de verschillende manieren van reageren van kinderen? Er is verantwoordelijkheid naar alle kanten! 4. Deze kinderen komen bij "beste", maar toch "wildvreemde" mensen in huis. 5. Al met al is het "geval" wel heel scherp gesteld, waardoor het verhaal ons sterk toespreekt, maar opvoedkundig er toch bezwaren blijven.
Conclusie: Vanwege de zending onder de heidenen, waarvoor geen offer te zwaar moet vallen, kan ik dit boekwerk warm aanbevelen, ondanks het feit dat het boekwerk voor de kinderen, die voor deze lectuur in aanmerking komen, iets te gering van omvang is.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.